Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

четвртак, 18. март 2010.

Pumpadzije komparacija ("Pumping Companies", comparing)


Komentar tabele sledi čim bude moguće (već sutra).

Comment of the table - ASAP (already tomorrow).


KOMENTAR TABELE

Ocene su date na skali od 1 do 5 gde je najmanja ocena „nezadovoljava“ a najveća „odličan (izuzetan)“.

Kategorija „modernost“ se odnosi na asortiman kao celinu.

Napomena: ocena 3 znači dobar (solidan) kvalitet. Ipak prosek ne treba vezivati za ovu ocenu iako na prvi pogled tako izgleda. Malo je onih u industriji koji imaju ocenu 1 ili 2 u bilo kojoj kategoriji tako da je prosek zapravo negde između 3 i 4 (3,5).

1) Lukoil
Kvalitet je od prosečnog do vrlo dobrog ili čak izvanrednog. Pomalo je neusklađen zavisno od serije. LUX je vrlo dobar i natporsečan dok su ostala ulja unutar proseka ili tek nešto iznad njega. Mogla je ocena kvaliteta biti i 3+ do 4 ili 4+ sa ukupnih 4- ali ako se najbolje i najlošije ocene uzmu kao ekstremi te ne daju kao prosek ostaje ocena u tabeli. Lux 5W-40 sintetičko i 15W-40 mineralno odskaču u odnosu na konkurenciju kvalitetom a 10W-40 i naročito 5W-40 polusintetička odnosom kvalitet/cena.
Anangard ulja nisu uzeta u razmatranje kao ulja za mešovite vozne parkove i teretna vozila.
Pojedine singl osobine su zaista izuzetne. Iparljivost i potrošnja ulja je nešto što je zaštitni znak ovog brenda.
Cene su im izvanredne. Čak i posle usklađivanja posle zauzimanja projektovanog dela tržišta i dalje su više nego povoljne. Odnos kvalitet/cena je (logično) vrlo dobar do odličan.
Asortiman im je zaista nedovoljan. Za mnoga moderna vozila nemaju odgovarajuće ulje te ako Lux sintetika 5W-40 ne zadovoljava drugog rešenja nema.
Asortiman je sve samo ne savremen i zaista traži temeljnu reviziju.

2) MOL
Kvalitet na nivou vodećih svetskih brendova ili tek nijansu ispod. Imaju ulja koja su u samom vrhu klase ali i ona koja su bliže sredini ali je ujednačenost najveća od svih navedenih kompanija kao i posvećenost sektoru (proizvodnji, distribuciji i prodaji motornih ulja).
Cene u apsolutom smislu nisu male ali su značajno niže od vodećih imena. Nedostaje svega par modela motornih ulja: xW-20, 0W-30 i 15W-50 da bi imali apsolutno popunjen asortiman. Ipak bi bilo cepidlačenje zbog toga smanjiti ocenu.

3) Eko Hellenic Petroleum
kvalitet je prosečan i zlatna sredina. Oznaka + je više zbog veoma ustaljenog kvaliteta kako je već navedeno u tekstu o njima. Cene su umerene i povoljne za kupce. Ovo čini ulja ovog proizvođača dobrom i preporučljivom kupovinom (u većini slučajeva) ali ne i best buy proizvodima. Povremene akcije bi mogle da vam skrenu pažnju i učine isplatljivom investicijom probu ovih ulja. Kada se uverite da je kvalitet više nego solidan lakše ćete ih kasnije kupiti po standardnim cenama.
Asortiman je skroman mada pokriva veliki broj vozila za šta je zaduženo izvanredno postavljeno (projektovano, planirano) 5W-30 sintetičko ulje moderne koncepcije i maksimalno prilagođeno većem broju novijih vozila. Nešto što bi Lukoil-u i NIS-u trebalo da skrene pažnju. Upravo ono čini da modernost asortimana, koje je tek zadovoljavajuća, može da se postavi i za „pola stepenice“ više.

4) OMV
Kvalitet nije sporan i dostiže najveća imena iz sveta motornih ulja. Više je vrlo dobar no ima tu i naprosto ulja koja su u vrhu klase; pre svega tu je OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 ali i OMV BIXXOL special C3 (i uopšte C mini serija, slično Fuchs-u) i OMV BIXXOL special BM SAE 5W-30. Ostala su iznad prosečna ali ne i izuzetna ulja. Zapravo na neki način i jesu posebna jer ispunjavaju izuzetno zahtevne standarde, ali tu je i kraj ambicijama, ispunjenje standarda i gotovo (pre svega VW). Praktično sva ulja 5W-30 su im bazirana na III ili II+ grupi baznih ulja tako da ona jesu moderna i kvalitetna ali je većina tek tu iznad proseka. Možda je ocena uzevši i ovu činjenicu u obzir prevelika ali treba naglasiti da postoji razlika između (ne jednog) onih izuzetnih i tek natprosečnih.
Cene su visoke. Tik ispod vodećih a nekad i u rangu sa njima. Uz isti ili za nijansu lošiji kvalitet i brend koji ipak nije toliko jak kao jedan Shell, Mobil ili Castrol čini se da je cenovni rang OMV ulja malo previsok. Ako uzmemo u obzir i Texaco Havoline ili Valvoline koji su čak i jeftiniji a bolji ili bar isti u nekim klasama, veću ocenu od one u tabeli OMV nije mogao dobiti. Opet postoji razlika i neujednačenost i po ovom pitanju i to do te mere da najpovoljnije i najmanje povoljno ulje deli cela ocena.
Shodno tome i odnos kvaliteta i cene je tek prosečan ili malo bolji od proseka što je svakako konkurentno ali bi moglo da bude i malo bolje.
Kompletnost ponude je na visokom nivou ali osim SAE 20-tica, nedostaju i 0W-xx ulja, kao i ona većeg viskoziteta. Posebno je skromna ponuda motornih ulja na mineralnoj osnovi kao i PAO sintetička ulja. Dakle baznih ulja I i IV grupe (i grupe V) skoro da i nema (tek jedno) dok preovlađuje upotreba baznih ulja II, II+ i III bazne grupe (HC i SHC ili slična).
Savremenost ponude je takođe vrlo dobra. Ipak nedostaju upravo najmodernije viskoznosti.

