Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

субота, 28. јануар 2012.

Svećice, Sparks


SVEĆICA – često pominjan deo u razgovorima automobilista- ZAŠTO??


U svim oto-motorima, kao i u gasnim motorima se smeša goriva i vazduha pali
posebno. U tu se svrhu koristi električna varnica visokog napona.
Potrebna veličina napona se uglavnom određuje u vezi sa pritiskom u prostoru za
sagorevanje i razmakom elektroda na svećici.
Napon leži između 5000 i 20000 V, a savremene konstrukcije, računarski vođene sa
posebnim indukcionim kalemima-bobinama, za svaku svećicu dostižu napon i do
50000v, pri razmacima elektroda od 0,4 do 1.3 mm.
Izolacija ovog visokog napona je izuzetno složena, naročito u prostoru za
sagorevanje (svećica). Onda je sasvim jasno kakav akcenat je danas stavljen na
besprekorno funkcionisanje celog sistema, a naročito visokonaponskih kablova i
svećica.

Uvod u teoriju.

Zbog trajanja paljenja varnica treba oko 1/1000 dela sekunde da preskoči ranije pre
no što klip dopre do gornje mrtve tačke. Ovom vremenu odgovara tačan položaj
klipa (u mm pre GMT), ili određeni stepen osovine radilice (u stepenima pre GMT).
Pošto brojevi obrtaja u motoru mogu da budu vrlo različiti, mora da postoji
mogućnost pomeranja paljenja. Sa brojem obrtaja motora od 6000 o/min dobija se
za 1/1000 deo sekunde ugao osovine radilice od 36°. Mogućnost pomeranja paljenja
mora dakle, da se poteže od 0° do oko 40° pre GMT. Ovu ulogu su obavljali ranije
razvodnici paljenja, najčešće sa mehaničkim regulatorom predpaljenja. Danas to
obavlja računar.

Baterijsko paljenje, principijelna šema


Električna energija potrebna za paljenje se uzima iz baterije od 12 V. Povećanje
napona na 20000 do 50000V postiže se indukciom u indukcionom kalemu. Pri tome
mogu da nastupe samo neznatni gubici energije. Visoki napon sepreko razvodnika
dovodi do pojedinih svećica.
Baterijsko paljenje je srazmerno jednostavno i jeftino pa se primenjuje u većini vozila.

šema veze instalacije za baterijsko
paljenje ćetvorocilindarskog motora


Indukcioni kalem

je transformator. Sastoji se iz lisnatog (lamelaranog) gvozdenog
jezgra oko koga je namotan primarni namotaj (nekoliko zavoja
debele bakarne žice) i sekundarni namotaj (vrlo mnogo namotaja
tanke bakarne žice). Oba su namotaja međusobno spojena i
prema gvozdenom jezgru dobro izolovani.
Struja iz akumulatora, koja je isprekidana dejstvom prekidača, protiče kroz
primarni namotaj. Zatvaranjem (spajanjem), a tako i otvaranjem (prekidanjem)
kontakta, nastaju u oba namotaja induktivni naponi, čija visina zavisi od broja
namotaja i brzine kojom nastaje i nestaje magnetno polje u indukcionom kalemu. Od ovih napona je jedino onaj napon, koji nastaje u sekundarnom namotaju, pri prekidanju struje iz akumulatora, povoljan za paljenje. Pri uključivanju, brzom porastu struje iz
akumulatora a time i sitnicama magnetnog polja, suprotno deluje indukcioni napon
stvoren u primarnom namotaju (samoindukcija).
Treba da prođe izvesno vreme dok magnetno polje ne dostigne svoju punu snagu.
Stvoreni napon u sekundarnom namotaju je dakle srazmerno nizak.
Sem toga, ovom se pojavom ograničava mogući broj varnica. On u seriskim
indukcio nim kalemima iznosi od 10000 do 20000 varnica. To u praksi znači da sa
porastom broja obrtaja motora opada napon između elektroda svećica i to baš u
trenutku kada izolacija između elektroda postaje da kažemo sve bolja, jer je količina
smeše a samim tim i atmosfera u cilindru postaje sve gušća. Ovo se danas otklanja ili se bolje reći prevazilazi većim brojem indukcionih kalema-bobina. Neretko svaki
cilindar ima svoju bobinu. Takođe se pouzdanost povećava elektronskim davačima, senzorima i izbegavanjem mehaničkih elemenata sistema, koji su podložni kvarovima, gde računar uslovno preuzima ulogu razvodnika i regulatora paljenja.

