Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 31. март 2010.

Tabela povoljne kupovine


Još jednom: važi samo za kompanije u tabeli
Once again: valid for the companies in the table only


Kliknite na tabelu da je uvećate
Click on the table to enlarge it

Prethodne tri liste na jednom mestu.
Last three lists on the same place.

понедељак, 29. март 2010.

NAJBOLJA KUPOVINA druga lista, BEST BUY the second list


Za 12 kompanija o kojima je pisano u periodu od 30. avgusta 2009. do 13. marta 2010.

For the 12 companies in the texts from August 30th 2009. till March 13th 2010.

Galax Syntec SAE 5W-30

Fenix Gold SAE 0W-30

Lukoil LUX 5W-40 polu-sintetičko (semi-synthetic)

Lukoil LUX 15W-40 mineralno (mineral)

MOL Gold Longlife 5W-30

Kratka lista. Četa mala ali odabrana! Za razliku od prethodne „best buy“ liste koja je važila za velike kompanije pominjane u tekstovima od aprila do jula 2009. gde su na sličnoj listi bila ulja nižeg i srednjeg cenovnog razreda kod renomiranih ali jeftinijih i manjih brendova listu više popunjavaju njihova skuplja ulja (RNB i FAM) koja su tek za nijansu ispod najboljih svetskih brendova a naravno ubedljivo jeftinija. Naravno kod Lukoil-a je donekle drugačije dok MOL-ovo ulje je zaista izuzetno i na listi je i pored visoke cene.

Short List. „Small group but chosen one“! In contrast of the last „best buy“ list which is valid for the big companies in texts from April till July in 2009. and where there were mostly oils with low or medium price (relatively, for the biggest brands) in the case of respectable but smaller and low-priced brands on the list are their more expensive oils (RNB and FAM) which are just a little bit below quality of the world top brands and with significantly lower prices. Lukoil is somewhat different case while MOL’s oil is very impressive and is on the list despite relatively high price.

недеља, 28. март 2010.

Preporučena kupovina + (Recommended Buy+)


Galax Sint 15W50

Fenix Premium SAE 5W-40

INA Delta Sint SAE 10W-40

Total Quartz 5000 15W-40

Prista Super Gas 15W-40

Prista Super Benzin 10W-40

Prista Leader TD 10W-40 i 15W-40

Prista Ultra PLUS 5W-30 i 5W-40

Lukoil LUX 5W-40 sintetička verzija (full synthetic)

Lukoil LUX 10W-40 polu-sintetička verzija (semi-synthetic)

Havoline Synthetic 5W-40

Eko Megatron Synthetic 5W-30

Eko Megatron Ultra 10W-40

MOL Star 0W-40

MOL Dynamic Prima 5W-40

MOL Max 10W-40

MOL Racing 5W-60

Nisotec SG 15W-40

четвртак, 25. март 2010.

Preporučena kupovina (Recommended Buy)


Odnos kvaliteta i cene je najvažnije za izbor motornog ulja. Ukoliko se odlučite za renomiranog proizvođača koji poštuje standarde sigurno nećete pogrešiti. Ipak nije svejedno koliko ćete novca potrošiti. U sledeća tri teksta biće date sledeće kategorije:

Preporučena kupovina (Preporuka), Preporuka + i Najbolja kupovina.

Ove kategorije označavaju respektivno ocene: 8, 9 i 10 na skali od 1 do 10.

Opisno ocene označavaju: vrlo dobar, odličan i izuzetan.

Znači ocenjivanje kao na faklultetu ili sportskom žurnalu (izaberite sami).

Retka su ulja sa ocenom 5 (neprolaznom) jer ili su preskupa ili nedovoljnog kvaliteta te kao takva brzo nestaju sa tržišta ili im se koriguje cena. Većina ulja ima ovaj odnos koji se može oceniti sa 6 ili 7. Skuplja a kvalitetna obično imaju 6 (zadovoljavajući odnos) a jeftinija a solidna 7 (dobar odnos kvalitet/cena). Relativno malo ulja u kategoriji „Najbolja kupovina“ nije nelogičan odnos stvari jer i sami proizvođači vremenom ovakvim uljima povećavaju cenu te prelaze u neku od dve niže kategorije. Razlika između ocene 9 i 10 je kao i na fakultetu i fudbalu je vrlo mala i skoro samo u utisku te kategoriju „preporuka +“ tretirajte više kao „odličan –„ nego „vrlo dobar +“.

BITNA NAPOMENA:

Tabele važe samo za sledeće kompanije (o kojima je pisano posle prvih tabela ovog tipa od avgusta 2009. i po redosledu navođenja u tekstovima) i samo za motorna ulja za putnički program:

RNB (Galax), FAM, Rafinerija Modriča (Optima), INA, Total, Prista, Lukoil, Texaco (Havoline), Eko Hellenic, MOL, OMV i NIS.

Negde ćete uočiti da je u jednoj kategoriji naznačena serija ali da su u drugoj neki njeni predstavnici. Ovo je učinjeno zbog preglednosti tabela inače bi trebalo naznačiti u tim poljima koji su primerci u drugim kategorijama.

Kako je tekst podeljen u tri zasebna dela koja će biti objavljena u sledećih 5 do 6 dana, tabele su zapravo postale liste. Molim vas da za zaključke (ne i za komentare) sačekate da objavim sve tri kategorije (preporuka, preporuka+ i najbolja kupovina).

I na kraju ali ne i po značaju: zavisno od stanja na tržištu i pojedinih popusta („akcije“) većina navedenih ulja mogu da se nađu i u kategoriji više ili ukoliko poskupe (ili ih nađete po višim cenama u pojedinim prodavnicama) i u kategoriji niže. Cene su prosečne i uglavnom sa benzinskih pumpi gde su ulja dostupna (većina da) ili prosek nekoliko trgovina do kojih je autor došao. Naravno „kataloške“ ili cene uvoznika (ako su navedene na net-u) su bile kod nekih od brendova referentne. Aktuelna nestabilnost kursa takođe može dovesti do poremećaja u vrednovanju jer je tabela (liste) rađena na osnovu cena dok je evro bio stabilan i na nivou od približno 95 dinara.

Redosled je od vrlo dobrih, preko odličnih do izuzetnih ulja po pitanju odnosa kvalitet/cena.

Naravno najviše je prvih a najmanje poslednjih. Otkriću vam tajnu: Svih brendova (osim Optima-e) ima i u Preporuka+ kategoriji, dok u "najbolja kupovina" sadrži svega par imena.
Mislim da nisam bio prestrog prema Rafineriji Modriča. Kvalitet im je visok ali i cene. Zato je u ovoj prvoj kategoriji i (neočekivano) puno ulja ovog brenda. Isto tako malo zastupljenih u ovoj ne znači da je brend manje vredan jer nekih više ima u sledećoj kategoriji (preporuka +).

English version:

Relation between quality and price is the most important for the selection of motor oil. If you choose respectable manufacturers who comply with certain standards, you will not make mistake. But it is important how much money you will spend. The following three texts will be given the following categories:

Recomended Buy, Recomended Buy + and Best Buy.

These categories denote respectively Grades 8, 9 and 10 on a scale of 1 to 10

Descriptive assessment mark: very good, excellent and extraordinary.

Assessment as a means to faklultetu or sports journal (choose yourself).


Very few motor oils have mark 5 (insufficient) because they are too expensive or of insufficient quality and such quickly disappear from the market or producers correct their prices. Most of the oils has a relationship that can evaluate a 6 or 7. Expensive usually have good quality 6 (satisfactory relationship) and a cheaper with solid quality has 7 (a good relation quality / price). Relatively little oil in the category "Best purchase" is logical because producers themselves over time increase the cost of these oils and turn them into one of the two lower categories. The difference between grades 9 and 10 is like in college or football and is very small and almost the only impression so that the category "recommended +" is more "excellent -" then "very good +.

IMPORTANT NOTE:

Tables are only valid for the following companies and for motor oils for passenger program:

RNB (Galax), FAM, refinery Modrica (Optima), INA, Total, Prista, Lukoil, Texaco (Havoline), Eco-Hellenic, MOL, OMV and the NIS.

Sometime you will see that some of the oil from serie is in other category then whole serie. This was done because of visibility of the table (list).

How is the text divided into three separate parts which will be released in the next 5 to 6 days, tables are actually becoming the lists. Please wait to publish Final Decision (not comments) before all three categories (recommendation, recommendations+ and best buy) would be issued.

And at last but not the least: depending on market conditions and certain discount ("Actions"), most of these oils can be found in the better category, or if more expensive (or find them at higher prices in some stores) and in the category below. Prices are average and mostly from the gas pumps where oil is available (most of it) or the average of several stores to which the author came. Of course, "catalogue" or the price the importer (if they are listed at net-a) were referenced for some of the brands. The current rate instability can also lead to disturbances in the evaluation because the table (list) made on the basis of price, while the euro was steady at a level of approximately 95 dinars.

Order is as follows: very good, excellent to outstanding in the terms of relations between oil quality and price.

Of course most of oils are in the first list and very few in last. I will discovery you a secret: All brands (except the Optima) has the Preporuka + category, while the "best buy" contains only a few names.

I think I was not very strict to the refinery Modrica. Their high quality but also the price. Therefore, in this first category (surprisingly) there is a lot of oil from this brand. Also small number in the first list does not mean that the brand is worthless because some of them have more oils in the next category (recommended buy +).


PREPORUKA, PREPORUČENA KUPOVINA (RECOMMENDED BUY)


Galax Racing SAE 5W−40
Galax Sint SAE 10W−40
Galax GLX 5 15W-40
Galax GAS 15W-40

Fenix BM Extra SAE 10W-40

Fenix univerzal (serija, series)

Fenix Gas Oil SAE 15W-40

Optima 0W-30

Optima ECO SAE 5w-30

Optima GAS, SAE 15W-40

Optima LONG LIFE, SAE 20W-50 i 20W-60

Optima Magnum 5W-40

INA Futura MB 5W-30

INA Millennium 5W-40

INA DELTA 5 i Delta 5 Gold (15W-40 i 20W-50)

Total Quartz Energy 9000 0W-30

Total Quartz Racing 10W-50

Total Quartz INEO MC3 (SAE 5W-30)

Prista Ultra (serija, series)

Prista Super Benzin 15W-40

Lukoil Super (serija, series)

Havoline Extra 10W-40

Havoline Ultra 5W-40

Havoline Ultra BM 5W-30

Havoline 505.01 (5W-40)

EKO Megatron Super 15W-40

MOL Gold 5W-30

MOL Synt 5W-30

MOL Essence (serija, series)

OMV Bixxol special SR SAE 10W-60

OMV Bixxol economic i economic diesel SAE 15W-40

OMV Bixxol extra i extra diesel SAE 10W-40

OMV Bixxol special BM 5W-30

Nisotec Sint SAE 5W-40

Nisotec PS 10W-40


P.S.
Gore navedeno za Rafineriju Modriča (Optima brend) praktično važi i za OMV.