5) NIS
Kvalitet je svakako dobar ali ništa više od toga. Kao i kod Lukoil-a teško je reći da li se radi o proseku jer je ponekad takav teško naći zbog zastarelosti programa. Ipak iznad ili ispod proseka, postojećeg ili ne, ulja ove kompanije su solidnog kvaliteta. Možda bi strože gledanje dalo ukupnu ocenu 3- ali kao domaći proizvođač bar u ovoj tački dobiju „mali popust“.
Cene su sa druge strane izuzetno povoljne i tu nema nikakve sumnje. Slične su drugim domaćim proizvođačima i čak za nijansu niže unutar klase u većini slučajeva. Naravno u uslovima nestabilnog kursa moguće je da cene budu i povoljnije i nepovoljnije zbog toga što nisu svi proizvođači i distributeri podigli dinarske cene u isto vreme (nekih 10-tak % što je posledica i rasta cene nafte i jačanja dolara a ne samo petopostotnog pada dinara).
Ocena odnosa kvalitet/cena je shodno prethodnom čista (čistijata) četvorka. Ovo dalje znači „preporučena kupovina“ kao podrazumevana vrednost (default). Ipak da bi se dobila peta zvezdica nisu dovoljne samo niske cene već kvalitet mora biti bar na nivou 4 (vidi Lukoil).
Asortiman je definitivno skroman i jedva da može da dobije ocenu zadovoljava. Ipak liči i da nije konačan tako da ipak tu nisu dobili popust. Modernost je na niskom nivou i jedino 5W-40 sintetičko ulje spašava stvari jer ostala su za vozni park iz osamdesetih i devedesetih prošlog veka. Za vozila posle 2000. može još da prođe i polusintetičko 10W-40 ulje, naročito kod benzinskih motora. Na ovome NIS mora da poradi. Eko ima sličan asortiman uz bitnu malu razliku: poseduju „jedno ali vredno“, izuzetno moderno 5W-30 ulje i to je nešto što bi NIS trebao da sledi jer uz najmanje troškove daje najbolje rezultate.

Engleska verzija (English version)

TABLES COMMENT

Marks are given on a scale from 1 to 5, where the lowest grade "unsatisfactory" and the highest „very good (excellent)“.

Category "modernity" refers to the range as a whole.

Note: grade 3 means a good (solid) quality. But the average should not be linked to this assessment, although at first glance it looks like. Few in the industry who have a score 1 or 2 in any category so that the average is actually somewhere between 3 and 4 (3.5).

1) Lukoil

The quality is average to very good or even outstanding. It is a bit uncoordinated, depending on the series. LUX is a very good and over average while the remaining oil in the average or just above it. It could be a mark of 3 + to 4 or 4 + with a total 4 - but if the best and worst grades are taken as the extremes, and do not give a grade average remains in the table. Lux Synthetic 5W-40 and 15W-40 mineral stand out against the competition with the quality while 10W-40 and 5W-40 semi synthetic in ratio quality / price.

Avangard oils are not taken into consideration as oils for mixed fleets and commercial vehicles.

Some singles properties are truly exceptional. Volatility and oil consumption is something that is a hallmark of this brand.

The prices are fantastic. Even after adjustment after taking a projected part of the market and still are more than reasonable. The ratio quality / price is (logically) is very good to excellent.

Assortment of them is really insufficient. For many modern vehicles do not have adequate oil and if Lux synthetic 5W-40 does not satisfy there is no second solution.

The range is anything but modern, and really looking for a fundamental revision.

2) MOL

The quality level of world leading brands, or just a little bit below. They have oils that are in the top class but also those that are closer to the middle but the uniformity is the greatest of all listed companies as well as commitment to the sector (manufacturing, distribution and sale of motor oil).

Prices are not low in absolute terms but significantly lower than the leading names. Missing just a few models of motor oils: XW-20, 0W-30 and 15W-50 to have an absolutely full range. But it would be rigorously to reduced assessment just because of that.

3) Eco Hellenic Petroleum

Quality is average and the golden average. Mark + is more because of the sustained quality as stated in the text about them. Prices are moderate and affordable for customers. This makes these oils as recommended to buy (in most cases) but not as the best buy products. Occasional action could draw your attention and make a cost-effective investment to test these oils. When you see that quality is more than satisfactory it would be easier to buy them later at standard prices.

The range is decent, although covering a large number of vehicles for which is meritorious exceptionally assigned (designed, planned) 5W-30 synthetic oil, with modern concept and adjusted to numerous newer vehicles. Something to Lukoil and NIS should pay attention. Exactly what makes modernity of range, which is just adequate, "half step" more.

4) OMV

Quality is not debatable and reached the greatest names from the world of motor oil. The most are very good but some of them are in the top class, first of all there's OMV BIXXOL special SR 10W-60 but also OMV BIXXOL special C3 (C and generally mini-series, like Fuchs) and OMV BIXXOL special BM SAE 5W-30. The rest are above average but not exceptional oil. In fact, in some way they are special because they meet the very demanding standards, but it is also the end of ambition, just to meeting the standards (mostly VW). Virtually all 5W-30 oils are based on III or Group II + base oils so they are modern and well but most of it just above average. Perhaps the evaluation is taking this fact into account too, but it should be noted that there is a difference between (not just one) of those extraordinary and just above average.

The prices are high. Just below the top and sometimes on a par with them. With the same or slightly worse quality, and brand that is not as strong as one of Shell, Mobil or Castrol seems that price range OMV oil is a bit too high. If we take into account the Texaco Havoline and Valvoline which are even cheaper and better, or at least the same in some classes, the higher mark from those in Table OMV could not get. Again there is a difference in this issue so the most favorable and least favorable oil divides the entire point.

Accordingly, the relationship quality and the price is just average or slightly better than average, which is certainly competitive, but could be a little better.

Completeness of the offer is at a high level, but lack of xW-20, 0W-xx oil, as well as those of higher viscosity. In particular, OMV have modest offering of motor oils on the basis of mineral and PAO synthetic oil while the predominant use of base oils II, II + and III base groups (HC and SHC or similar) are evident.

Modernity of offer is also very good. Still missing just modern viscosity.

5) NIS

Quality is certainly good, but nothing more. As with Lukoil's hard to tell whether it is about average for this is sometimes difficult to find comparative oils to the limitation oil (out of date) of the program. However, above or below average, existing or not, the oils of these companies are solid quality. Perhaps stricter outlook would give the overall evaluation of 3 - but as a domestic producer they get a little discount.