Broj varnica u šestocilindarskom motoru pri 6000 o/min iznosi 300 u sekundi, a u
koliko se radi o novijoj konstrukciji taj broj iznosi 600. Vreme trajanja jedne varnice
od stvaranja do gašenja luka svetlosti iznosi oko 1/1000 deo sekunde. Uređaji za
stvaranje varnice, dakle, moraju da rade veoma precizno.


Ovde su prikazani neki napredniji sistemi paljenja u odnosu na osnovni baterijski sistem

Svećica ima zadatak da varnicom, koja preskače između elektroda, zapali smešu
goriva i vazduha. U tu svrhu svećica mora da dobro izolovani napon paljenja
dovede u prostor za sagorevanje. Temperature sagorevanja iznose oko 2000°C,a
pritisci oko 40 bara. Od izolatora i elektrode se, dakle veoma mnogo zahteva.

Konstrukcija
Kao standardni materijal za izradu izolatora se najviše koriste mase od aluminijum-oksida (piranit, corundit), a kao materijal za elektrode nikl-manganove legure i legure
gvožđa sa hromom ili platinom.
Razmak između elektroda kod magnetnog paljenja iznosi od 0,4 mm do 0,5 mm
baterijskog paljenja 0,7 do 1,3mm. Sagorevanjem se povećava razmak između
elektroda a usled elektroerozije i temperaturno oksidantskih tretmana. Stoga je
potrebno kontrolisati i podešavati pravilan zazor naravno gde je to moguće. Gde
nije moguće (usled konstrukcije sa više elektroda) obavezno pristupiti zameni u
roku koji je za to predviđen.
Svećice pod različitim opterećenjima motora postižu različite temperature. Na
preniskim temperaturama (ispod 500°C) telo izolatora se prlja od uljnog ugljena i
čađi, pa telo postaje sprovodnik. Na temperaturi iznad 500°C sagorevaju ovi ostaci i
svećica ostaje čista. Na temperaturama iznad 850°C nastaje samopaljenje usled
užarenosti. Pojava koja je nepoželjna za motor, a naročito može biti izražena kod motora koji koriste za pogon LPG i može biti jedan od jako uticajnih faktora na nepoželjne detonacije kod ovakvih motora, sa poznatim posledicama ( POVRATOM EKSPLOZIJE, PUCANJA USISNE GRANE, UNIŠTENJEM KUĆIŠTA FILTERA, UNIŠTENJEM PROTOKOMERA....)

Dodatno prljanje svećice nastaje zbog korišćenja benzina sa primesama hemikalija i olova (sada već ređe, mada na našem tržištu ima svašta), kao i zbog pohabanog motora i potrošnje ulja.
Na podnožju svećice se talože oksidi olova, čađi i koksa, koji na višim temperaturama postaju električni provodnici, čime se i struji za paljenje otvara novi put (puzeće struje,
stvara se paralelni spoj u sekundarnom kolu).

Na odvođenje toplote, a time i na temperaturu svećice, može da utiče posebni oblik
tela svećice i el ektroda, pa se time dobijaju svećice sa različitim toplotnim
vrednostima. TO SU ONE OZNAKE KOJE SE NALAZE NA SAMIM SVEĆICAMA-NPR.
BOSNA FE 65P, CHAMPION N9YC, NGK BKR6ES. Različiti proizvođači imaju i
različite oznake koje se prema uporednim tabelama mogu razvrstati i grupisati.
Najbitnije je koristiti tačne oznake za određen tip motora, ništa približno i ništa po
sistemu: DA PROBAMO.

Što je veća toplotna vrednost svećice, to ona ima i veću tendenciju ka prljanju, a
utoliko je manja opasnost od samopaljenja zbog tinjanja.
Što je niža toplotna vrednost svećice, to joj je manja tendencija ka prljanju, a
utoliko više naginje ka tinjanju, koje izaziva samopaljenje i poznate eksplozije i
detonacije naročito kod pogona TNG.

Uopšte treba koristiti svećice sa takvom toplotnom vrednošću kakvu je propisao
proizvođač motora ili preporuke servisera tng opreme. Samo prava svećica sa
tačnom toplotnom vrednošću zadržaće potrebnu temperaturu bez obzira kakvi su
uslovi sagorevanja u cilindru.

 Ako se češće pojavljuje paljenje usled tinjanja, tada bi mogle da pomognu svećice
sa sledećom višom toplotnom vrednošću. Kod prljanja svećica mogle bi da se
koriste svećice sa nižom vrednošću.
Za određene tipove motora preporučuje se promena tipa svećica posle ugradnje
autogasa. Za sada se NGK izdvojio kao vrhunski proizvođač svećica. Intervali
zamene kreću se od oko 15000-20000 pređenih kilometara.
Pretpostavka je uvek da je motor u ispravnom stanju.