(Observation for Rafinerija Modriča (Optima brand) is almost the same for the OMV).

четвртак, 18. март 2010.

Pumpadzije komparacija ("Pumping Companies", comparing)


Komentar tabele sledi čim bude moguće (već sutra).

Comment of the table - ASAP (already tomorrow).


KOMENTAR TABELE

Ocene su date na skali od 1 do 5 gde je najmanja ocena „nezadovoljava“ a najveća „odličan (izuzetan)“.

Kategorija „modernost“ se odnosi na asortiman kao celinu.

Napomena: ocena 3 znači dobar (solidan) kvalitet. Ipak prosek ne treba vezivati za ovu ocenu iako na prvi pogled tako izgleda. Malo je onih u industriji koji imaju ocenu 1 ili 2 u bilo kojoj kategoriji tako da je prosek zapravo negde između 3 i 4 (3,5).

1) Lukoil
Kvalitet je od prosečnog do vrlo dobrog ili čak izvanrednog. Pomalo je neusklađen zavisno od serije. LUX je vrlo dobar i natporsečan dok su ostala ulja unutar proseka ili tek nešto iznad njega. Mogla je ocena kvaliteta biti i 3+ do 4 ili 4+ sa ukupnih 4- ali ako se najbolje i najlošije ocene uzmu kao ekstremi te ne daju kao prosek ostaje ocena u tabeli. Lux 5W-40 sintetičko i 15W-40 mineralno odskaču u odnosu na konkurenciju kvalitetom a 10W-40 i naročito 5W-40 polusintetička odnosom kvalitet/cena.
Anangard ulja nisu uzeta u razmatranje kao ulja za mešovite vozne parkove i teretna vozila.
Pojedine singl osobine su zaista izuzetne. Iparljivost i potrošnja ulja je nešto što je zaštitni znak ovog brenda.
Cene su im izvanredne. Čak i posle usklađivanja posle zauzimanja projektovanog dela tržišta i dalje su više nego povoljne. Odnos kvalitet/cena je (logično) vrlo dobar do odličan.
Asortiman im je zaista nedovoljan. Za mnoga moderna vozila nemaju odgovarajuće ulje te ako Lux sintetika 5W-40 ne zadovoljava drugog rešenja nema.
Asortiman je sve samo ne savremen i zaista traži temeljnu reviziju.

2) MOL
Kvalitet na nivou vodećih svetskih brendova ili tek nijansu ispod. Imaju ulja koja su u samom vrhu klase ali i ona koja su bliže sredini ali je ujednačenost najveća od svih navedenih kompanija kao i posvećenost sektoru (proizvodnji, distribuciji i prodaji motornih ulja).
Cene u apsolutom smislu nisu male ali su značajno niže od vodećih imena. Nedostaje svega par modela motornih ulja: xW-20, 0W-30 i 15W-50 da bi imali apsolutno popunjen asortiman. Ipak bi bilo cepidlačenje zbog toga smanjiti ocenu.

3) Eko Hellenic Petroleum
kvalitet je prosečan i zlatna sredina. Oznaka + je više zbog veoma ustaljenog kvaliteta kako je već navedeno u tekstu o njima. Cene su umerene i povoljne za kupce. Ovo čini ulja ovog proizvođača dobrom i preporučljivom kupovinom (u većini slučajeva) ali ne i best buy proizvodima. Povremene akcije bi mogle da vam skrenu pažnju i učine isplatljivom investicijom probu ovih ulja. Kada se uverite da je kvalitet više nego solidan lakše ćete ih kasnije kupiti po standardnim cenama.
Asortiman je skroman mada pokriva veliki broj vozila za šta je zaduženo izvanredno postavljeno (projektovano, planirano) 5W-30 sintetičko ulje moderne koncepcije i maksimalno prilagođeno većem broju novijih vozila. Nešto što bi Lukoil-u i NIS-u trebalo da skrene pažnju. Upravo ono čini da modernost asortimana, koje je tek zadovoljavajuća, može da se postavi i za „pola stepenice“ više.

4) OMV
Kvalitet nije sporan i dostiže najveća imena iz sveta motornih ulja. Više je vrlo dobar no ima tu i naprosto ulja koja su u vrhu klase; pre svega tu je OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 ali i OMV BIXXOL special C3 (i uopšte C mini serija, slično Fuchs-u) i OMV BIXXOL special BM SAE 5W-30. Ostala su iznad prosečna ali ne i izuzetna ulja. Zapravo na neki način i jesu posebna jer ispunjavaju izuzetno zahtevne standarde, ali tu je i kraj ambicijama, ispunjenje standarda i gotovo (pre svega VW). Praktično sva ulja 5W-30 su im bazirana na III ili II+ grupi baznih ulja tako da ona jesu moderna i kvalitetna ali je većina tek tu iznad proseka. Možda je ocena uzevši i ovu činjenicu u obzir prevelika ali treba naglasiti da postoji razlika između (ne jednog) onih izuzetnih i tek natprosečnih.
Cene su visoke. Tik ispod vodećih a nekad i u rangu sa njima. Uz isti ili za nijansu lošiji kvalitet i brend koji ipak nije toliko jak kao jedan Shell, Mobil ili Castrol čini se da je cenovni rang OMV ulja malo previsok. Ako uzmemo u obzir i Texaco Havoline ili Valvoline koji su čak i jeftiniji a bolji ili bar isti u nekim klasama, veću ocenu od one u tabeli OMV nije mogao dobiti. Opet postoji razlika i neujednačenost i po ovom pitanju i to do te mere da najpovoljnije i najmanje povoljno ulje deli cela ocena.
Shodno tome i odnos kvaliteta i cene je tek prosečan ili malo bolji od proseka što je svakako konkurentno ali bi moglo da bude i malo bolje.
Kompletnost ponude je na visokom nivou ali osim SAE 20-tica, nedostaju i 0W-xx ulja, kao i ona većeg viskoziteta. Posebno je skromna ponuda motornih ulja na mineralnoj osnovi kao i PAO sintetička ulja. Dakle baznih ulja I i IV grupe (i grupe V) skoro da i nema (tek jedno) dok preovlađuje upotreba baznih ulja II, II+ i III bazne grupe (HC i SHC ili slična).
Savremenost ponude je takođe vrlo dobra. Ipak nedostaju upravo najmodernije viskoznosti.

5) NIS
Kvalitet je svakako dobar ali ništa više od toga. Kao i kod Lukoil-a teško je reći da li se radi o proseku jer je ponekad takav teško naći zbog zastarelosti programa. Ipak iznad ili ispod proseka, postojećeg ili ne, ulja ove kompanije su solidnog kvaliteta. Možda bi strože gledanje dalo ukupnu ocenu 3- ali kao domaći proizvođač bar u ovoj tački dobiju „mali popust“.
Cene su sa druge strane izuzetno povoljne i tu nema nikakve sumnje. Slične su drugim domaćim proizvođačima i čak za nijansu niže unutar klase u većini slučajeva. Naravno u uslovima nestabilnog kursa moguće je da cene budu i povoljnije i nepovoljnije zbog toga što nisu svi proizvođači i distributeri podigli dinarske cene u isto vreme (nekih 10-tak % što je posledica i rasta cene nafte i jačanja dolara a ne samo petopostotnog pada dinara).
Ocena odnosa kvalitet/cena je shodno prethodnom čista (čistijata) četvorka. Ovo dalje znači „preporučena kupovina“ kao podrazumevana vrednost (default). Ipak da bi se dobila peta zvezdica nisu dovoljne samo niske cene već kvalitet mora biti bar na nivou 4 (vidi Lukoil).
Asortiman je definitivno skroman i jedva da može da dobije ocenu zadovoljava. Ipak liči i da nije konačan tako da ipak tu nisu dobili popust. Modernost je na niskom nivou i jedino 5W-40 sintetičko ulje spašava stvari jer ostala su za vozni park iz osamdesetih i devedesetih prošlog veka. Za vozila posle 2000. može još da prođe i polusintetičko 10W-40 ulje, naročito kod benzinskih motora. Na ovome NIS mora da poradi. Eko ima sličan asortiman uz bitnu malu razliku: poseduju „jedno ali vredno“, izuzetno moderno 5W-30 ulje i to je nešto što bi NIS trebao da sledi jer uz najmanje troškove daje najbolje rezultate.

Engleska verzija (English version)

TABLES COMMENT

Marks are given on a scale from 1 to 5, where the lowest grade "unsatisfactory" and the highest „very good (excellent)“.

Category "modernity" refers to the range as a whole.

Note: grade 3 means a good (solid) quality. But the average should not be linked to this assessment, although at first glance it looks like. Few in the industry who have a score 1 or 2 in any category so that the average is actually somewhere between 3 and 4 (3.5).

1) Lukoil

The quality is average to very good or even outstanding. It is a bit uncoordinated, depending on the series. LUX is a very good and over average while the remaining oil in the average or just above it. It could be a mark of 3 + to 4 or 4 + with a total 4 - but if the best and worst grades are taken as the extremes, and do not give a grade average remains in the table. Lux Synthetic 5W-40 and 15W-40 mineral stand out against the competition with the quality while 10W-40 and 5W-40 semi synthetic in ratio quality / price.

Avangard oils are not taken into consideration as oils for mixed fleets and commercial vehicles.

Some singles properties are truly exceptional. Volatility and oil consumption is something that is a hallmark of this brand.

The prices are fantastic. Even after adjustment after taking a projected part of the market and still are more than reasonable. The ratio quality / price is (logically) is very good to excellent.

Assortment of them is really insufficient. For many modern vehicles do not have adequate oil and if Lux synthetic 5W-40 does not satisfy there is no second solution.