Prices are very good and there is no doubt about that. Similar to other domestic producers and even a bit lower in the class in most cases. Of course, in the unstable exchange rate conditions, it is possible that the prices are favorable and unfavorable, and because not all manufacturers and distributors raised the price in „csd“ at the same time (some 10% as a result of the growth in oil prices and the strengthening dollar and not just 5% fall of domestic currency).

Evaluation of the relationship quality / price is in accordance with the previous: clean four. This still means "recommended buying" as the default value (default). But to get a fifth star is not enough just low cost but quality must be at least level 4 (see Lukoil).

The range is definitely a modest and barely able to get a satisfactory evaluation. But looks like that is not final yet so it did not get the discount. Modernity is at low level and only 5W-40 synthetic oil saves things because rest of the range is for the fleet of the eighties and nineties of last century. For vehicles after 2000. can still pass the semi synthetic 10W-40 oil, particularly in gasoline engines. NIS must do something on this issue. Eko has a similar range with a little bit difference: they have, "one but exceptional“, extremely modern, 5W-30 oil and it is something that NIS should have followed it, which at the lowest cost provides the best results.


Deutsch-Version

TABLES COMMENT

Marks werden auf einer Skala von 1 bis 5, wobei die niedrigste Note "ungenügend" und der höchsten "sehr gut gegeben (sehr zufrieden).

Kategorie "Modernität" bezieht sich auf den Bereich als Ganzes.

Hinweis: Stufe 3 bedeutet eine gute (solid) Qualität. Aber die durchschnittliche sollte nicht zu dieser Bewertung verknüpft werden, obwohl auf den ersten Blick aussieht. Nur wenige in der Branche, die eine Punktzahl 1 oder 2 in jeder Kategorie, so dass die durchschnittlich tatsächlich irgendwo zwischen 3 und 4 (3.5) haben.

1) Lukoil

Die Qualität ist durchschnittlich bis sehr gute oder sogar hervorragende. Es ist ein bisschen unkoordiniert, abhängig von der Serie. LUX ist ein sehr guter Durchschnitt und über, während das restliche Öl in die mittlere oder knapp darüber. Es könnte ein Zeichen von 3 + bis 4 oder 4 + werden mit insgesamt 4 - aber wenn weiterhin die besten und schlechtesten Noten sind wie die Spitze getrieben, und geben Sie nicht einem Notendurchschnitt in der Tabelle. Lux Synthetic 5W-40 und 15W-40 mineralische zeichnen sich gegen den Wettbewerb mit Qualität, während die 10W-40 und 5W-40 teilsynthetisches im Preis-/Leistungsverhältnis.

Avangard Öle sind nicht berücksichtigt, Öle für gemischte Flotten und Nutzfahrzeuge übernommen.

Einige Singles sind wirklich außergewöhnlichen Eigenschaften. Volatilität und der Ölverbrauch ist etwas, das ein Markenzeichen dieser Marke ist.

Die Preise sind fantastisch. Auch nach der Einstellung nach der Einnahme eines projizierten Teil des Marktes und sind immer noch mehr als vernünftig. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist (logisch) ist sehr gut bis ausgezeichnet.

Sortiment von ihnen ist wirklich unzureichend. Für viele moderne Fahrzeuge nicht über ausreichende Öl und wenn Lux Synthetic 5W-40 nicht zufrieden gibt es keine zweite Lösung.

Das Sortiment ist alles andere als modern, und wirklich auf der Suche nach einer grundlegenden Überarbeitung.

2) MOL

Die Qualität der weltweit führenden Marken, oder einfach nur ein wenig weiter unten. Sie haben Öle, die in der oberen Klasse sind, sondern auch diejenigen, die näher an der Mitte sind, aber die Einheitlichkeit ist die größte von allen börsennotierten Unternehmen sowie Engagement für den Sektor (Produktion, Vertrieb und Verkauf von Motor-Öl).

Die Preise sind nicht in absoluten Zahlen gering, aber deutlich niedriger als die führenden Namen. Fehlende nur ein paar Modelle von Motorölen: XW-20, 0W-30 und 15W-50 eine absolut vollständige Palette haben. Aber es wäre konsequent auf die Bewertung, nur weil dieses reduziert werden.

3) Eco Hellenic Petroleum

Qualität ist und zum Durchschnitt golden. Mark + ist wegen der anhaltenden Qualität als in den Text über sie erklärt. Die Preise sind moderat und bezahlbar für den Kunden. Dies macht diese Öle wie empfohlen zu kaufen (in den meisten Fällen), aber nicht als die besten Produkte kaufen. Gelegentliche Maßnahmen könnten Sie darauf aufmerksam zu machen und eine kostengünstige Investition, um diese Öle zu testen. Wenn Sie sehen, dass die Qualität ist mehr als zufriedenstellend, es wäre einfacher, um sie später zum regulären Preis kaufen.

Die Palette ist anständig, obwohl für eine große Anzahl von Fahrzeugen, für die ausnahmsweise zugewiesen Meritorious (Entworfen, geplant) 5W-30 synthetisches Öl, mit modernem Konzept und angepasst werden, um zahlreiche neuere Fahrzeuge. Etwas zu Lukoil und NIS beachten sollten. Genau das macht der Modernität der Reichweite, die gerade ausreichend ist, "halben Schritt" mehr.

4) OMV

Qualität ist nicht umstritten und erreichte den größten Namen aus der Welt des Motoröls. Die meisten sind sehr gut, aber einige von ihnen sind in der obersten Klasse, vor allem gibt es OMV BIXXOL spezielle SR 10W-60, sondern auch OMV BIXXOL besonderen C3 (C und allgemein Mini-Serien, wie Fuchs) und OMV BIXXOL besonderen BM SAE 5W -30. Der Rest ist überdurchschnittlich, aber nicht außergewöhnlichen Öl. In der Tat, in gewisser Weise sind sie etwas Besonderes, weil sie die sehr hohen Standards, aber es ist auch das Ende der Ambition, nur um die Erfüllung der Standards (meist VW). Praktisch alle 5W-30 Öle sind auf III oder der Gruppe II + Grundöle basiert, so dass sie sind modern und gut, aber das meiste davon nur über dem Durchschnitt. Vielleicht ist die Bewertung ist unter diesem Umstand Rechnung zu, aber es sei darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen (nicht nur einer) dieser außergewöhnlichen und gerade über dem Durchschnitt.