Izgled svećiceNa osnovu izgleda svećice, koja je izvađena posle dužeg perioda vožnje, mogu da
se donesu zakljućci o pravilnom radu svećice kao i o stanju motora. Naravno takvu
procenu donosi dobar poznavalac da ne kažem ekspert iz date oblasti.

Svećice za dvotaktne motore su naročito opterećene. Broj radnih taktova je u
dvotaktnom motoru dvostruko veći no u četverotaktnom. Sagoreva mešavina
goriva i ulja, a ispiranje, kao i hlađenje, su slabiji u blizini svećice. Stoga dvotaktni
motori naročito naginju ka stvaranju mostova (spajanje elektroda usled ostataka od
sagorevanja).

Međutim danas i savremeni motori EURO 3,4,5 standarda imaju po dva paljenja u
jednom radnom ciklusu, i to pri kraju takta sabijanja, kao i u taktu izduvavanja da bi
se naknadno sagorele čestice produkata sagorevanja a sve u cilju čistijih izduvnih
gasova. Uzimajući u obzir rad u zoni  siromašne smeše, veliki broj varnica, i povećane temperature motora ( kao rezultat tendencije za smanjenjem zagađenja i smanjenjem potrošnje goriva), zaista se pred svećicama postavlja izuzetno ozbiljan i težak zadatak.

Raspored palenja i broj varnica po svakom cilindru četvorocilindričnog motora


I posle svega postavite sebi pitanje: Zašto neke svećice koštaju 50 dinara po
komadu, a neki modeli svećica koštaju i do 200 Eura po komadu?? Zato vam
srdačno preporučujem NGK svećice za vaš automobil, koje su se vrhunskim kvalitetom izdvojile od konkurencije, pa i ponudom imajući u vidu i namenske svećice za motore sa LPG pogonskim gorivom, koje možete kupiti na našem tržištu ili kod generalnog uvoznika MASS Company,  čime ćete svakako napraviti još jedan dobar korak u održavanju vašeg vozila.

  
Januara 2012.                                                                Ragazzoni

26 коментара:

 1. Pregledaj i izmeni (dopuni) ... kaže meni Ragazzoni.
  Šta (bre) da dopunim?
  Malo sam neka slovca (greške u kucanju) ispravio (a neka i nisam), slike sam malko izoštrio ...
  Jedna stvar mi je zapala za oko pa bih dopunio deo o trajanju svećica.
  Svećice se mogu menjati i na 40 ili 60 hiljada km ali samo ako tako preporučuje proizvođač vozila.
  Uopšte je izuzetno važno pridržavati se servisnih intervala, kod svećica, kao i kod ulja.
  Možete i nešto ranije zameniti svećicu ali ne preterujte. Možda na 50k km umesto 60k km i ništa više.
  Naravno prekoračenje je loše te iako će kvalitetna svećica izdržati 20 ili 30% prekoračenja bez posledica za to nemate nikakve garancije a pri tome možete više izgubiti na potrošnji goriva nego što ćete dobiti produženjem intervala zamene (uzet je blaži primer, inače se ovim rizikuje i oštećenje motora).
  Svećice (kao i maziva) nisu skupe!! Čak i one skuplje. Ne štedite na svećicama!
  Kod Zastavinih vozila (i sličnih) je preporuka da se svećice menjaju na 10k km. To ne poštuje veliki broj ljudi a trebao bi (isuviše jeftin deo da bi se na njemu štedelo).
  Lično sam menjao na 10k km (Bosna i Champion) a sada na 15k km doduše sa kvalitetnijim svećicama (jednom Bosch Itrium a posle isključivo NGK).

  ОдговориИзбриши
 2. I da ...
  Svećice na većini automobila nije teško zameniti.
  Ipak, na pojedinim motorima to i nije tako.
  Zbog mogućnosti da se ošteti navoj pri zameni (pretezanje zbog nedostatka moment ključa ili "promašen" navoj pri zavrtanju) prepustite ovu operaciju iskusnom mehaničaru (serviseru) ili servisu.
  Zamena svećica nije skupa.
  Naravno ako imate automobil gde je ovo relativno lako uraditi (naročito starije generacije) i ako imate ko da vam pokaže, možete (kao i zamenu ulja) ovo i sami obaviti. Naravno potreban vam je i "ključ" za svećice.
  (Babske) priče o tome da se svećice ne trebaju menjati ili na duplo većem intervalu od predviđenog su samo mitovi ("nikad nisam menjao" ... na Jugu sam menjao prvi put na 87.000km i slično) i to VEOMA ŠTETNI.
  Ne nasedajte na ovakve gluposti.
  Od ovoga je jedino luđe ono da ne ulje ne treba menjati.
  Primeri iz prakse su samo "primeri".
  Ne pokušavajte, obiće vam se o glavu (motora).