The range is anything but modern, and really looking for a fundamental revision.

2) MOL

The quality level of world leading brands, or just a little bit below. They have oils that are in the top class but also those that are closer to the middle but the uniformity is the greatest of all listed companies as well as commitment to the sector (manufacturing, distribution and sale of motor oil).

Prices are not low in absolute terms but significantly lower than the leading names. Missing just a few models of motor oils: XW-20, 0W-30 and 15W-50 to have an absolutely full range. But it would be rigorously to reduced assessment just because of that.

3) Eco Hellenic Petroleum

Quality is average and the golden average. Mark + is more because of the sustained quality as stated in the text about them. Prices are moderate and affordable for customers. This makes these oils as recommended to buy (in most cases) but not as the best buy products. Occasional action could draw your attention and make a cost-effective investment to test these oils. When you see that quality is more than satisfactory it would be easier to buy them later at standard prices.

The range is decent, although covering a large number of vehicles for which is meritorious exceptionally assigned (designed, planned) 5W-30 synthetic oil, with modern concept and adjusted to numerous newer vehicles. Something to Lukoil and NIS should pay attention. Exactly what makes modernity of range, which is just adequate, "half step" more.

4) OMV

Quality is not debatable and reached the greatest names from the world of motor oil. The most are very good but some of them are in the top class, first of all there's OMV BIXXOL special SR 10W-60 but also OMV BIXXOL special C3 (C and generally mini-series, like Fuchs) and OMV BIXXOL special BM SAE 5W-30. The rest are above average but not exceptional oil. In fact, in some way they are special because they meet the very demanding standards, but it is also the end of ambition, just to meeting the standards (mostly VW). Virtually all 5W-30 oils are based on III or Group II + base oils so they are modern and well but most of it just above average. Perhaps the evaluation is taking this fact into account too, but it should be noted that there is a difference between (not just one) of those extraordinary and just above average.

The prices are high. Just below the top and sometimes on a par with them. With the same or slightly worse quality, and brand that is not as strong as one of Shell, Mobil or Castrol seems that price range OMV oil is a bit too high. If we take into account the Texaco Havoline and Valvoline which are even cheaper and better, or at least the same in some classes, the higher mark from those in Table OMV could not get. Again there is a difference in this issue so the most favorable and least favorable oil divides the entire point.

Accordingly, the relationship quality and the price is just average or slightly better than average, which is certainly competitive, but could be a little better.

Completeness of the offer is at a high level, but lack of xW-20, 0W-xx oil, as well as those of higher viscosity. In particular, OMV have modest offering of motor oils on the basis of mineral and PAO synthetic oil while the predominant use of base oils II, II + and III base groups (HC and SHC or similar) are evident.

Modernity of offer is also very good. Still missing just modern viscosity.

5) NIS

Quality is certainly good, but nothing more. As with Lukoil's hard to tell whether it is about average for this is sometimes difficult to find comparative oils to the limitation oil (out of date) of the program. However, above or below average, existing or not, the oils of these companies are solid quality. Perhaps stricter outlook would give the overall evaluation of 3 - but as a domestic producer they get a little discount.

Prices are very good and there is no doubt about that. Similar to other domestic producers and even a bit lower in the class in most cases. Of course, in the unstable exchange rate conditions, it is possible that the prices are favorable and unfavorable, and because not all manufacturers and distributors raised the price in „csd“ at the same time (some 10% as a result of the growth in oil prices and the strengthening dollar and not just 5% fall of domestic currency).

Evaluation of the relationship quality / price is in accordance with the previous: clean four. This still means "recommended buying" as the default value (default). But to get a fifth star is not enough just low cost but quality must be at least level 4 (see Lukoil).

The range is definitely a modest and barely able to get a satisfactory evaluation. But looks like that is not final yet so it did not get the discount. Modernity is at low level and only 5W-40 synthetic oil saves things because rest of the range is for the fleet of the eighties and nineties of last century. For vehicles after 2000. can still pass the semi synthetic 10W-40 oil, particularly in gasoline engines. NIS must do something on this issue. Eko has a similar range with a little bit difference: they have, "one but exceptional“, extremely modern, 5W-30 oil and it is something that NIS should have followed it, which at the lowest cost provides the best results.


Deutsch-Version

TABLES COMMENT

Marks werden auf einer Skala von 1 bis 5, wobei die niedrigste Note "ungenügend" und der höchsten "sehr gut gegeben (sehr zufrieden).

Kategorie "Modernität" bezieht sich auf den Bereich als Ganzes.

Hinweis: Stufe 3 bedeutet eine gute (solid) Qualität. Aber die durchschnittliche sollte nicht zu dieser Bewertung verknüpft werden, obwohl auf den ersten Blick aussieht. Nur wenige in der Branche, die eine Punktzahl 1 oder 2 in jeder Kategorie, so dass die durchschnittlich tatsächlich irgendwo zwischen 3 und 4 (3.5) haben.

1) Lukoil

Die Qualität ist durchschnittlich bis sehr gute oder sogar hervorragende. Es ist ein bisschen unkoordiniert, abhängig von der Serie. LUX ist ein sehr guter Durchschnitt und über, während das restliche Öl in die mittlere oder knapp darüber. Es könnte ein Zeichen von 3 + bis 4 oder 4 + werden mit insgesamt 4 - aber wenn weiterhin die besten und schlechtesten Noten sind wie die Spitze getrieben, und geben Sie nicht einem Notendurchschnitt in der Tabelle. Lux Synthetic 5W-40 und 15W-40 mineralische zeichnen sich gegen den Wettbewerb mit Qualität, während die 10W-40 und 5W-40 teilsynthetisches im Preis-/Leistungsverhältnis.

Avangard Öle sind nicht berücksichtigt, Öle für gemischte Flotten und Nutzfahrzeuge übernommen.

Einige Singles sind wirklich außergewöhnlichen Eigenschaften. Volatilität und der Ölverbrauch ist etwas, das ein Markenzeichen dieser Marke ist.

Die Preise sind fantastisch. Auch nach der Einstellung nach der Einnahme eines projizierten Teil des Marktes und sind immer noch mehr als vernünftig. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist (logisch) ist sehr gut bis ausgezeichnet.

Sortiment von ihnen ist wirklich unzureichend. Für viele moderne Fahrzeuge nicht über ausreichende Öl und wenn Lux Synthetic 5W-40 nicht zufrieden gibt es keine zweite Lösung.

Das Sortiment ist alles andere als modern, und wirklich auf der Suche nach einer grundlegenden Überarbeitung.

2) MOL

Die Qualität der weltweit führenden Marken, oder einfach nur ein wenig weiter unten. Sie haben Öle, die in der oberen Klasse sind, sondern auch diejenigen, die näher an der Mitte sind, aber die Einheitlichkeit ist die größte von allen börsennotierten Unternehmen sowie Engagement für den Sektor (Produktion, Vertrieb und Verkauf von Motor-Öl).

Die Preise sind nicht in absoluten Zahlen gering, aber deutlich niedriger als die führenden Namen. Fehlende nur ein paar Modelle von Motorölen: XW-20, 0W-30 und 15W-50 eine absolut vollständige Palette haben. Aber es wäre konsequent auf die Bewertung, nur weil dieses reduziert werden.

3) Eco Hellenic Petroleum

Qualität ist und zum Durchschnitt golden. Mark + ist wegen der anhaltenden Qualität als in den Text über sie erklärt. Die Preise sind moderat und bezahlbar für den Kunden. Dies macht diese Öle wie empfohlen zu kaufen (in den meisten Fällen), aber nicht als die besten Produkte kaufen. Gelegentliche Maßnahmen könnten Sie darauf aufmerksam zu machen und eine kostengünstige Investition, um diese Öle zu testen. Wenn Sie sehen, dass die Qualität ist mehr als zufriedenstellend, es wäre einfacher, um sie später zum regulären Preis kaufen.

Die Palette ist anständig, obwohl für eine große Anzahl von Fahrzeugen, für die ausnahmsweise zugewiesen Meritorious (Entworfen, geplant) 5W-30 synthetisches Öl, mit modernem Konzept und angepasst werden, um zahlreiche neuere Fahrzeuge. Etwas zu Lukoil und NIS beachten sollten. Genau das macht der Modernität der Reichweite, die gerade ausreichend ist, "halben Schritt" mehr.

4) OMV

Qualität ist nicht umstritten und erreichte den größten Namen aus der Welt des Motoröls. Die meisten sind sehr gut, aber einige von ihnen sind in der obersten Klasse, vor allem gibt es OMV BIXXOL spezielle SR 10W-60, sondern auch OMV BIXXOL besonderen C3 (C und allgemein Mini-Serien, wie Fuchs) und OMV BIXXOL besonderen BM SAE 5W -30. Der Rest ist überdurchschnittlich, aber nicht außergewöhnlichen Öl. In der Tat, in gewisser Weise sind sie etwas Besonderes, weil sie die sehr hohen Standards, aber es ist auch das Ende der Ambition, nur um die Erfüllung der Standards (meist VW). Praktisch alle 5W-30 Öle sind auf III oder der Gruppe II + Grundöle basiert, so dass sie sind modern und gut, aber das meiste davon nur über dem Durchschnitt. Vielleicht ist die Bewertung ist unter diesem Umstand Rechnung zu, aber es sei darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen (nicht nur einer) dieser außergewöhnlichen und gerade über dem Durchschnitt.

Die Preise sind hoch. Gleich unter der oberen und manchmal auf eine Stufe mit ihnen. Mit der gleichen oder geringfügig schlechter Qualität und Marke, die nicht so stark ist wie die von Shell, Mobil oder Castrol scheint, dass OMV Öl Preisspanne ist ein bisschen zu hoch. Wenn wir berücksichtigen die Texaco Havoline und Valvoline, die sogar billiger und besser, oder zumindest die gleichen in einigen Klassen sind, könne die höhere Punktzahl aus den in Tabelle OMV nicht bekommen. Wieder gibt es einen Unterschied in dieser Frage mit den günstigsten und ungünstigsten Öl teilt die ganze Nummer.

Dementsprechend ist das Verhältnis Qualität und der Preis nur durchschnittlich oder leicht besser als der Durchschnitt, was sicherlich konkurrenzfähig ist, könnte aber ein wenig besser sein.