Die Preise sind hoch. Gleich unter der oberen und manchmal auf eine Stufe mit ihnen. Mit der gleichen oder geringfügig schlechter Qualität und Marke, die nicht so stark ist wie die von Shell, Mobil oder Castrol scheint, dass OMV Öl Preisspanne ist ein bisschen zu hoch. Wenn wir berücksichtigen die Texaco Havoline und Valvoline, die sogar billiger und besser, oder zumindest die gleichen in einigen Klassen sind, könne die höhere Punktzahl aus den in Tabelle OMV nicht bekommen. Wieder gibt es einen Unterschied in dieser Frage mit den günstigsten und ungünstigsten Öl teilt die ganze Nummer.

Dementsprechend ist das Verhältnis Qualität und der Preis nur durchschnittlich oder leicht besser als der Durchschnitt, was sicherlich konkurrenzfähig ist, könnte aber ein wenig besser sein.

Vollständigkeit des Angebots liegt auf einem hohen Niveau, aber Mangel an XW-20, 0W-xx Öl, sowie diejenigen mit höherer Viskosität. Insbesondere haben die OMV bescheidene Angebot von Motorölen auf der Basis von mineralischen und synthetischen PAO Öl, während die überwiegende Nutzung der Grundöle II, II + III und Basisgruppen (HC und SHC oder ähnliches) sind evident.

Moderne des Angebotes ist auch sehr gut. Noch fehlt nur moderne Viskosität.

5) NIS

Die Qualität ist sicherlich gut, aber nichts mehr. Wie bei Lukoil ist schwer zu sagen, ob es sich um durchschnittliche hierfür ist manchmal schwer zu vergleichenden Öle für die Öl-Begrenzung (veraltet) des Programms zu finden ist. Jedoch oberhalb oder unterhalb des Durchschnittes, vorhandene oder nicht, sind die Öle dieser Unternehmen solide Qualität. Vielleicht strengere Outlook würde die Gesamtbewertung von 3 -, sondern als eine inländische Produzenten, die sie noch ein wenig Rabatt.

Die Preise sind sehr gut und es gibt keinen Zweifel. Ähnlich wie bei anderen inländischen Herstellern und sogar ein bisschen tiefer in die Klasse in den meisten Fällen. Natürlich, in der instabilen Wechselkurs Bedingungen ist es möglich, dass die Preise günstiger und ungünstiger sind, und weil nicht alle Hersteller und Vertreiber erhöhte den Preis in der "CSD" zur gleichen Zeit (etwa 10% als Folge des Wachstums in Ölpreise und die Stärkung Dollar und nicht nur 5% des Rückgangs der inländischen Währung).

Bewertung der Beziehung Qualität / Preis ist nach dem früheren: Sauberkeit Four. Dies bedeutet noch immer "Kauf empfohlen" als Standardwert (default). Aber zu einem fünften Stern bekommen ist nicht genug nur kostengünstig, sondern die Qualität muss mindestens Stufe 4 (siehe Lukoil werden).

Der Bereich ist definitiv ein bescheidenes und kaum in der Lage, eine befriedigende Bewertung erhalten. Aber aussieht, dass ist noch nicht endgültig so dass es nicht bekommen den Rabatt. Die Moderne ist auf niedrigem Niveau und nur 5W-40 synthetisches Öl spart, weil die Dinge Rest der Serie ist für die Flotte der achtziger und neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Für Fahrzeuge ab 2000. kann immer noch passieren das teilsynthetisches 10W-40 Öl, speziell bei Ottomotoren. NIS muss etwas zu diesem Thema zu tun. Eko hat ein ähnliches Angebot mit ein wenig Unterschied: sie haben, "aber der Ausnahmefall, sehr modern, 5W-30 Öl-und es ist etwas, NIS


versión en Español

MESAS COMENTARIO

Marcas se dan en una escala de 1 a 5, donde el más bajo grado "insatisfactoria" y la más alta "muy bueno (excelente).

Categoría "modernidad" se refiere a la gama en su conjunto.

Nota: Grado 3: un bien (sólido) de calidad. Pero el promedio no debería vincularse a esta evaluación, aunque a primera vista parece. Poca gente en la industria que tengan una puntuación de 1 o 2 en una categoría de manera que el promedio es de hecho en algún lugar entre el 3 y 4 (3.5).

1) Lukoil

La calidad es media a muy buena o excelente, incluso. Es un poco descoordinada, en función de la serie. LUX es un buen promedio y otra vez mientras el resto del aceite en el promedio o simplemente encima de ella. Podría ser una señal de + 3 + a 4 o 4 con un total de 4 - pero si los restos mejores y peores calificaciones son tomadas como los extremos, y no dan una nota media de la tabla. Lux Synthetic 5W-40 y 15W-40 minerales se destacan frente a la competencia con la calidad, mientras que el 10W-40 y 5W-40 semi sintéticos en la relación calidad / precio.

aceites Avangard no se toman en cuenta que los aceites para flotas mixtas y vehículos comerciales.

Algunos sencillos son propiedades verdaderamente excepcionales. La volatilidad y el consumo de petróleo es algo que es un sello distintivo de esta marca.

Los precios son fantásticos. Incluso después del ajuste después de tomar una parte proyectada del mercado y siguen siendo más que razonable. La relación calidad / precio es (lógicamente) es muy bueno a excelente.

Surtido de ellos es realmente insuficiente. Para muchos vehículos modernos no tienen petróleo adecuado y si Lux sintético 5W-40 no cumple no hay segunda solución.

La gama es cualquier cosa menos moderna, y realmente buscando una revisión fundamental.

2) MOL

El nivel de calidad de las principales marcas mundiales, o justo por debajo un poco. Ellos tienen los aceites que se encuentran en la máxima categoría, sino también los que están más cerca de la mitad, pero la uniformidad es la mayor de todas las sociedades cotizadas, así como compromiso con el sector (fabricación, distribución y venta de aceite de motor).

Los precios no son bajos en términos absolutos, pero muy inferiores a los nombres más destacados. La pérdida de sólo unos pocos modelos de aceites de motor: XW-20, 0W-30 y 15W-50 para tener una gama absolutamente lleno. Pero sería rigurosamente reducido a la evaluación sólo por eso.