  ОдговориИзбриши
 3. Nedavno sam od servisera FENDT-a, nemačkog proizvođača vrhunskih traktora u koji se ugrađuje motor DEUTZ FAHR, dobio informaciju da su našli jednog vlasnika ovog traktora, ovde u Vojvodini, koji je prvu izmenu ulja u motoru izvršio na 1850 radnih sati!!!!!
  Preporuka, evropska je na 500 (mi u Srbiji menjamo na 250, uglavnom) Lično mislim da je 500 malo nategnuto, jer praktično ne možete prodati traktor na zapadu ako nije tako. E sad kopd nas je ili 250 ili 1850, kao i u svemu nema zlatne sredine. Kako će se u budućnosti to odraziti na motor, predpostavljam, jer sigurno je da je doooobro dobio po nosu, samo da prokrvari i stane. A kad će ne znamo.
  Što se svećica tiče, naročito novijih konstrukcija jako je teško, nemoguće vizuelno ustanoviti kad su dotrajale. Nema klasičnog pokazatelja habanja pipaka i sl. Držite se istorije servisiranja. Zaista problem može biti zamena svećica, korodiranje aluminijuma, ZAVARIVANJE u glavama sl. i slično. Obična operacija, naizgled, može se završiti skidanjem glave, ubacivanjem umetka navoja i sl.
  Pre zamene dobro očistite sedišta na glavi i nakapajte par kapi motornog ulja po navoju. Kod pritezanja novih NE PRETERUJETE.

  ОдговориИзбриши
 4. Tekst o Mass company (i Motul-u) ću objaviti sledeći vikend.
  Mišljenje o NGK svećicama je Ragazzoni-jevo i potiče od njegovog znanja i iskustva, te nema veze sa promotivnim tekstom koji je Mass zaslužio svojim sponzorstvom.
  Tekst kasni i zbog kašnjenja isporuke, ali je sve O.K. te je Sava dobio svoju zasluženu nagradu iako uz malo zakašnjenje (više o tome u tekstu).
  Nagrade idu malo usporenijim tempom ali je to isključivo zbog razloga što bilo koje sponzorstvo uslovljavam ZADRŽAVANJEM PRAVA NA KRITIKU.
  Dakle da budu neuslovljena. Promotivni tekst se podrazumeva i više je dobro vaspitanje i kultura nego vrednosno obeštećenje (može i da bude, pa i više od toga, ali nije izvesno).
  Malo je reklama ali blog je zamišljen kao objektivan, makar kao stav autora (pa time i delom subjektivan). Osim toga, svako može da ostavi svoje mišljenje, koje će u 99% slučajeva samo biti izkomentarisano, čak i kad je jako negativno, a samo u izuzetnim slučajevima (vređanja i namere da se neko omalovaži) biće brisani.
  Pohvale, kome god upućene uglavnom će ostati takve uz eventualni komentar. To se uklapa u afimartivni duh bloga. Dobro hvalimo, loše kritikujemo, nikoga ne vređamo. Što više argumenata a što manje umišljenih stvari i stavova čiji je motiv zarada.

  Blog je živnuo, pre svega dobrim tekstovima Ragazzoni-ja (ali i drugih) a i ja sam posle duže vremena našao dobar balans te 2-3 teksta mesečno sigurno objavljujem.
  U svakom slučaju na pitanja odgovaram brzo (dan-dva osim u izuzetnim slučajevima) tako da to neće biti problem održati. Hitne stvari osim na blogu, šaljite putem mejla.

  Osim maziva, u februaru sledi i tekst (ili par njih) posvećenih kvalitetu goriva, makar u vezi sa mazivima, mada i šire. Jeste bilo o tome na CBC-u ali na puno je mesta i teško je pratiti.