Vollständigkeit des Angebots liegt auf einem hohen Niveau, aber Mangel an XW-20, 0W-xx Öl, sowie diejenigen mit höherer Viskosität. Insbesondere haben die OMV bescheidene Angebot von Motorölen auf der Basis von mineralischen und synthetischen PAO Öl, während die überwiegende Nutzung der Grundöle II, II + III und Basisgruppen (HC und SHC oder ähnliches) sind evident.

Moderne des Angebotes ist auch sehr gut. Noch fehlt nur moderne Viskosität.

5) NIS

Die Qualität ist sicherlich gut, aber nichts mehr. Wie bei Lukoil ist schwer zu sagen, ob es sich um durchschnittliche hierfür ist manchmal schwer zu vergleichenden Öle für die Öl-Begrenzung (veraltet) des Programms zu finden ist. Jedoch oberhalb oder unterhalb des Durchschnittes, vorhandene oder nicht, sind die Öle dieser Unternehmen solide Qualität. Vielleicht strengere Outlook würde die Gesamtbewertung von 3 -, sondern als eine inländische Produzenten, die sie noch ein wenig Rabatt.

Die Preise sind sehr gut und es gibt keinen Zweifel. Ähnlich wie bei anderen inländischen Herstellern und sogar ein bisschen tiefer in die Klasse in den meisten Fällen. Natürlich, in der instabilen Wechselkurs Bedingungen ist es möglich, dass die Preise günstiger und ungünstiger sind, und weil nicht alle Hersteller und Vertreiber erhöhte den Preis in der "CSD" zur gleichen Zeit (etwa 10% als Folge des Wachstums in Ölpreise und die Stärkung Dollar und nicht nur 5% des Rückgangs der inländischen Währung).

Bewertung der Beziehung Qualität / Preis ist nach dem früheren: Sauberkeit Four. Dies bedeutet noch immer "Kauf empfohlen" als Standardwert (default). Aber zu einem fünften Stern bekommen ist nicht genug nur kostengünstig, sondern die Qualität muss mindestens Stufe 4 (siehe Lukoil werden).

Der Bereich ist definitiv ein bescheidenes und kaum in der Lage, eine befriedigende Bewertung erhalten. Aber aussieht, dass ist noch nicht endgültig so dass es nicht bekommen den Rabatt. Die Moderne ist auf niedrigem Niveau und nur 5W-40 synthetisches Öl spart, weil die Dinge Rest der Serie ist für die Flotte der achtziger und neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Für Fahrzeuge ab 2000. kann immer noch passieren das teilsynthetisches 10W-40 Öl, speziell bei Ottomotoren. NIS muss etwas zu diesem Thema zu tun. Eko hat ein ähnliches Angebot mit ein wenig Unterschied: sie haben, "aber der Ausnahmefall, sehr modern, 5W-30 Öl-und es ist etwas, NIS


versión en Español

MESAS COMENTARIO

Marcas se dan en una escala de 1 a 5, donde el más bajo grado "insatisfactoria" y la más alta "muy bueno (excelente).

Categoría "modernidad" se refiere a la gama en su conjunto.

Nota: Grado 3: un bien (sólido) de calidad. Pero el promedio no debería vincularse a esta evaluación, aunque a primera vista parece. Poca gente en la industria que tengan una puntuación de 1 o 2 en una categoría de manera que el promedio es de hecho en algún lugar entre el 3 y 4 (3.5).

1) Lukoil

La calidad es media a muy buena o excelente, incluso. Es un poco descoordinada, en función de la serie. LUX es un buen promedio y otra vez mientras el resto del aceite en el promedio o simplemente encima de ella. Podría ser una señal de + 3 + a 4 o 4 con un total de 4 - pero si los restos mejores y peores calificaciones son tomadas como los extremos, y no dan una nota media de la tabla. Lux Synthetic 5W-40 y 15W-40 minerales se destacan frente a la competencia con la calidad, mientras que el 10W-40 y 5W-40 semi sintéticos en la relación calidad / precio.

aceites Avangard no se toman en cuenta que los aceites para flotas mixtas y vehículos comerciales.

Algunos sencillos son propiedades verdaderamente excepcionales. La volatilidad y el consumo de petróleo es algo que es un sello distintivo de esta marca.

Los precios son fantásticos. Incluso después del ajuste después de tomar una parte proyectada del mercado y siguen siendo más que razonable. La relación calidad / precio es (lógicamente) es muy bueno a excelente.

Surtido de ellos es realmente insuficiente. Para muchos vehículos modernos no tienen petróleo adecuado y si Lux sintético 5W-40 no cumple no hay segunda solución.

La gama es cualquier cosa menos moderna, y realmente buscando una revisión fundamental.

2) MOL

El nivel de calidad de las principales marcas mundiales, o justo por debajo un poco. Ellos tienen los aceites que se encuentran en la máxima categoría, sino también los que están más cerca de la mitad, pero la uniformidad es la mayor de todas las sociedades cotizadas, así como compromiso con el sector (fabricación, distribución y venta de aceite de motor).

Los precios no son bajos en términos absolutos, pero muy inferiores a los nombres más destacados. La pérdida de sólo unos pocos modelos de aceites de motor: XW-20, 0W-30 y 15W-50 para tener una gama absolutamente lleno. Pero sería rigurosamente reducido a la evaluación sólo por eso.

3) Eco Hellenic Petroleum

La calidad es media y la media de oro. Mark + es más por la calidad sostenida como se indica en el texto acerca de ellos. Los precios son moderados y asequibles para los clientes. Esto hace que estos aceites como se recomienda para comprar (en la mayoría de los casos), pero no como el mejor comprar productos. acción ocasional podría llamar su atención y hacer una inversión rentable para probar estos aceites. Cuando ver que la calidad es más satisfactoria de lo que sería más fácil comprarlos más tarde a precios estándar.

La gama es decente, aunque abarcan un gran número de vehículos que se asigna excepcionalmente meritorios (Diseñado, planificado) 5W-30 aceite sintético, con el concepto moderno y ajustado a numerosos vehículos más nuevos. Algo que Lukoil y NIS, debería prestar atención. Exactamente lo que hace a la modernidad de la gama, que es sólo adecuado, "medio paso" más.

4) OMV

La calidad no es discutible, y llegó a los grandes nombres del mundo del aceite de motor. La mayoría son muy buenos, pero algunos de ellos están en la máxima categoría, en primer lugar hay OMV BIXXOL especiales SR 10W-60, sino también OMV BIXXOL especiales C3 (C y en general, mini-series, como Fuchs) y OMV BIXXOL especiales BM SAE 5W -30. El resto está por encima del promedio, pero no excepcional aceite. De hecho, de alguna manera son especiales porque reúnen los estándares muy exigentes, pero es también el fin de ambición, sólo para cumplir con las normas (en su mayoría VW). Prácticamente todos los aceites 5W-30 se basan en el Grupo II o III aceites de base + por lo que son modernas y están bien pero la mayor parte justo por encima de la media. Tal vez la evaluación tiene en cuenta este hecho también, pero hay que señalar que existe la diferencia entre (y no sólo uno) de los extraordinarios y por encima de la media.

Los precios son altos. Justo debajo de la parte superior y, a veces a la par con ellos. Con la misma o peor calidad levemente, y la marca que no es tan fuerte como las de Shell, Mobil o Castrol parece que el petróleo OMV gama de precios es un poco demasiado alto. Si tenemos en cuenta la Havoline Texaco y Valvoline que son incluso más barato y mejor, o al menos la misma en algunas clases, la marca más alta de los OMV en el cuadro no podría conseguir. Una vez más hay una diferencia en este tema con las más favorables y menos favorables del aceite de divide el punto entero.

En consecuencia, la calidad de la relación y el precio es sólo el promedio o ligeramente mejor que la media, que sin duda es competitivo, pero podría ser un poco mejor.

Integridad de la oferta es a un nivel alto, pero la falta de XW-20, aceite 0W-xx, así como los de mayor viscosidad. En particular, OMV han modesta oferta de aceites de motor sobre la base de aceite mineral y sintético PAO mientras que el uso predominante de aceites de base II, II + III y los grupos de base (HC como especializada o similar) son evidentes.

La modernidad de la oferta también es muy bueno. Aún faltan sólo viscosidad modernos.

5) NIS,

La calidad es absolutamente positivo, pero nada más. Al igual que con Lukoil duro para saber si se trata de promedio de este a veces es difícil encontrar aceites comparativa a la limitación de aceite (de fecha) del programa. Sin embargo, por encima o por debajo del promedio, existente o no, los aceites de estas empresas son de calidad sólida. Tal vez más estrictas perspectivas daría a la evaluación global de 3 -, sino como un productor nacional que reciben un pequeño descuento.

Los precios son muy buenos y no hay duda sobre eso. Al igual que otros productores nacionales e incluso un poco inferior en la clase en la mayoría de los casos. Por supuesto, en las condiciones tipo de inestabilidad de cambio, es posible que los precios son favorables y desfavorables, y porque no todos los fabricantes y distribuidores subió el precio en el "CSD", al mismo tiempo (aproximadamente el 10% como resultado del crecimiento de la los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar y no sólo el 5% de la caída de la moneda nacional).

Evaluación de la relación calidad / precio es de conformidad con la anterior: Limpieza Cuatro. Esto todavía significa "comprar recomendó" como el valor por defecto (por defecto). Pero para obtener una calificación de cinco estrellas no es suficiente sólo cuestan poco pero la calidad debe ser al menos del nivel 4 (ver Lukoil).

La gama es definitivamente un modesto y apenas capaz de obtener una evaluación satisfactoria. Pero parece que no es definitiva todavía, así que no conseguir el descuento. La modernidad está en el nivel bajo y sólo 5W-40 aceite sintético guarda las cosas, porque el resto de la gama está en la flota de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Para los vehículos después de 2000a aún pueden transmitir la semisintéticos aceite 10W-40, especialmente en los motores de gasolina. NIS, Hay que hacer algo al respecto. Eko tiene un rango similar con una diferencia de poco: que tienen ", pero los excepcionales, muy moderna, 5W-30 de petróleo y es algo que NIS, debería haber seguido, que al menor costo proporciona los mejores resultados.


version française

TABLES COMMENTAIRE

Les notes sont données sur une échelle de 1 à 5, où la plus faible note «insatisfaisant» et les plus élevés "très bon (excellent).