3) Eco Hellenic Petroleum

La calidad es media y la media de oro. Mark + es más por la calidad sostenida como se indica en el texto acerca de ellos. Los precios son moderados y asequibles para los clientes. Esto hace que estos aceites como se recomienda para comprar (en la mayoría de los casos), pero no como el mejor comprar productos. acción ocasional podría llamar su atención y hacer una inversión rentable para probar estos aceites. Cuando ver que la calidad es más satisfactoria de lo que sería más fácil comprarlos más tarde a precios estándar.

La gama es decente, aunque abarcan un gran número de vehículos que se asigna excepcionalmente meritorios (Diseñado, planificado) 5W-30 aceite sintético, con el concepto moderno y ajustado a numerosos vehículos más nuevos. Algo que Lukoil y NIS, debería prestar atención. Exactamente lo que hace a la modernidad de la gama, que es sólo adecuado, "medio paso" más.

4) OMV

La calidad no es discutible, y llegó a los grandes nombres del mundo del aceite de motor. La mayoría son muy buenos, pero algunos de ellos están en la máxima categoría, en primer lugar hay OMV BIXXOL especiales SR 10W-60, sino también OMV BIXXOL especiales C3 (C y en general, mini-series, como Fuchs) y OMV BIXXOL especiales BM SAE 5W -30. El resto está por encima del promedio, pero no excepcional aceite. De hecho, de alguna manera son especiales porque reúnen los estándares muy exigentes, pero es también el fin de ambición, sólo para cumplir con las normas (en su mayoría VW). Prácticamente todos los aceites 5W-30 se basan en el Grupo II o III aceites de base + por lo que son modernas y están bien pero la mayor parte justo por encima de la media. Tal vez la evaluación tiene en cuenta este hecho también, pero hay que señalar que existe la diferencia entre (y no sólo uno) de los extraordinarios y por encima de la media.

Los precios son altos. Justo debajo de la parte superior y, a veces a la par con ellos. Con la misma o peor calidad levemente, y la marca que no es tan fuerte como las de Shell, Mobil o Castrol parece que el petróleo OMV gama de precios es un poco demasiado alto. Si tenemos en cuenta la Havoline Texaco y Valvoline que son incluso más barato y mejor, o al menos la misma en algunas clases, la marca más alta de los OMV en el cuadro no podría conseguir. Una vez más hay una diferencia en este tema con las más favorables y menos favorables del aceite de divide el punto entero.

En consecuencia, la calidad de la relación y el precio es sólo el promedio o ligeramente mejor que la media, que sin duda es competitivo, pero podría ser un poco mejor.

Integridad de la oferta es a un nivel alto, pero la falta de XW-20, aceite 0W-xx, así como los de mayor viscosidad. En particular, OMV han modesta oferta de aceites de motor sobre la base de aceite mineral y sintético PAO mientras que el uso predominante de aceites de base II, II + III y los grupos de base (HC como especializada o similar) son evidentes.

La modernidad de la oferta también es muy bueno. Aún faltan sólo viscosidad modernos.

5) NIS,

La calidad es absolutamente positivo, pero nada más. Al igual que con Lukoil duro para saber si se trata de promedio de este a veces es difícil encontrar aceites comparativa a la limitación de aceite (de fecha) del programa. Sin embargo, por encima o por debajo del promedio, existente o no, los aceites de estas empresas son de calidad sólida. Tal vez más estrictas perspectivas daría a la evaluación global de 3 -, sino como un productor nacional que reciben un pequeño descuento.

Los precios son muy buenos y no hay duda sobre eso. Al igual que otros productores nacionales e incluso un poco inferior en la clase en la mayoría de los casos. Por supuesto, en las condiciones tipo de inestabilidad de cambio, es posible que los precios son favorables y desfavorables, y porque no todos los fabricantes y distribuidores subió el precio en el "CSD", al mismo tiempo (aproximadamente el 10% como resultado del crecimiento de la los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar y no sólo el 5% de la caída de la moneda nacional).

Evaluación de la relación calidad / precio es de conformidad con la anterior: Limpieza Cuatro. Esto todavía significa "comprar recomendó" como el valor por defecto (por defecto). Pero para obtener una calificación de cinco estrellas no es suficiente sólo cuestan poco pero la calidad debe ser al menos del nivel 4 (ver Lukoil).

La gama es definitivamente un modesto y apenas capaz de obtener una evaluación satisfactoria. Pero parece que no es definitiva todavía, así que no conseguir el descuento. La modernidad está en el nivel bajo y sólo 5W-40 aceite sintético guarda las cosas, porque el resto de la gama está en la flota de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Para los vehículos después de 2000a aún pueden transmitir la semisintéticos aceite 10W-40, especialmente en los motores de gasolina. NIS, Hay que hacer algo al respecto. Eko tiene un rango similar con una diferencia de poco: que tienen ", pero los excepcionales, muy moderna, 5W-30 de petróleo y es algo que NIS, debería haber seguido, que al menor costo proporciona los mejores resultados.


version française

TABLES COMMENTAIRE

Les notes sont données sur une échelle de 1 à 5, où la plus faible note «insatisfaisant» et les plus élevés "très bon (excellent).

Catégorie «modernité» se réfère à la gamme dans son ensemble.

Note: 3 e année, un bien (solide) de qualité. Mais la moyenne ne doit pas être liée à cette évaluation, même si à première vue il ressemble. Peu dans l'industrie qui ont un score 1 ou 2 dans une catégorie alors que la moyenne se situe quelque part entre 3 et 4 (3,5).

1) Lukoil

La qualité est moyenne à très bonne, voire exceptionnelle. Il est un peu désordonnée, selon les séries. LUX est une bonne moyenne et plus tandis que le reste d'huile dans la moyenne ou juste au-dessus. Ce pourrait être une marque de + 3 + 4 ou 4 avec un total de 4 - mais si le reste meilleurs et les pires notes sont prises dans les extrêmes, et ne donnent pas une moyenne dans le tableau. Lux synthétique 5W-40 et 15W-40 minéraux se démarquer face à la concurrence de qualité tandis que les 10W-40 et 5W-40 semi synthétique dans le rapport qualité / prix.

Avangard huiles ne sont pas pris en considération que les huiles pour les flottes mixtes et véhicules utilitaires.

Certains célibataires sont des propriétés d'exception. La volatilité et la consommation de pétrole est quelque chose qui est une caractéristique de cette marque.