  Originalnost ulja je (očigledno) duga priča.
  Za sada smo na dva imena, pa idemo dalje. Tu su još pumpari (kao oni koji su 99% originalni), a ostali (koji se nećkaju oko javnog izjašnjenja) su još uvek pod lupom sumnje.
  Znam za par njih koji sigurno imaju originalna ulja ali ako nemaju pravilan stav prema konkurenciji kao i prema blogu ne mogu ih promovisati kao takve ovde (nije li to logično?).
  Dakle nije dovoljno imati originalno ulje za "blog recommended" već treba biti spreman za fer konkurenciju. Oni koji to nisu spremni zaslužuju manje pažnje ne samo bloga već i samih kupaca.
  Razmislite zašto bi se neko plašio konkurencije koja igra fer. Ako je najbolji, najisplatljiviji, najjeftiniji ili nešto drugo "naj" nema razloga da se krije ili nešto mulja.

  I na kraju ali ne i po značaju:
  FAM je tema ne samo kod nas nego i u stručnim krugovima u svetu maziva, jer bi u toku ove (2012.) godine mogao da bude prodat od strane države (ili da mu se nađe strateški partner, kako se popularno kaže) pa ću se u posebnom tekstu (ili delu teksta "vesti") i na to osvrnuti.

  I trk nazad, dok ne prođe pauza između poluvremena zadnjeg finala ovog čudovišnog dana za domaći sport.

  Pozdrav svima.

  ОдговориИзбриши
 5. Velika zahvalnost novim registrovanim čitaocima.
  Svima!!
  Igrom slučaja jedan od Vas je jubilarni 100-ti ali važi za sve.
  Nije od posebne važnosti ali jeste znak pažnje koji veoma cenim.
  Nargadna igra je još uvek aktuelna ali ne mogu se vezivati rokovima. Makar još jedna (a verovatno par njih) nagrada će biti dodeljena (izvesno je) o čemu ćete biti obavešteni.
  Naravno, neprofitabilni blog, uz insistiranje na neuslovljavanju, sigurno ne može da donese velike (i veliki broj) nagrada.
  Od toga (tek) nemam nikakvu vajdu, čak ni posebno povećanje čitanosti (ili broja registrovanih čitalaca, koja opet nije profitabilna stvar), ali to je moj znak pažnje redovnim čitaocima.

  ОдговориИзбриши
 6. Dobar tekst. Treba pomenuti da se koriste i tzv. Iridium svecice, odnosno elektroda je od iridijuma. One mogu da se menjaju na dosta vecim kilometrazama. U pojedinim BMW motorima gde se koriste, zamena svecica je na 100k km. Takodje, vidim da se uglavnom pominju NGK svecice. Da su odlicne to nema sumnje, ali postoje i druge isto tako dobre svecice. Recimo Denso nema nista manji kvalitet od NGK, samo je manje marketinski zastupljen u zemlji Srbiji.

  ОдговориИзбриши
 7. Iridium svećice su (prosto) one koje imaju elektrodu od iridijuma. On je od svih materijala (izgleda) najbolji za ovu namenu. Nadmašuje čak i platinu.
  Pripada grupi platinskih metala, a ima ga više (nego na zemlji) u asteroidima (i bio je glavni dokaz za hipotezu o istrebljenu dinosaurusa zbog pada asteroida, pre 65 miliona godina).
  Osim dobre provodljivosti i hemijski je izuzetno inertan pa tu dobija prednost u odnosu na metale koji imaju višu takču topljenja (nije isključeno da se i oni eventualno koriste ali niti su posebno bolji niti su posebno jeftiniji te su tu negde blizu PGM, Platinske Grupe Metala). Tu su: Niobium, Tantal, Volfram ...
  Volfram je zaista i poslužio kao materijal dok drugi nisu (iz raznih razloga).
  Kako god, platina i iridium (ali i paladium) su najčešći materijali za vrhunske svećice a itrijum za jeftinije a blizu vrhunskih.
  I zaista, tačno je: mogu da se koriste i svih 100 hiljada km što ublažava njihovu visoku cenu (koja relativno i nije uzevši i ovo u obzir).
  Iridium(ske) svećice proizvode: NGK, Denso, Bosch, Champion ... sad ih imaju svi.
  Denso i NGK se spore ko je prvi počeo distribuciju ovog tipa (tu su negde u približno isto vreme). Drugo je pitanje ko je to izmislio (praktično nisu kompanije već je ideja univerzitetska i veoma stara).