Catégorie «modernité» se réfère à la gamme dans son ensemble.

Note: 3 e année, un bien (solide) de qualité. Mais la moyenne ne doit pas être liée à cette évaluation, même si à première vue il ressemble. Peu dans l'industrie qui ont un score 1 ou 2 dans une catégorie alors que la moyenne se situe quelque part entre 3 et 4 (3,5).

1) Lukoil

La qualité est moyenne à très bonne, voire exceptionnelle. Il est un peu désordonnée, selon les séries. LUX est une bonne moyenne et plus tandis que le reste d'huile dans la moyenne ou juste au-dessus. Ce pourrait être une marque de + 3 + 4 ou 4 avec un total de 4 - mais si le reste meilleurs et les pires notes sont prises dans les extrêmes, et ne donnent pas une moyenne dans le tableau. Lux synthétique 5W-40 et 15W-40 minéraux se démarquer face à la concurrence de qualité tandis que les 10W-40 et 5W-40 semi synthétique dans le rapport qualité / prix.

Avangard huiles ne sont pas pris en considération que les huiles pour les flottes mixtes et véhicules utilitaires.

Certains célibataires sont des propriétés d'exception. La volatilité et la consommation de pétrole est quelque chose qui est une caractéristique de cette marque.

Les prix sont fantastiques. Même après ajustement après avoir pris une part de marché visée et sont encore plus que raisonnable. Le rapport qualité / prix est (logiquement) est très bonne à excellente.

Assortiment d'entre eux est vraiment insuffisante. Pour de nombreux véhicules modernes n'ont pas de pétrole suffisantes et si Lux synthétique 5W-40 ne satisfait pas il n'ya pas de seconde solution.

La gamme est tout sauf moderne, et vraiment à la recherche d'une révision fondamentale.

2) MOL

Le niveau de qualité des grandes marques du monde, ou juste un peu en dessous. Ils ont des huiles qui sont dans la classe supérieure, mais aussi ceux qui sont plus proches de la moyenne, mais l'uniformité est la plus grande de toutes les sociétés cotées ainsi que l'engagement pour le secteur (fabrication, la distribution et la vente de l'huile à moteur).

Les prix ne sont pas faibles en termes absolus, mais nettement inférieur à celui des plus grands noms. Manque juste quelques modèles d'huiles à moteur: XW-20, 0W-30 et 15W-50 d'avoir une gamme absolument complète. Mais il serait rigoureusement réduit à l'évaluation à cause de cela.

3) Eco Hellenic Petroleum

La qualité est moyenne et la moyenne d'or. Mark + est plus en raison de la qualité soutenue comme indiqué dans le texte à leur sujet. Les prix sont modérés et abordables pour les clients. Cela rend ces huiles comme l'a recommandé à l'achat (dans la plupart des cas), mais pas comme le meilleur pour acheter nos produits. interventions ponctuelles pourraient attirer votre attention et faire un investissement rentable pour tester ces huiles. Lorsque vous voir que la qualité est plus satisfaisant que ce serait plus facile de les acheter plus tard à des prix standard.

La gamme est décent, mais couvrant un grand nombre de véhicules pour lesquels est attribué exceptionnellement méritoire (Conçu, planifié) 5W-30 huile synthétique, avec le concept moderne et adapté à de nombreux véhicules récents. Quelque chose à Lukoil et NIS devraient accorder une attention. Exactement ce que fait la modernité de la gamme, qui est juste suffisant, "la moitié" pas plus.

4) OMV

La qualité n'est pas discutable et a atteint les plus grands noms du monde de l'huile à moteur. La plupart sont très bons, mais certains d'entre eux sont dans la classe supérieure, tout d'abord il ya OMV BIXXOL spéciale RS 10W-60, mais aussi OMV BIXXOL C3 spéciale (C et plus généralement des mini-séries, comme Fuchs) et OMV BIXXOL spéciale BM SAE 5W -30. Le reste est supérieur à la moyenne, mais pas de l'huile exceptionnelle. En fait, en quelque sorte qu'ils sont spéciaux parce qu'ils répondent aux normes très exigeantes, mais c'est aussi la fin de l'ambition, juste pour satisfaire aux normes (surtout VW). Pratiquement toutes les huiles 5W-30 sont basés sur les huiles Groupe III ou II + de base afin qu'ils soient modernes et bien mais la majeure partie juste au-dessus la moyenne. Peut-être l'évaluation prend en compte ce fait aussi, mais il convient de noter qu'il ya une différence entre (et pas seulement une) de ces extraordinaires et juste supérieur à la moyenne.

Les prix sont élevés. Juste en dessous de la partie supérieure et parfois sur un pied d'égalité avec eux. Avec le même ou légèrement moins bonne qualité, et la marque qui n'est pas aussi forts que ceux de Shell, Mobil ou Castrol semble que OMV gamme des prix du pétrole est un peu trop élevé. Si l'on tient compte de la Havoline Texaco et Valvoline qui sont encore moins chers et de meilleure qualité, ou tout au moins la même dans certaines classes, plus la marque de ceux du tableau OMV n'a pas pu obtenir. Encore une fois il ya une différence dans cette question avec les plus favorables et moins favorables de l'huile se divise au point ensemble.

En conséquence, la qualité de la relation et le prix est juste dans la moyenne ou légèrement supérieure à la moyenne, ce qui est certainement la concurrence, mais pourrait être un peu mieux.

Intégralité de l'offre est à un niveau élevé, mais le manque de xW-20, huile 0W-xx, ainsi que ceux de plus grande viscosité. En particulier, OMV ont modeste offrande des huiles à moteur sur la base de minéraux et de pétrole synthétique PAO tandis que l'utilisation prédominante des huiles de base II, II + et les groupes de base III (HC et SHC ou similaire) sont évidents.

La modernité de l'offre est également très bonne. Il manque encore juste viscosité moderne.

5) NIS

La qualité est certainement une bonne chose, mais rien de plus. Comme avec Lukoil est difficile de dire si elle est dans la moyenne pour ce est parfois difficile de trouver des huiles comparative de la limitation du pétrole (mis à jour) du programme. Cependant, au-dessus ou en dessous de la moyenne, existant ou non, les huiles de ces sociétés sont de qualité solide. Peut-être plus strictes perspectives donnerait l'évaluation globale de 3 - mais comme un producteur national, ils bénéficient d'une réduction peu.

Les prix sont très bon et il n'ya aucun doute à ce sujet. Semblable à d'autres producteurs nationaux et même un peu plus bas dans la classe dans la plupart des cas. Bien sûr, dans les conditions instables du taux de change, il est possible que les prix sont favorables et défavorables, et parce que tous les fabricants et les distributeurs a augmenté le prix de la "Commission du développement durable" dans le même temps (environ 10% en raison de la croissance prix du pétrole et du raffermissement du dollar et non pas seulement 5% de la chute de la monnaie nationale).

Évaluation du rapport qualité / prix est conforme à la précédente: Propreté Quatre. Cela signifie encore «d'achat recommandée" comme valeur par défaut (par défaut). Mais pour obtenir une cinquième étoile ne suffit pas coûté un peu faible, mais la qualité doit être au moins au niveau 4 (voir Lukoil).

La plage est certainement une modeste et à peine capable d'obtenir une évaluation satisfaisante. Mais ressemble à ça n'est pas encore définitif alors qu'elle n'a pas la réduction. La modernité est à basse altitude et que 5W-40 huile synthétique permet d'économiser les choses parce reste de la gamme est pour la flotte des années quatre-vingts et nonante du siècle dernier. Pour les véhicules après 2000e peut encore passer le semi-synthétique 10W-40 huile, en particulier dans les moteurs à essence. NIS faut faire quelque chose sur cette question. Eko a une portée similaire avec une différence peu: ils ont, mais ceux exceptionnelle, très moderne, huile 5W-30 et c'est quelque chose qui NIS aurait dû suivre, qui, au coût le plus bas donne les meilleurs résultats.

versione italiana

TAVOLI COMMENTO

Marchi sono indicati su una scala da 1 a 5, dove il grado più basso "insoddisfacente" e il più alto "molto buono (ottimo)".

Categoria "modernità" si riferisce alla serie nel suo complesso.

Nota: di grado 3: bene (solido) di qualità. Ma i media non dovrebbero essere collegati a questa valutazione, although primo acchito sembra simile. Pochi operatori del settore che hanno un punteggio di 1 o 2, in ogni categoria in modo che la media è in realtà da qualche parte tra il 3 e 4 (3.5).

1) Lukoil

La qualità è mediamente o molto buono o addirittura sospeso. E 'un po' scoordinato, a seconda della serie. LUX è molto buono e superiore alla media, mentre il restante olio nella media o appena al di sopra. Potrebbe essere un segno di + 3 + a 4 o 4 con un totale 4 - ma se i migliori ei peggiori gradi sono considerati gli estremi, e non dare una media di grado rimane in tabella. Lux sintetico 5W-40 e 15W-40 minerale si stagliano contro la concorrenza con la qualità mentre 10W-40 e 5W-40 sintetico semi nella rapporto qualità / prezzo.

oli Avangard non vengono presi in considerazione come oli per flotte miste e veicoli commerciali.

Alcune singole proprietà sono davvero eccezionali. La volatilità e il consumo di petrolio è qualcosa che è una costante di questa marca.

I prezzi sono fantastiche. Anche dopo aggiustamento dopo aver proiettato una parte del mercato e sono tuttora più che ragionevoli. Il rapporto qualità / prezzo è (logicamente) è molto buona a ottima.

Assortimento di loro è veramente insufficiente. Per molti veicoli moderni non hanno il petrolio sufficiente e se Lux sintetico 5W-40 non soddisfa non esiste una soluzione secondo.

La gamma è tutt'altro che moderna, e davvero in cerca di una revisione sostanziale.

2) MOL

Il livello di qualità del mondo di marchi leader, o solo un po 'qui sotto. Essi sono gli oli che si trovano nella classe regina, ma anche quelli che sono più vicini al centro, ma l'uniformità è la più grande di tutte le società quotate, nonché l'impegno per il settore (produzione, distribuzione e vendita di olio motore).