Les prix sont fantastiques. Même après ajustement après avoir pris une part de marché visée et sont encore plus que raisonnable. Le rapport qualité / prix est (logiquement) est très bonne à excellente.

Assortiment d'entre eux est vraiment insuffisante. Pour de nombreux véhicules modernes n'ont pas de pétrole suffisantes et si Lux synthétique 5W-40 ne satisfait pas il n'ya pas de seconde solution.

La gamme est tout sauf moderne, et vraiment à la recherche d'une révision fondamentale.

2) MOL

Le niveau de qualité des grandes marques du monde, ou juste un peu en dessous. Ils ont des huiles qui sont dans la classe supérieure, mais aussi ceux qui sont plus proches de la moyenne, mais l'uniformité est la plus grande de toutes les sociétés cotées ainsi que l'engagement pour le secteur (fabrication, la distribution et la vente de l'huile à moteur).

Les prix ne sont pas faibles en termes absolus, mais nettement inférieur à celui des plus grands noms. Manque juste quelques modèles d'huiles à moteur: XW-20, 0W-30 et 15W-50 d'avoir une gamme absolument complète. Mais il serait rigoureusement réduit à l'évaluation à cause de cela.

3) Eco Hellenic Petroleum

La qualité est moyenne et la moyenne d'or. Mark + est plus en raison de la qualité soutenue comme indiqué dans le texte à leur sujet. Les prix sont modérés et abordables pour les clients. Cela rend ces huiles comme l'a recommandé à l'achat (dans la plupart des cas), mais pas comme le meilleur pour acheter nos produits. interventions ponctuelles pourraient attirer votre attention et faire un investissement rentable pour tester ces huiles. Lorsque vous voir que la qualité est plus satisfaisant que ce serait plus facile de les acheter plus tard à des prix standard.

La gamme est décent, mais couvrant un grand nombre de véhicules pour lesquels est attribué exceptionnellement méritoire (Conçu, planifié) 5W-30 huile synthétique, avec le concept moderne et adapté à de nombreux véhicules récents. Quelque chose à Lukoil et NIS devraient accorder une attention. Exactement ce que fait la modernité de la gamme, qui est juste suffisant, "la moitié" pas plus.

4) OMV

La qualité n'est pas discutable et a atteint les plus grands noms du monde de l'huile à moteur. La plupart sont très bons, mais certains d'entre eux sont dans la classe supérieure, tout d'abord il ya OMV BIXXOL spéciale RS 10W-60, mais aussi OMV BIXXOL C3 spéciale (C et plus généralement des mini-séries, comme Fuchs) et OMV BIXXOL spéciale BM SAE 5W -30. Le reste est supérieur à la moyenne, mais pas de l'huile exceptionnelle. En fait, en quelque sorte qu'ils sont spéciaux parce qu'ils répondent aux normes très exigeantes, mais c'est aussi la fin de l'ambition, juste pour satisfaire aux normes (surtout VW). Pratiquement toutes les huiles 5W-30 sont basés sur les huiles Groupe III ou II + de base afin qu'ils soient modernes et bien mais la majeure partie juste au-dessus la moyenne. Peut-être l'évaluation prend en compte ce fait aussi, mais il convient de noter qu'il ya une différence entre (et pas seulement une) de ces extraordinaires et juste supérieur à la moyenne.

Les prix sont élevés. Juste en dessous de la partie supérieure et parfois sur un pied d'égalité avec eux. Avec le même ou légèrement moins bonne qualité, et la marque qui n'est pas aussi forts que ceux de Shell, Mobil ou Castrol semble que OMV gamme des prix du pétrole est un peu trop élevé. Si l'on tient compte de la Havoline Texaco et Valvoline qui sont encore moins chers et de meilleure qualité, ou tout au moins la même dans certaines classes, plus la marque de ceux du tableau OMV n'a pas pu obtenir. Encore une fois il ya une différence dans cette question avec les plus favorables et moins favorables de l'huile se divise au point ensemble.

En conséquence, la qualité de la relation et le prix est juste dans la moyenne ou légèrement supérieure à la moyenne, ce qui est certainement la concurrence, mais pourrait être un peu mieux.

Intégralité de l'offre est à un niveau élevé, mais le manque de xW-20, huile 0W-xx, ainsi que ceux de plus grande viscosité. En particulier, OMV ont modeste offrande des huiles à moteur sur la base de minéraux et de pétrole synthétique PAO tandis que l'utilisation prédominante des huiles de base II, II + et les groupes de base III (HC et SHC ou similaire) sont évidents.

La modernité de l'offre est également très bonne. Il manque encore juste viscosité moderne.

5) NIS

La qualité est certainement une bonne chose, mais rien de plus. Comme avec Lukoil est difficile de dire si elle est dans la moyenne pour ce est parfois difficile de trouver des huiles comparative de la limitation du pétrole (mis à jour) du programme. Cependant, au-dessus ou en dessous de la moyenne, existant ou non, les huiles de ces sociétés sont de qualité solide. Peut-être plus strictes perspectives donnerait l'évaluation globale de 3 - mais comme un producteur national, ils bénéficient d'une réduction peu.

Les prix sont très bon et il n'ya aucun doute à ce sujet. Semblable à d'autres producteurs nationaux et même un peu plus bas dans la classe dans la plupart des cas. Bien sûr, dans les conditions instables du taux de change, il est possible que les prix sont favorables et défavorables, et parce que tous les fabricants et les distributeurs a augmenté le prix de la "Commission du développement durable" dans le même temps (environ 10% en raison de la croissance prix du pétrole et du raffermissement du dollar et non pas seulement 5% de la chute de la monnaie nationale).

Évaluation du rapport qualité / prix est conforme à la précédente: Propreté Quatre. Cela signifie encore «d'achat recommandée" comme valeur par défaut (par défaut). Mais pour obtenir une cinquième étoile ne suffit pas coûté un peu faible, mais la qualité doit être au moins au niveau 4 (voir Lukoil).