  Denso svećice su sigurno jako kvalitetne ali NGK se može naći čak i u provinciji pa je od velike trojke (Champion, Bosch i NGK) verovatno najbolji (kod nas sigurno) jer prva dva dolaze sa raznih strana (ako ništa drugo).
  Osim toga ima pristojne cene.
  Globalno ima 5-6 jakih igrača i još par koji su tu negde.
  NGK i Denso su "tu negde" ali kao i Ragazzoni dajem glas za NGK.
  Slažem se da može biti i stvar ukusa a o tome ne treba raspravljati. Ipak, za većinu korisnika je NGK sigurno najbolje rešenje jer će ove svećice lako naći i neće pri tom biti odrani (iako konkurencija stalno podmeće ovakvu tezu, da su (pre)skupi, a nisu).
  Naravno još se par kompanija može pomenuti ali ili ih nema (bar ne kao velike distribucije) ili su ovde na Balkanu preskupe.
  NGK se ipak istakao od konkurencije, od nekih kvalitetom (uglavnom) a od nekih (sebi sličim) cenom i dostupnošću, pa mi je Ragazzoni-jev stav vrlo blizak, nevezano za uvoznika, koji će svoj sponzorski tekst tek dobiti (te ovo nema veze sa tim).

  ОдговориИзбриши
 8. Da ne bude zabune, Bosch Itrium su bile više nego O.K. (i sugurno su mogle i 20k km).
  Ispale su zbog visoke cene (ironično, zar ne? Najčešće ljudi kažu, ma dobar ti je taj NGK ali zašto da dam 500din. kada imam Bosch za 300din. i slično).

  ОдговориИзбриши
 9. Ko kaze da je promena na 85.000 samo mit ! Pa ja sam svoje promenio na 95.000 (he he , kad je fabricka preporuka na 100). Jes da sam ih platio 160 E (u Grckoj, kod nas su oko 190 E), al traju brate. Osam komada NGK iridium. Mozda NGK i nisu najkvalitetnije, ali po forumima sam saznao da oni koji su, zeleci da ustede, stavljali jeftinije Champion i Denso na 156 TS, morali da ih promene na 20-25 hiljada, pa im opet doslo isto, tj nesto skupjle( a 4 promene su dobili bonus).

  ОдговориИзбриши
 10. Naravno da promena ni na 120k km nije mit.
  Ali promena na 5-6 puta više km nego što je fabrička preporuka sigurno jeste. A tek 8,5x - 120% jeste mit.
  Na Alfi TS (Twin Spark, "dupla svećica") posebno treba voditi računa o kvalitetu svećica, ipak se menja svih 8 (kao da je V8 motor).

  ОдговориИзбриши
 11. Bosch Itrium je šteta menjati pre 20k km,to je neki optimum,mada mogu i do max 30k km.,čak i kod zastavinih vozila i intervalom(starim) 10k km.

  ОдговориИзбриши
 12. Sa ovim se slažem u potpunosti.
  Čak i kod DMB motora (Zastava) mogu se koristiti 20k km (sa ili bez TNG) i to onako ... 'ladno.

  ОдговориИзбриши
 13. A sta mislite o Brisk svecicama? Narocito o onim za lpg? Reklamiraju se da su u ovom segmentu jako obri a cena je povoljnija od ngk. Da li su uopste lpg svecice potrebne ili su marketing?
  Pozzz, Pavle

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Pavle,
   Brisk proizvodi su vrlo dobrog kvaliteta. Smatram da su uporedivi sa npr. NGK. Teško je reći da je NGK bolji ili da je to Brisk. NGK je jednostavno veća kompanija (a o Bosch-u da ne pričamo), jači brend, inferioran sigurno nije ... ima dužu tradiciju (zapravo ako se krene od korena firme Brisk, praktično identičnu).
   Sam Brisk brend je tek 20 godina star ali to ne znači puno, iako samim tim cene moraju biti niže.
   USA zvuči bolje od Češke, itd.
   Naravno sam kvalitet je "tu negde" pa je (zaista) moguće da Brisk svećice imaju i bolji odnos kvalitet/cena.
   Kako god, oba imena su O.K.
   Malo mi je bliže ime NGK (možda i zbog ličnih iskustava) ali ne mogu ništa loše reći o Brisk-u.
   LPG svećice nisu OBAVEZNE a mogu imati pozitivno dejstvo (lakše paljenje, duži vek trajanja) kod motora sa LPG ili CNG pogonom.
   U svakom slučaju zavisi i od cene, ako je tek umereno veća onda vrede, neuporedivo veća cena nija zaslužena (mada je treba računati po km).
   Veći deo navoda jeste marketing ali ne i sve.
   Pozdrav!