I prezzi non sono bassi in assoluto, ma significativamente inferiore alla nomi di spicco. Mancante solo alcuni modelli di oli motore: XW-20, 0W-30 e 15W-50 per avere una gamma assolutamente completa. Ma sarebbe rigorosamente a valutazione ridotta proprio per questo.

3) Hellenic Petroleum Eco

La qualità è media e la media d'oro. Mark + è più a causa della qualità sostenuto come dice il testo su di loro. I prezzi sono moderati e conveniente per i clienti. Ciò rende questi oli, come raccomandato di acquistare (nella maggior parte dei casi), ma non come il migliore acquisto di prodotti. azione occasionale potrebbe attirare la vostra attenzione e fare un investimento redditizio per testare questi oli. Quando si vedere che la qualità è più che soddisfacente che sarebbe più facile acquistarli dopo a prezzi standard.

La gamma è decente, anche se copre un gran numero di veicoli per i quali è meritoria eccezionalmente assegnato (Progettato, programmato) 5W-30 olio sintetico, con il concetto moderno e adeguato a numerosi veicoli più recenti. Qualcosa da Lukoil e NIS dovrebbe prestare attenzione. Esattamente ciò che rende la modernità di gamma, che è appena sufficiente, "mezzo passo" di più.

4) OMV

La qualità non è discutibile e ha raggiunto i più grandi nomi del mondo di olio motore. La maggior parte sono molto buone, ma alcuni di essi sono nella classe regina, prima di tutto c'è OMV BIXXOL speciale SR 10W-60, ma anche OMV BIXXOL C3 speciale (C e, in generale mini-serie, come Fuchs) e OMV BIXXOL speciale BM SAE 5W -30. Il resto sono sopra la media ma non eccezionale olio. In effetti, in qualche modo sono speciali perché soddisfano le norme molto esigente, ma è anche la fine di ambizione, solo per soddisfare le norme (per lo più VW). Praticamente tutti i 5W-30 sono basati su oli III o II gruppo oli di base + in modo che siano moderne e ben ma la maggior parte appena al di sopra della media. Forse la valutazione è di prendere questo fatto in abbastanza conto, ma va be noted che vi è una differenza tra (e non solo uno) di questi straordinari e proprio sopra average.

I prezzi sono alti. Poco sotto la cima e, talvolta, alla pari con loro. Con lo stesso o leggermente peggiore qualità, e la marca che non è forte come uno di Shell, Mobil o Castrol seems che vanno prezzo del petrolio OMV è un pò 'alto. Se prendiamo in considerazione la Havoline Texaco e Valvoline which sono più economica e better, o almeno le stesse in alcune classi, il marchio higher from quelli di tabella OMV non ha potuto ottenere. Anche in questo caso vi è una differenza in questo problema in modo più favorevole e meno favorevole di petrolio divide l'intero punto.

Di conseguenza, il rapporto qualità e il prezzo è solo media o leggermente migliore della media, which è certamente competitivi, ma potrebbe be un po 'meglio.

Completezza dell'offerta sia a un livello elevato, ma la mancanza di XW-20, olio 0W-XX, così come quelle di maggiore viscosità. In particolare, OMV hanno offrendo modeste di oli motore sulla base di olio minerale e sintetico PAO mentre l'uso prevalente di oli di base II, II + III e gruppi di base (HC e SHC o simili) sono evidenti.

La modernità di offerta è anche molto buona. Mancano ancora solo viscosità moderna.

5) NIS

La qualità è sicuramente buona, ma niente di più. Come con Lukoil è difficile dire se è nella media per questo a volte è difficile trovare oils comparati per le oil limitation (su di data) il programma di. Tuttavia, al di sopra o sotto la media, esistenti o meno, gli oli di queste imprese sono di qualità solido. Forse darebbe prospettive più rigorosa la valutazione complessiva di 3 - ma come un produttore nazionale ottengono un piccolo sconto.

I prezzi sono molto buoni e non c'è dubbio. Analogamente agli altri produttori nazionali e anche un po 'più bassi nella classe nella maggior parte dei casi. Naturalmente, in condizioni di instabilità dei tassi di cambio, è possibile che i prezzi sono favorevoli e sfavorevoli, e perché non tutti i produttori ei distributori aumentato il prezzo in "csd" allo stesso tempo (circa il 10%, come risultato della crescita in prezzi del petrolio e il rafforzamento del dollaro e non solo cadere il 5% di valuta nazionale).

La valutazione del rapporto qualità / prezzo è in linea con il precedente: pulire quattro. Ciò significa ancora "acquisto consigliato" come il valore predefinito (default). Ma per avere una quinta stella non è sufficiente solo costo basso ma di qualità deve essere almeno di livello 4 (vedi Lukoil).

La gamma è sicuramente un modesto e appena in grado di ottenere una valutazione soddisfacente. Ma sembra che ancora non è definitivo in modo da non ottenere lo sconto. La modernità è a livello basso e 5W-40 solo olio sintetico cose perché consente di risparmiare il resto della gamma è per la flotta degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Per i veicoli dopo il 2000. può ancora passare il semi sintetico 10W-40 olio, in particolare nei motori a benzina. NIS Occorre fare qualcosa su questo tema. Eko ha una gamma analogo con una differenza di poco: hanno, "uno ma" eccezionale, estremamente moderno, l'olio 5W-30 ed è qualcosa che NIS avrebbe dovuto seguire, che al costo più basso fornisce i migliori risultati.

субота, 13. март 2010.

NIS motorna ulja (NIS motor oils)


NIS je definitivno velika, ozbiljna i nacionalna naftna kompanija. Sada i u sastavu Gazprom-a pravog giganta u oblasti energetike. Ovo znači u dugoročnom smislu stabilnost i veliku pouzdanost i nadu da će goriva i pre 2012. (kraja sveta ili bar monopola) biti bolja.

Međutim to u sferi motornih ulja i na kraći rok ne znači mnogo. Bord direktora ima preča pitanja od motornih ulja te su ona sad „deveta rupa na svirali“ ili „trinaesto prase“.

NISOTEC je vrlo dobro ime brenda (moram priznati da mi se sviđa) i iza njega stoji rafinerija u Novom Sadu. Ne mora biti tačno ali iz informacija poznatih javnosti zna se da su FAM i Galax odvojeni od NIS-a pre 3 do 5 godina i privatizovani. Blenderica novosadske rafinerije je ostala u NIS-u jer je procenjeno da kao samostalna nema izgleda da opstane na tržištu i da se za nju teško može naći kvalitetan kupac. Naravno nije se radilo o opremljenosti i kadrovima iste već o kapacitetima koji su bili skromni. Iako je njen brend Novolin bio cenjen i zauzimao nekih 5% domicilnog tržišta u dužem vremenskom periodu (i do 10% u nekim godinama) i povrh svega imao kvalitet za tržište i uporediv sa renomiranim proizvođačima (ne samo domaćim nego i onima iz okruženja) dugoročno bi postepeno slabio i bez potpore jake centrale nestao sa tržišta jer je bio u najnezgodnijoj poziciji (fazi) za bilo koju kompaniju i u bilo kojoj oblasti a naročito kod motornih ulja: ni mali pa fleksibilni i sa niskim opštim troškovima ali ni dovoljno veliki da bi izgradili brend i cene doveli na nivo koji kvalitet zaslužuje ili bar može da podnese.

Sve u svemu, Novolin (iako se još može naći) se „pretočio“ u Nisotec. Osim ambalaže i sama ulja su malo doterana i redizajnirana te su za nijansu modernija i kvalitetnija ili bar na istom nivou (zavisno od konkretnog modela). Vodite računa da je RNS (rafinerija Novi Sad) još osamdesetih godina sarađivala sa Texaco kompanijom i proizvodila licencna Havoline motorna ulja. Može se reći da je i Novolin bio „Havoline“ škola u najboljem smislu te reči a da je to sad Nisotec. Uzgred isto važi i za Pristu koja je čak i modernija „Texaco škola“.

Veliko iskustvo i znanje sigurno stoji iza ovih ulja. I naravno da nije dovoljno imati samo dobru formulaciju (bazna ulja i aditive), laboratoriju nego morate imati jaku ekipu (TIM stručnjaka) i dovoljno iskustva i višegodišnju tradiciju jer je to kod motornih ulja zaista neophodno. Uhodavanje proizvodnje i renome pouzdanosti se vrši i stiče najmanje deceniju. To je jednostavno specifičnost ove vrste proizvodnje.

Novolin je baš zbog prenetog znanja iz Texaco-a kod pojedinih klasa bio čak i kvalitetniji od većih takmaca kao što su FAM i Galax a kod drugih možda tek nijansu lošiji tako da je neto rezultat bio jako sličan. Doduše imali su manji asortiman a to, za sada, prati i liniju Nisotec.

NISOTEC motorna ulja (NISOTEC motor oils)

Asortiman je jako skroman (doduše osnovni Texaco ili Shell asortiman nije mnogo širi, ali naravno tu su posebne verzije i cele serije) i obuhvata svega 8 vrsta motornog ulja i to:

4 za putnička vozila, 2 za teretni program i 2 za mešovite vozne parkove.

Zbog ovako malog broja biće obrađena sva ulja uključivši i teretni program. Motorna ulja za putnička vozila su koncipirana da su pogodna i za benzince i dizele (prilično razložno ako nemate veliki broj verzija) te u proizvodnom programu nema posebno motornih ulja za dizel motore (diesel verzije istih).

Nisotec Sint SAE 5W-40

Ovo je vrhunsko i top motorno ulje proizvodnog programa. Potpuno je (100%) sintetičko motorno ulje (najverovatnije na bazi II+ i/ili III grupe baznih ulja, dakle „sintetsko“).

Namenjeno je vozilima sa kraja devedesetih i onima iz prve polovine prve decenije XXI veka što se tiče dizele (do Euro-4 bez DPF-a, uključivši i Fiat Punto multijet 1.3 v16) i benzince posle 2000. bez najnovije generacije katalizatora (three way) koji posebno zahtevaju ispunjavanje ACEA C standarda što zapravo znači „low“ ili „mid“ SAPS tehnologiju.