La plage est certainement une modeste et à peine capable d'obtenir une évaluation satisfaisante. Mais ressemble à ça n'est pas encore définitif alors qu'elle n'a pas la réduction. La modernité est à basse altitude et que 5W-40 huile synthétique permet d'économiser les choses parce reste de la gamme est pour la flotte des années quatre-vingts et nonante du siècle dernier. Pour les véhicules après 2000e peut encore passer le semi-synthétique 10W-40 huile, en particulier dans les moteurs à essence. NIS faut faire quelque chose sur cette question. Eko a une portée similaire avec une différence peu: ils ont, mais ceux exceptionnelle, très moderne, huile 5W-30 et c'est quelque chose qui NIS aurait dû suivre, qui, au coût le plus bas donne les meilleurs résultats.

versione italiana

TAVOLI COMMENTO

Marchi sono indicati su una scala da 1 a 5, dove il grado più basso "insoddisfacente" e il più alto "molto buono (ottimo)".

Categoria "modernità" si riferisce alla serie nel suo complesso.

Nota: di grado 3: bene (solido) di qualità. Ma i media non dovrebbero essere collegati a questa valutazione, although primo acchito sembra simile. Pochi operatori del settore che hanno un punteggio di 1 o 2, in ogni categoria in modo che la media è in realtà da qualche parte tra il 3 e 4 (3.5).

1) Lukoil

La qualità è mediamente o molto buono o addirittura sospeso. E 'un po' scoordinato, a seconda della serie. LUX è molto buono e superiore alla media, mentre il restante olio nella media o appena al di sopra. Potrebbe essere un segno di + 3 + a 4 o 4 con un totale 4 - ma se i migliori ei peggiori gradi sono considerati gli estremi, e non dare una media di grado rimane in tabella. Lux sintetico 5W-40 e 15W-40 minerale si stagliano contro la concorrenza con la qualità mentre 10W-40 e 5W-40 sintetico semi nella rapporto qualità / prezzo.

oli Avangard non vengono presi in considerazione come oli per flotte miste e veicoli commerciali.

Alcune singole proprietà sono davvero eccezionali. La volatilità e il consumo di petrolio è qualcosa che è una costante di questa marca.

I prezzi sono fantastiche. Anche dopo aggiustamento dopo aver proiettato una parte del mercato e sono tuttora più che ragionevoli. Il rapporto qualità / prezzo è (logicamente) è molto buona a ottima.

Assortimento di loro è veramente insufficiente. Per molti veicoli moderni non hanno il petrolio sufficiente e se Lux sintetico 5W-40 non soddisfa non esiste una soluzione secondo.

La gamma è tutt'altro che moderna, e davvero in cerca di una revisione sostanziale.

2) MOL

Il livello di qualità del mondo di marchi leader, o solo un po 'qui sotto. Essi sono gli oli che si trovano nella classe regina, ma anche quelli che sono più vicini al centro, ma l'uniformità è la più grande di tutte le società quotate, nonché l'impegno per il settore (produzione, distribuzione e vendita di olio motore).

I prezzi non sono bassi in assoluto, ma significativamente inferiore alla nomi di spicco. Mancante solo alcuni modelli di oli motore: XW-20, 0W-30 e 15W-50 per avere una gamma assolutamente completa. Ma sarebbe rigorosamente a valutazione ridotta proprio per questo.

3) Hellenic Petroleum Eco

La qualità è media e la media d'oro. Mark + è più a causa della qualità sostenuto come dice il testo su di loro. I prezzi sono moderati e conveniente per i clienti. Ciò rende questi oli, come raccomandato di acquistare (nella maggior parte dei casi), ma non come il migliore acquisto di prodotti. azione occasionale potrebbe attirare la vostra attenzione e fare un investimento redditizio per testare questi oli. Quando si vedere che la qualità è più che soddisfacente che sarebbe più facile acquistarli dopo a prezzi standard.

La gamma è decente, anche se copre un gran numero di veicoli per i quali è meritoria eccezionalmente assegnato (Progettato, programmato) 5W-30 olio sintetico, con il concetto moderno e adeguato a numerosi veicoli più recenti. Qualcosa da Lukoil e NIS dovrebbe prestare attenzione. Esattamente ciò che rende la modernità di gamma, che è appena sufficiente, "mezzo passo" di più.

4) OMV

La qualità non è discutibile e ha raggiunto i più grandi nomi del mondo di olio motore. La maggior parte sono molto buone, ma alcuni di essi sono nella classe regina, prima di tutto c'è OMV BIXXOL speciale SR 10W-60, ma anche OMV BIXXOL C3 speciale (C e, in generale mini-serie, come Fuchs) e OMV BIXXOL speciale BM SAE 5W -30. Il resto sono sopra la media ma non eccezionale olio. In effetti, in qualche modo sono speciali perché soddisfano le norme molto esigente, ma è anche la fine di ambizione, solo per soddisfare le norme (per lo più VW). Praticamente tutti i 5W-30 sono basati su oli III o II gruppo oli di base + in modo che siano moderne e ben ma la maggior parte appena al di sopra della media. Forse la valutazione è di prendere questo fatto in abbastanza conto, ma va be noted che vi è una differenza tra (e non solo uno) di questi straordinari e proprio sopra average.

I prezzi sono alti. Poco sotto la cima e, talvolta, alla pari con loro. Con lo stesso o leggermente peggiore qualità, e la marca che non è forte come uno di Shell, Mobil o Castrol seems che vanno prezzo del petrolio OMV è un pò 'alto. Se prendiamo in considerazione la Havoline Texaco e Valvoline which sono più economica e better, o almeno le stesse in alcune classi, il marchio higher from quelli di tabella OMV non ha potuto ottenere. Anche in questo caso vi è una differenza in questo problema in modo più favorevole e meno favorevole di petrolio divide l'intero punto.

Di conseguenza, il rapporto qualità e il prezzo è solo media o leggermente migliore della media, which è certamente competitivi, ma potrebbe be un po 'meglio.

Completezza dell'offerta sia a un livello elevato, ma la mancanza di XW-20, olio 0W-XX, così come quelle di maggiore viscosità. In particolare, OMV hanno offrendo modeste di oli motore sulla base di olio minerale e sintetico PAO mentre l'uso prevalente di oli di base II, II + III e gruppi di base (HC e SHC o simili) sono evidenti.

La modernità di offerta è anche molto buona. Mancano ancora solo viscosità moderna.

5) NIS

La qualità è sicuramente buona, ma niente di più. Come con Lukoil è difficile dire se è nella media per questo a volte è difficile trovare oils comparati per le oil limitation (su di data) il programma di. Tuttavia, al di sopra o sotto la media, esistenti o meno, gli oli di queste imprese sono di qualità solido. Forse darebbe prospettive più rigorosa la valutazione complessiva di 3 - ma come un produttore nazionale ottengono un piccolo sconto.

