Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 23. децембар 2009.

Rezultati druge ankete; Results of the second poll


Opet relativno mali broj glasača (22) i izjednačen rezultat 11-11.
Kao što sam ranije najavio produžio sam glasanje na 2 nedelje ali je odziv (opet) bio sličan.
Naravno zahvaljujem svima koji su učestvovali u glasanju. Zadovoljan sam jer je opet broj učesnika bio malo veći od zvanično registrovanih (javnih) čitalaca (u trenutku zatvaranja glasanja 17).
50% je reklo da bi češće tekstove makar i kraće; 50% je reklo da bi bili zadovoljni da nastavim kao do sada.
Nisam znao da će biti ovoliko izjednačeno (pretpostavljao sam da će biti bar 60:40 ili 55:35:10 (bila je i treća opcija) te sam više hteo da proverim da li sam pravilno razmišljao.
Sada imam jednu potvrdu više da je moja namera bila dobra. Suština je u sledećem:
Zbog drugih obaveza teško da mogu da održim tempo od jednog teksta nedeljno. Da bih to uspeo plan je da svake druge nedelje bude jedan duži tekst o nekom proizvođaču motornih ulja a između toga (opet dvonedeljno) jedan kraći tekst o nekoj temi u vezi motornih ulja.
Dobra strana je i to da je anketa samo potvrdila (čak i više od očekivanog) koliko je to dobar koncept.

Uzgred, dobio sam i pohvale ali i kritike i za teksove o Lukoil-u i Chevron-Texaco kompaniji.
Kod prvih su me proglasili za "rusofila" - što je daleko od istine ali mi prija jer je još dalje da sam rusofob.
(Ja rusofob, pa čiji je film "Stalker" i ko je Tarkovski, vanzemaljac? I jeste ali samo po sposobnostima).
Za drugu kompaniju su mi pak prebacili da gotovo hvalim kompaniju umešanu u razne ekološke incidente i sudske procese u vezi trovanja ljudi negde u Južnoj Americi.
Uz svo saosećanje sa žrtvama moram da naglasim:
1) Hvalio sam njihova motorna ulja, a ko misli da nisam u pravu neka to i dokaže.
2) Teško je biti multinacionalka a ne biti umešan u neki incident, ko radi taj i greši, ko ne radi i ne greši. Hemijska industija je takva kakva je, prljava i anti-ekološka, ali neraskidivi deo moderne tehnologije i civilizacije. Bitno je da se stvari kreću nabolje a mislim da je još od osamdesetih godina XX veka tako.
3) Chevron-Texaco je kompanija koja je ovakva ili onakva, ali (makar i naivno) verujem da vode odgovornu politiku po pitanju zagađenja i uopšte ekologije. Mislim da su veoma odgovorni i da će i u sudskom postupku pokazati svoju pre svega MORALNU odgovornost što će biti i plaćeno ali da će i pokazati da nije postojala namera da ljudi stradaju (ako jesu a verovatno jesu).
4) To što velike kompanije učestvuju u korupciji u "banana republikama" i što koriste pogodnost nedovoljno oštre zakonske regulative u tim zemljama (poštujući iste i 120%) teško da je (samo) njihova krivica.
5) Ako je iko svestan problema ekologije, globalnog zagrevanja i šire gledano hemijske industrije to su hemičari (hemijski inženjeri) i ostali iz te struke. Velika većina (bar 90%) osim bolesno ambicioznih su za "održivi razvoj" i poštovanje svih regulativa, čak i više od toga. Problem je u političarima, vlasnicima akcija i drugim koji imaju moć a nedovoljno znanja te im primedbe struke liče na filosofiranje i nešto što smanjuje profit. Baš jadno. Znači: ekonomisti, pravnici i drugi iz društvenih nauka nerazumevanjem zakonitosti i povezanosti (globalne) zapravo doprinose da se incidenti (zločini, kako ko shvata) dešavaju.
Ne krivi ogledalo ako ti je lice ružno.

Again, the relatively small number of voters (22) and draw 11-11.

As I said earlier I extend voting in 2 weeks but the response (again) was similar.

Of course, I thank everyone who participated in the voting. I am satisfied because it is again the number of participants was slightly higher than the officially registered (public) readers (at the time of closing of voting 17).

50% said that more texts and even less, 50% said that they would be happy to continue as now.

I did not know that it will be much equal (I assumed to be at least 60:40 or 55:35:10 (was the third option) and the more I wanted to check if I thought proper.

Now I have one more confirmation that my intention was good. The point is the following:

Because of other obligations that can hardly keep the pace of one text per week. If I'd managed to plan is to every other week is a long text on a manufacturer of motor oil, and in between (again, fortnightly) for a short text about a topic related to motor oil.

The good side is that the survey only confirmed (even more than expected) as it is a good concept.

Incidentally, I got the praise and criticism for the Lukoil-teks and Chevron-Texaco company.

When first proclaimed to me "ruso-phile" - which is far from the truth, but it feels good because it is still far more that I "ruso-phob".

(I as ruso-phobe, and whose film "Stalker" is? and who is Tarkovsky, alien? Yes, but only in his abilities).

For another company they said that I praise to much the company involved in various environmental incidents and judicial processes related to poisoning of people somewhere in South America.

With all the compassion with the victims I have to emphasize:

1) I praise their motor oil, and who think I am not right and let it show.

2) It is hard to be a multinational and not be involved in an incident, who works makes mistakes and who does not work - do not. The chemical industry is as it is: dirty and anti-environmental, but an indivisible part of modern technology and civilization. It is important that things go better and I think that since the eighties of the twentieth century so.

3) Chevron-Texaco, can be good or evil, but (even if naively) I personally believe that they are responsible on the issue of pollution and general ecology. I think they are very responsible and will be in court proceedings primarily to show their MORAL responsibility, which will be paid but will show that there was no intention to hurt people (if there are, probably yes).

4) The fact that large companies participate in corruption in the "banana republics" and the convenience of using not sharp enough legislation in these countries (the same respect 120%) is not (only) their fault.

5) If anyone is aware of the problems of ecology, global warming and the general of chemical industry, then are chemists (chemical engineers) and others from the profession. The vast majority (at least 90%) except the sick ambitious ones, are for "sustainable development" and compliance with all regulations, even more than that. The problem is politicians, shareholders and others who have power and lack of knowledge and chemical profession remarks as resemble "philosophy" and something which reduces profits. Just miserable. So: economists, lawyers and others from the Social Sciences and the lack of understanding of legality connections (global) actually contribute to the incidents (crimes, depending of the point of view) happen.

Do not blame the mirror if your face is ugly.

Thanks to the Google for the help in translating.

1 коментар:

  1. Sve pohvale za objektivnost i stručnost tekstova.
    Primedbe koje Vam upućuju nemaju veze s temom "Ulja za automobile" , to su pojedinačni ispadi, nemojte se obazirati na njih.Pošto ste se pohvalno izrazili i o FAMu i Galaxu verovatno će reći da ste srbofil.Ali i o INI.Možda croatofil?Ma jok!
    Čovek je OILMAN!

    ОдговориИзбриши