   Избриши
 14. Samo da dodam moje iskustvo sa svijecicama, zivotni vijek osim njenog tipa ( vrha elektroda) odredjuje i sama konstrukcija motora. servisni interval za moj automobil je 40hkm, nakon predjenog intervala ugradio sam neke famozne Platinium Iridium Bosch koje su imale pisanu garanciju 100hkm, nakon predejenih 70hkm jednostavno su "prosvirale", tako da bi preporucio ljudima da se drze specifikacija proizvodjaca motora zbog same konstrukcije, skupljim svijecicama samo dobijaju plecibo efekat, nista vise. Trenutno i poslije toga koristim samo NGK, jedan komplet preko 80hkm je presao bez probijanja , zamjenjen preventivno sa istim standardnim svijecicama koje preporucuje proizvodjac.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na komentaru.
   Mislim da je spomenuto (gore) samo nije naglašeno.
   Dakle:
   Držite se pre svega preporuka proizvođača motora, kako za tip (brend je manje bitan, mada indirektno jeste) a NAROČITO za interval zamene.
   Interval zamene po proizvođaču svećice je "i do" a ne "tačno toliko" kilometara.

   Избриши
 15. Opet ja. U vezi svečica ljudi nisu baš aktivni... :D Nema toliko mnogo komentara. Ipak jesu zanimljive.

  Da vas citiram:
  " Za određene tipove motora preporučuje se promena tipa svećica posle ugradnje autogasa."

  Sa promenom tipa mislite drugačiju toplotnu vrednost?

  Koliko sam ja do sada čitao, za TNG preporučuje se jedan stepen toplije svečice kod nekih vozila. Ali koja konkretno su ta vozila (motori). Ove informacije nisam nigde našao. Toplija vrednost naravno zbog samopaljenja na račun više temperature.
  ALI preproručuje se i 0.1 do 0.2 mm manji zazor zbog višeg napona, kojeg traži TNG. Sa manjim zazorom naravno smanjuje se napon. Koliko sam shvatio, je to preventiva za kaleme. Mislim da na taj način rad motora više ne može biti optimalan na benzinu.

  I sada dolazimo do Brisk Silvera:
  http://www.brisk.biz/catalogues/spark-plugs/silver

  Zbog manjeg diametra elektrode Brisk Silver svečice traže manji napon (a ne na račun manjeg zazora). Mislite da na taj način ništa ne gubimo na benzinu?

  I eto osnovnog pitanja. Šta izabrati za TNG (zaboravimo za sada toplotnu vrednost)?
  1.) Fabrički preporučene svečice i zazor
  2.) Fabrički preporučene svečice i smanjiti zazor za 0.15mm
  3.) Brisk Silver?

  Brisk silver nisu skupe, često i jeftinije od fabrički preporučenih NGK.

  Naravno opet hvala na mišljenju.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Iskreno, nisam toliko u tim vodama ("plinadžijskim").
   Mislim da o ovome imate diskusiju na CBC forumu.
   Inače, za TNG (LPG) NGK preporučuje (zapravo) za stepen "hladnije" svećice.
   http://www.ngk.com.au/spark-plugs/technical-information/lpg-compatibility
   Zbog toga što TNG "toplije" gori (razvija veću temperaturu).
   Mislim da to u većini slučajeva NIJE tačno i da sa tim treba biti (jako) oprezan. Ne bih savetovao da se ovo radi na svoju ruku već samo u konsultaciji sa majstorom za plin ("plinadžijom") ili uz tuđa iskustva (ako im se može verovati).
   Zazor bi se možda mogao smanjiti ali ne više od 0.1mm.
   Dakle što se mene tiče najviše sam za odgovor 1) jer motor mora da radi savršeno na benzinu (kada se koristi TNG), odnosno između 1) i 2) (eventualno smanjiti zazor 0,1 mm i to je to).
   Odgovor 3) lepo zvuči u teoriji ali zavisi i od motora.
   Brisk silver je nešto što vredi probati ali bih se pre toga raspitao za iskustva kod konkretnog motora.
   ("plinadžija" i forumi za početak).
   Napominjem za ovaj deo nisam (posebno) stručan (tekst je pisao dipl. ing. maš.) ali na osnovu znanja iz hemije (konkretno sagorevanja), sopstvenih iskustava ali najviše na osnovu naučenog od onih koji više znaju, moj odgovor je onakav. Mogu pitati i g. Ragazzoni-ja ali ne mogu obećati kada bi mogao da odgovori.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Bilo bi mi drago, ako javite šta misli g. Ragazzoni..

   Ne treba da odgovori odmah. Jednostavno kad bude mogao. Ja ću pratiti vaš blog i to je to..