Ispunjava specifikacije:

ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; MB 229.3; VW 502.00/500.00/505.00

Osnovne osobine:

Viskoznost neprecizno data ali u okviru SAE 40 standarda (indirektno davanje do znanja da je „stay in grade“ ulje?), indeks viskoznosti: 155, što je manje od uobičajenog za 5W-40 klasu i nije previše pohvalno no ne mora samo po sebi da bude loše već uz dobru baznu osnovu može da znači i smanjenu količinu modifikatora viskoziteta (polimera) što je benefit kod određenih tipova motora (naročito dizel-a); tačka paljenja 216°C (tek koliko da se zna da je HC sintetika) a tačka tečenja min. –40°C u skladu sa klasom kojoj pripada i odlična je vrednost.

Jako kvalitetno motorno ulje po umerenoj ceni. Sasvim je u klasi sintetskih ulja 5W-40 viskoziteta renomiranih svetskih proizvođača. Neke nijanse koje bi se mogle ogledati u kraćem zadržavanju inicijalnih karakteristika nisu u toj meri izražene i više se radi o nijansama. U svakom slučaju razlika u ceni je mnogo veća te se može reći da ima natprosečan odnos kvalitet/cena.


NISOTEC PS SAE 10W-40

Verovatno ulje na koje se najviše računa na domaćem tržištu. Polusintetičko je i pogodno za sve modele iz devedesetih i osamdesetih XX veka i poneki model (naročito posle mnogo pređenih km) sa početka novog XXI veka.

Kvalitet je relativno gledano ovde još na većoj visini jer ulje ispunjava potpuno iste specifikacije (standarde) kao i prethodno, što mu samo po sebi daje bolji odnos kvalitet/cena.

Ispunjava specifikacije:

ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; MB 229.3; VW 502.00/500.00/505.00

Osnovne osobine:

Viskoznost na radnoj temperaturi je zapravo citat standarda te za ostala ulja neće ni biti data ni spominjana. Indeks viskoznosti: 145 sa istim komentarom kao kod prethodnog. Tačka paljenja je 220°C što je (samo) posledica mineralne komponente i tek je neznatno bolje od prethodnog ali u skladu sa viskoznom gradacijom i ništa više od toga. Tačka tečenja: . –36°C je bolja od proseka klase i jedan je od najboljih rezultata za 10W-40 polusintetička ulja uopšte. Ovo je zapravo isti rezultat koji imaju mnoga sintetska 5W-30 ulja.

Naravno zapazili ste da je ovo samo malo doteranija i modernizovana verzija Novolin PS 10W-40 polusintetičkog ulja RNNS. Čak je i ime identično. U svakom slučaju ispunjenje ACEA B4 je vanserijski rezultat i vredan je pažnje. U odnosu na Novolin PS koji je bio „samo“ API SJ ovde je to povećano na SL. Ova modernizacija je sigurno donela nijansu u kvalitetu koji je bio više nego zadovoljavajući. U čuvenom testu SAT revije, Novolin PS nije pokazao vrhunske rezultate već je u odnosu na svetsku konkurenciju bio nešto lošiji no osim ispunjenja svih normi imao je i TBN vrednost koja je bila među tri najbolja. Isparljivost se pokazala kao slabija tačka no sa duplo boljom vrednošću od minimalne propisane standardom. Malo lošije ponašanje na –20°C je bilo ipak unutar standarda a po navedenoj tački tečenja upravo tu je Nisotec PS najviše unapređen. Indeks viskoznosti je ostao ispod proseka ali više nego zadovoljavajuć.

MB 229.3 i ACEA B4 su vanserijske odrednice za ovu klasu. Naravno postoje ulja u klasi koja ispunjavaju ove standarde pa i oba istovremeno no to je srazmerno retko (MOL Max kao skorašnji primer). Nadam se da nije greška u katalogu (iskopirano od prethodnog) i da ovo nesumljivo kvalitetno polusintetičko ulje ispunjenjem gore pomenuta dva standarda prelazi u sam vrh ove klase ulja.


NISOTEC SG i SF SAE 15W-40

Dobro ste primetili: to su stari znanci Novolin SG i SF samo u novom ruhu. SF (nije „naučna fantastika“ mada lepo zvuči) je dugi niz godina bilo referentno i (uz Optimu Supervisk) praktično najbolje ulje za Zastavina vozila naročito malo starija. Naravno Supervisk je bio bolji za dizel motore i pogodan i za turbo dizel motore starijih generacija što je zapravo u Novolin i sada NIS postavci zadatak za SG verziju. Ona je praktično prva preporuka za novija (sa manje pređenih kilometara) vozila Zastave (Yugo) uz mnogo nižu cenu od Shell Helix (crvenog) i Valvoline (crnog) iste viskozne gradacije, istih specifikacija i iste klase kvaliteta.

Naravno nisam zaboravio FAM univerzal koji se ipak više nameće za malo starije dizele (i turbo naravno); INA i njeno Delta Silver je naravno pandan Supervisk-u dok je Delta 5 Gold viša klasa od pominjanih i pripada „premium“ klasi mineralnih motornih ulja koja se naravno mogu koristiti i kod starijih automobila gde za neznatno višu cenu daju dodatni kvalitet i mogućnost dužeg servisnog intervala. Ipak ekonomski i tehnološki „default“ za neko vozilo (SG u ovom slučaju) i preko svega preporuka proizvođača je sasvim zadovoljavajuće ukoliko nemate posebne zahteve i potrebe (umerena vožnja i bar pola van grada).

SG ispunjava specifikacije: API SG/CD, CCMC G4/PD-2, MB 226.5, VW 501.01/505.00
SF ispunjava specifikacije: API SF/CC, CCMC G4/PD-1, MB 226.1, VW 501.01

Osnovne osobine: Praktično identične, što znači tačku tečenja od –30°C i paljenja od min. 210°C. Glavna razlika je što SG ima odličan indeks viskoznosti od 140 dok SF ima standardnih (za 15W-40) 135. Tačka tečenja im je natprosečna i to treba naglasiti.


NISOTEC MOTORNA ULJA ZA MEŠOVITE VOZNE PARKOVE


NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40

Mineralno motorno ulje visokog kvaliteta koje osim preporuke za teška teretna vozila (kamioni, autobusi, poljoprivredne i građevinske mašine) može da se koristi i za laka dostavna vozila i automobile kako sa dizel tako i benzinskim motorima. Viskoki API standardi preporučuju ovo ulje za postizanje veće čistoće motora, naročito dizel, u motorima automobila. Benzinci bi takođe mogli profitirati ukoliko su uglavnom vezani za gradsku vožnju (taksi služba) a može se koristiti za praktično sve proizvedene pre 2000. ali i dosta njih i posle (ACEA A3). Kod dizelaša se može koristiti za sve osim sa DPF (ACEA B4) uz uslov da su prešli nešto više jer je viskoznost veća od preporučene za novija vozila.

Ovo je zaista „full“ ulje za mešovite parkove jer je upotrebljivo za zaista veliki broj vozila.
Motori sa pogonom na TNG bi takođe mogli da koriste ovo ulje ali to nije prava i prva preporuka tako da to pomalo kvari položaj idealnog univerzalnog ulja.

Ispunjava specifikacije:

ACEA E5/E3/B4/B3/A3; API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ; MB 228.3/229.1; VW 501.01/505.00; MAN M3275, Volvo VDS-3, Global DHD 1.

Osnovne osobine:

Indeks viskoznosti standardnih 135, Tačka paljenja je 216°C, tačka tečenja: –30°C.

Veoma kvalitetno ulje za mešoviti vozni park vozila srednje generacije kakvi su i najčešći u zemljama regiona.NISOTEC DIZEL TP SAE 15W-40

Takođe mineralno motorno ulje za mešovite vozne parkove. Namenjeno je nešto starijoj generaciji vozila (iz osamdesetih i početka devedesetih) kao i kod vozila sa malo povećanom potrošnjom ulja. Pogodno je i za motore (naročito dizel) sa turbo punjenjem.

Ispunjava specifikacije:
ACEA E2/B2/A2; API CF-4/SG; MB 228.1/229.1; MAN 271, Volvo VDS.

Osnovne osobine:

Indeks viskoznosti 130, Tačka paljenja je 240°C, tačka tečenja: –30°C.

Može se kao i prethodno koristiti za čišćenje automobilskih motora samo ovde malo starijih (naročito benzinaca kojima je SG zadovoljavajuć kvalitet). S obzirom na cenu i opštu postavku ovo ulje ispunjava sasvim solidne specifikacije (standarde) kojima se nameće za celu prvu polovinu devedesetih (po ACEA) iako ne svih vozila za šta treba konsultovati servisne knjižice.

Indeks viskoznosti je ispod standardnih 135 i ukazuje na nizak sadržaj modifikatora viskoznosti što starijim motorima zapravo prija (na granici multigradnosti i čak strogo gledavši ispod nje) jer se približava osobinama monogradnih motornih ulja uz bolje ponašanje na niskim temperaturama. Ovo znači i jači i deblji uljani film a podatak o tački paljenja je na nivou 20W-50 ulja i indirektno sugeriše nisku isparljivost i uopšte malu potrošnju ovog ulja.


NISOTEC MOTORNA ULJA ZA DIZEL MOTORE TERETNIH VOZILA


NISOTEC TURBO DIZEL SAE 15W-40

Motorno ulje visokog kvaliteta i u klasi SHPD (Super High Performance Diesel) predviđeno za podmazivanje motora koji rade pod visokim opterećenjima. Nije za benzinske motore i ne preporučuje se za njih. Kod automobilskih dizela je dobro ukoliko (još) koristite D2 i pri tom vozite u režimu teških uslova vožnje (gradska vožnja, vučenje prikolice i slično).

Ispunjava specifikacije:
ACEA E3/B3; API CF-4/CF; MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2.

Osnovne osobine:

Indeks viskoznosti standardnih 135, Tačka paljenja je 216°C, tačka tečenja: –30°C.

Zapravo varijanta Favorit ulja (može i obratno) sa praktično istom osnovom (baznim uljima) i neznatnom razlikom u aditivima. Dok je prethodno šire upotrebljivo kod ovog je primerna namena teretni program pri teškim uslovima eksploatacije. Iako jesu dva različita ulja kod ovako skromnog proizvodnog programa stiče se utisak da ovim on biva još suženiji jer se dobar deo ciljne grupe kod ova dva ulja poklapa. Jedno od njih (možda pre Favorit) bi trebalo da bude u 10W-40 viskoznoj klasi.