I prezzi sono molto buoni e non c'è dubbio. Analogamente agli altri produttori nazionali e anche un po 'più bassi nella classe nella maggior parte dei casi. Naturalmente, in condizioni di instabilità dei tassi di cambio, è possibile che i prezzi sono favorevoli e sfavorevoli, e perché non tutti i produttori ei distributori aumentato il prezzo in "csd" allo stesso tempo (circa il 10%, come risultato della crescita in prezzi del petrolio e il rafforzamento del dollaro e non solo cadere il 5% di valuta nazionale).

La valutazione del rapporto qualità / prezzo è in linea con il precedente: pulire quattro. Ciò significa ancora "acquisto consigliato" come il valore predefinito (default). Ma per avere una quinta stella non è sufficiente solo costo basso ma di qualità deve essere almeno di livello 4 (vedi Lukoil).

La gamma è sicuramente un modesto e appena in grado di ottenere una valutazione soddisfacente. Ma sembra che ancora non è definitivo in modo da non ottenere lo sconto. La modernità è a livello basso e 5W-40 solo olio sintetico cose perché consente di risparmiare il resto della gamma è per la flotta degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Per i veicoli dopo il 2000. può ancora passare il semi sintetico 10W-40 olio, in particolare nei motori a benzina. NIS Occorre fare qualcosa su questo tema. Eko ha una gamma analogo con una differenza di poco: hanno, "uno ma" eccezionale, estremamente moderno, l'olio 5W-30 ed è qualcosa che NIS avrebbe dovuto seguire, che al costo più basso fornisce i migliori risultati.

5 коментара:

 1. Iz ovog slijedi da LUKOIL ne blista baš sa svojim kvalitetom, zar ne?

  ОдговориИзбриши
 2. Ne tako brzo!
  Poštovani Dimitrija, sačekajte prvo komentar.
  Doduše potrefili ste iz prve jedinu grešku u tabeli, gde je kod Lukoil-a i kvaliteta trebalo da stoji 3+ do 4 ili ukupno 4-. Ovim sam hteo da naglasim malo veću razliku u kvalitetu koju ima Lux serija u odnosu na Super i Standard. Dakle smatram da im je kvalitet nešto ispred Eko Helinic grupe a niži od MOL i OMV. Zapravo najbolji opšti kvalitet ima MOL (sva ulja su im ujednačenog i izvanrednog, skoro vrhunskog kvaliteta). OMV kao i Luk ima neka vrhunska a druga tek natposečno kvalitetna ulja. Tu je takođe možda bilo bolje da stoji 4- do 5- a NIS je dobio "patriotski" popust i izvuko se bez minusa uz dobrih tri, što je možda objektivnije.
  Gledao sam da izbegnem - i + odrednice u što većoj meri jer ih ionako ima mnogo a ovim skoro da ne bi bilo ocene bez toga.
  GENERALNO JE OCENA KOD JEFTINIJIH ULJA BILA ZA NIJANSU OŠTRIJA (za kvalitet)NE BI LI SE ODNOS KVALITET/CENA LAKŠE UPOREĐIVAO IZMEĐU JEFTINIJIH I SKUPLJIH ULJA. Razlika je uvek manja u kvalitetu nego u ceni pa bi jeftinija bila zakucana na 5-ici a smatrao sam da je taj aspekt za kupca ipak najvažniji.
  Više u detaljnom komentaru tabele.

  ОдговориИзбриши
 3. Najvise sam obracao paznju na prvu kolonu (kvalitet) i zadnju kolonu (savremenost). Tako da sam uz toga, ovako laicki, izvukao zakljucak.

  ОдговориИзбриши
 4. Stevo,

  Komentar je sjajno odrađen, a naročito se sa prevodima dobio pun pogodak.

  ОдговориИзбриши
 5. Malo objašnjenje (biće možda i u tekstovima šire).
  Nisam mislio da OMV ne koristi bazna ulja IV grupe (PAO stock) nego na to da je (bar ranije a u nedostatku novih informacija koje bi to demantovale ostaje) često koristio mešavinu PAO i HC i/ili SHC ulja.
  Znači (relativno) im nedostaje "čistih" PAO osnova. Na osnovu osnovnih informacija teško je reći ali iz stručnih radova od pre par godina mogu da tvrdim.
  Dakle sva (ogromna većina) PAO sintetičkih ulja imaju u sebi 10 do 15% mineralnih i/ili estarskih base stock-a zbog rastvaranja aditiva.
  Dakle "full PAO sintetika" je ulje koje ima "100%" PAO osnove (cca. 60 do 75% ukupnog sadržaja motornog ulja). Od te "većinske osnove" (baznog ulja bez aditiva i nosača aditiva, uslovno rečeno zbog manjeg dela potencijalno i korisno dodatih estarskih) neka (ne sva) OMV ulja su imala 25% HC base stock-ova a 75% PAO base stock-ova (jednog ili više).
  E sad ko je razumeo, razumeo je ...
  Ovo NIKAKO NE ZNAČI da se time "zabušava" ili tako nešto jer kao što sam više puta pomenuo i "najsintetičkije" i "najPAO" serija Mobil 1 u verziji "extedned performanse" ima sličan sastav i pristup.
  Ovim se najčešće postiže povećana (modifikovana) oksidaciona stabilnost (uz kombinaciju sa aditivima) što je od značaja za duge intervale izmene (30k km ili više) kao i vremenska ograničenja (2 godine).
  Ovo i pored činjenice da su PAO bazna ulja principijalno (u proseku) najotpornija na oksidaciju. Duga je priča zašto je tako a najkraće rečeno: stvar je u kombinaciji ili bolje rečeno u sinergiji koja se postiže specifičnim odnosima baznih ulja i aditiva i što je visok kurs iz oblasti motornih ulja. Još bolje rečeno to je uska specijalizacija zanata i u stanju su da je pravilno iskoriste samo najbolji i najjači (timovi).
  Radi se o finesama. Nedovoljno dorađena ideja daje lošije rezultate. Naravno ne odnosi se na OMV. Ipak ostaje primedba da imaju dosta ulja bez PAO stock-a. Naravno pitanje je i asortimana i ciljne grupe ali za jednu tako veliku i ozbiljnu kompaniju time bi stavili "tačku na i".

  ОдговориИзбриши