NISOTEC DIZEL S3 (Razne viskoznosti)

SAE 15W-40, 30, 40, 10W, 20W-20 i 50.

Ovo je zapravo cela serija ulja mada su razlike zapravo samo u viskoznosti dok su bazna ulja ista. Mali sadržaj modifikatora kod 15W-40 i njihovo odsustvo dok ostalih monogradnih je glavna razlika.

Namenjena su pre svega za dizel motore starijih konstrukcija kojima su specifikacije ovih ulja zadovoljavajuće. Koriste se kod transportnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina.

Ispunjenje specifikacija (standarda):

Za sva: API CD/SF, CCMC D2/G2 i MB 227.0 osim kod 15W-40 gde je ispunjen MB 227.1

Osnovne osobine:

Indeks viskoznosti: 130 za 15W-40, 100 za 10W, 95 za 20W-20 i 90 za sva ostala (monogradna). Tačka paljenja (°C): 205 za 10W, 214 za 15W-40, 216 za 20W-20, 30 i 40 dok za SAE 50 iznosi 230. Tačka tečenja (°C): -30 za 10W i 15W-40, -27 za 20W-20, -18 za SAE 30, -15 za 40-icu i za SAE 50 (očekivanih) -12°C.

Sve ove osobine su prosečne i tipične za mineralna ulja date kategorije i skromnog ali solidnog ukupnog kvaliteta koji je više nego dobar za namenu ali nedovoljan za iole modernije motore.


ZAKLJUČAK

NISOTEC je zanimljiva i kvalitetna linija motornih ulja. Međutim osim suženog proizvodnog programa on je i poprilično zastareo. Uz svega nekoliko novih ulja (5 do 6) on bi se mogao osvežiti i biti više nego konkurentan.

Šta bi trebalo učiniti a da bude svrsishodno, moguće uraditi brzo i da ne bude skupo?

Većina ulja je 15W-40 gradacije viskoziteta što je bio standard u 70, 80 i delom 90-tim godinama prošlog veka. Sada je to zastarelo i nedovoljno. Proizvodni program se mora proširiti a zbog troškova i kvaliteta treba ići postepeno. Teretnom programu nedostaje 10W-40 ulje za Euro-3 i Euro-4 motore bez DPF-a i jedno modernije 5W-30 za Euro-4 i 5 sa savremenim sistemima prečišćavanja izduvnih gasova. Za mešovite vozne parkove treba samo modernizovati Favorit koje bi trebalo da bude 10W-40 i polusintetičko, dok postojeći treba da zameni dizel TP te bi mogla da ostanu dva: Favorit i Favorit Plus a da se TP povuče jer ga dobro pokriva S3 serija koju bi još neko vreme trebalo zadržati. Možda bi 15W-40 S3 zapravo trebalo izbaciti a postojeći TP da postane ono ili da TP ostane a S3 ostane monogradna serija.

Stigli smo do putničkog programa uz uvođenje 3 nova ulja i izbacivanje jednog iz proizvodnog programa (S3 15W-40) što je neto 2 nove vrste što ne komplikuje previše a skoro u potpunosti pokriva tržište.

Kod motornih ulja za putnički program stvari su malo drugačije i komplikovanije.

Sasvim sigurno da nedostaje jedno čisto sintetičko (SHC) ulje 0W-30 koje bi bilo FE (Fuel Efficient) i ACEA A5/B5 i C1 uz eventualno neki noviji Ford standard (929 ili 934). Uz to bi bilo potpuno low ash i low saps motorno ulje.

Klasa 5W-30 je već veoma težak teren i za pokrivanje domaćeg i tržišta okolnih zemalja zamaman poduhvat ukoliko se želi pokriti cela gama vozila. Tu je najpametnije ubaciti jedno „opšte“ (general) ulje koje bi hvatalo što više u ovom segmentu. Jedno od boljih rešenja bilo bi (S)HC motorno ulje visokog kvaliteta koje bi ispunjavalo: ACEA A3/B4/C3 a od proizvođačkih standarda: MB 229.51, BMW LL-04 i VW 505.01. Ovo bi trebalo da bude low ash & mid SAPS motorno ulje pogodno za duže intervale zamene.

Uz SINT moglo bi se ubaciti jedno “normal” ash i SAPS motorno ulje na sintetičkoj PAO osnovi u viskoznoj gradaciji 0W-40. Da li bi se odlučilo na sport varijantu i API SJ sa više ZDDP-a ili moderniju SM (u oba slučaja CF) trenutno je manje bitno kao i naziv (Sint Sport ili Sint Plus ili tako nešto). U svakom slučaju od SL treba u ovom slučaju bežati jer nije naglašena ciljna grupa inače bi konkurisalo postojećem Sint i obratno. Ulje bi trebalo da ispunjava MB 229.3, ACEA A3/B4, BMW LL-98 ili 01 i VW 502.00 u prvom ili iste ACEA uz VW 505.01 u drugom (API SM/CF) slučaju.

Ostaje još samo da se pokrije i sve popularniji pogon na TNG (LPG). Osim klasičnog 15W-40 GAS motornog ulja (ACEA A3 i API SJ ili SL) moglo bi se ići i na inventivniju verziju 10W-40 sa većim sadržajem HC baznih ulja ili čak polu-sintetičkom osnovom uz pogodan paket aditiva i TBN 7 do 8. Naravno pretežna namena bi bila za modernija vozila na ovaj pogon (Punto na Gas kao i vozila do 15000€ koja se više prepravljaju na gas od skupljih). Možda bi i čisto HC ulje viskoznosti 5W-40 bilo još i bolja i modernija ponuda, no svakako je na analizi tržišta da to pokaže.

Znači još 5 motornih ulja (na postojeća 4). To svakako nije mali zahvat. Jedino što bi se moglo pristupiti u etapama jer 5W-30 i 0W-30 ne moraju ići odjednom, kao i dva ulja za LPG (TNG). Uz 2+3 ili 3+2 pristup moglo bi se skoro bezbolno doći na željeno.

Eventualno na kraju bi se moglo dodati još jedno 5W-30 koje bi bilo VW 504.00/507.00.

Doduše to bi bilo sve ukupno još 9 uz izbacivanje jednog: 8 novih motornih ulja što znači dupliranje proizvodnog programa. Ipak došlo bi se do spektra koji pokriva preko 80% vozila i više od 90% tržišta što za kompaniju ove veličine jedino i priliči.

Naravno RN NS bi morala pre svega da proširi svoje kapacitete koji bi morali da se projektuju za nekih 25% domaćeg tržišta i bar još planirani izvoz (još nekih 20-tak % na to ili čak i više).

Naravno sve to ukoliko aktuelno rukovodstvo ove nacionalne kompanije odluči da im je sektor motornih ulja značajan i uz brzo izdvajanje proizvodnje motornih ulja u vidu sestrinske kompanije matične da bi se dobilo na fleksibilnosti i konkurentnosti bez opterećenja Core business-a. Na dalje poteze ne bi trebali dugo da čekamo jer i pitanje motornih ulja mora doći na red pre ukidanja monopola na snabdevanje (većine) nafnih derivata 2012.


P.S.

Iz novinskih članaka saznajem da je plan (za 2010.) NIS-a da proizvede oko 2500 tona ulja i maziva u novosadskoj rafineriji a da u 2011. to poveća za 50%. Nisotec serija je planirana i za izvoz u okolne zemlje (praktično sve uključujući i Hrvatsku, Rumuniju i Bugarsku; što su po autoru ovih redova prilično "tvrda" tržišta te svaka čast na ambicijama).

Uz to planira se i nova serija G-Energy koja će se proizvoditi u Italiji (fabrika koju je Gaspromnjeft nedavno kupio). Kako menadžeri NIS-a kažu ovo neće ugroziti prodaju Nisotec ulja jer nisu istog nivoa ni cene ni kvaliteta. Kako sami kažu Nisotec su ulja srednjeg kvaliteta (nisam li vam to već rekao) dok bi nova serija trebala da bude u višoj klasi (što bi trebalo da znači ne sam vrh i povoljnije cene od jačih brendova).

Zaprvo proizvodnja G-energy ulja je već počela a plasman (ukoliko već nije) kreće s jeseni.

NIS planira da Nisotec i G-Energy zauzmu 8% tržišta Srbije u 2010. što je realno i prilično zasnovano. Ovim se dokazuje ozbiljnost i veličina novog vlasnika NIS-a jer ne samo da strateški planira već zadaje sebi ono što se može ostvariti (verovatno bi i 10% bilo moguće ali uz mnogo veće troškove i "napinjanje"). Očigledno je za sledeću godinu plan da to bude respektabilnih 12% što je za relativno kratak period jako dobar i ambiciozan plan ali jedino adekvatan snazi giganta kakav je Gaspromnjeft.

Pretpostaljam da bi krajnji domet u srednjeročnom periodu mogao da bude oko 20% ili max. 25% i da su to i neki orijentiri za sam NIS.

Dakle ostali će imati o čemu da vode računa (i usklade prodajni program sa igračem čiji je cilj da bude no. 1 na tržištu Srbije što je zapravo realno).

Korisnici bi od ovoga mogli da imaju samo korist jer će drugi morati da usklade cene prema NIS-ovim tako da svako ko udari značajniju maržu u prodaji nema šanse da dugo opstane. Tako da iako ne probate ni jedan od ova dva brenda očekujte da ćete imati stabilne cene motornih ulja (makar u evrima) u ovoj i sledećoj godini (ukoliko nafta ne podivlja sa cenom).


P.S.S.

Moram malo da samog sebe hvalim u smislu da sam prilično dobro prognozirao događanja u vezi NIS-a i motornih ulja. Naravno nisam imao informacije o kupovini proizvodnih pogona u Italiji što je naravno bolja investicija od proširenja kapaciteta NS rafinerije. Osim toga dva brenda daju dodatne mogućnosti jer jedan (G-Energy u ovom slučaju) može biti skuplji tako da je lakše pokriti tržište. Ovim ne očekujem bitno proširenje Nisotec serije koje bi bilo nužno da Gaspromnjeft nije našao logističku bazu za proširenje na tržištu ne samo Srbije nego i regiona.

Izuzetno mi je drago da sam dobro predvideo i ciljeve i realne domete zauzeća tržišta Srbije kao i izvozne ambicije ruskog giganta.