   Hvala u napred!

   Igor

   Избриши
  3. Kontaktiraću ga u toku dana ... kako je vikend pred nama, nadam se da će odgovoriti u subotu ili nedelju.

   Избриши
  4. uf! ja sam zakazao, nije Ragazzoni.
   No, situacija je (otprilike) sledeća:
   ako sa fabrički propisanim svećicama motor radi dobro, ostaviti sve kako jeste.
   Silver svećice jesu dobra opcija ali da odgovaraju u potpunosti fabričkoj preporuci za svećice (pun ekvivalent).
   U oba slučaja (eventualno) zazor smanjiti za 0,1 mm i to je to.
   Naravno, uopšteno (generalno).
   Zvisi za koji konkretno motor a tu je najbolje konsultovati servis koji je ugradio plin (čisto zbog iskustva ne toliko znanja, koje ovde ne pomaže mnogo ako motor ne radi savršeno sa fabričkim svećicama).
   U principu motor mora da radi savršeno na oba goriva, to je ZAKON (mora biti). Ako ne, onda je ili loša ugradnja ili motor nije pogodan za TNG (mali broj je takvih).
   Ako je sve o.k. ne treba se opterećivati da li može bolje (ne može, eventualno u smislu trajanja svećica što opet nije poseban benefit, menjati ih po fabričkoj preporuci u svakom slučaju, a uvek tu ima par desetina % rezerve, koju ni gasovito gorivo neće preći, a produžavati sa silver elektrodama je upitno). Srebro kao materijal elektrode zvuči veoma dobro ali zbog toplotne otpornosti nije ni blizu platinskim metalima. Ipak, možda (i samo možda) je dobar kompromis.
   Lično sam na stavu, fabričke i ništa ne diraj (eventualno 0,1mm - ne više zbog benzina, smanjiti zazor i to je to).
   Pozdrav!

   P.S.
   imate mnogo diskusija o tome na cbc forumu, evo jedne kraće:
   https://cbc.rs/threads/25188-Svecice-za-LPG?highlight=sve%C4%87ice+TNG
   koja može biti korisna.
   (dva majstora, "plinadžija" i "slavko_bgd", uz jednog prodavca svećica "brisk" koga ipak treba gledati iz ugla predstavnika Brisk-a, a majstori imaju baš dobre savete (uz puno iskustva)).
   Pozz

   Избриши
  5. Više što čitam manje mi je jasno... :D

   Nekako sam uspeo do sada shvatiti, da motor radi isto dobro na običnim ili na "PLG svečicama". Razlika bi trebala biti u tome, da LPG svečice izdrže više km.

   Razmišljam o svečicama iz jednostavnog razloga. Da mi je na jednoj, fabrički preporučenoj NGK svečici pukla keramika nakon 16.000 km.
   Na sreču keramika nije pala u komoru. Ne znam zašto se mi to desilo, nekako sam siguran, da je nisam previše zategnuo. A možda sam je več ispred ugradnje na neki, meni nepoznati način ozledio.

   Zanimljivost je kod Iskra Svečica:
   http://www.iskra-kielce.pl/application-catalogue---cars-,3796.html

   0.9mm na benzin a 0,6mm na plin:
   http://prntscr.com/99202b

   Ne znam dali je i fizički neka razlika između onih na benzin i onih "LPG" svečica.
   Kod Iskre kažu, da treba one "LPG" svečice menjati nakon 15.000 km.
   Isto kaže i Bosch za svoje LPG svečice (nakon 15.000km).

   Избриши
  6. Iskreno, onolika razlika (0,3 mm) jednostavno nije normalna. Cela filozofija sa TNG-om je da motor treba da radi kao na benzinu (što bliže tome).
   Jeste, gorivo je donekle drugačije ALI proizvođači svećica (nešto manje ulja) toliko prave famu od toga da čoveku (koji išta zna o tome) prosto pripadne muka. Ulje sa TNG-om duže traje. Svećice nešto kraće, ali 15000km?!
   Možda 30 hiljada km umesto 40 ili 50 umesto 60 (ako su 40 i 60k km fabručka preporuka) i to je to.
   Veća toplota sagorevanja, pa VEĆA temperatura u komori, pa ISTOPI SE MOTOR ili šta li već.
   Keramika koja je pukla na svećici nema veze sa TNG-om (mala digresija).
   Sve u svemu, ne treba se opterećivati svećicama, u principu je najbolje da se držite fabričke preporuke. Ako postoji varijanta (fab. prep.) gde je vrh elektrode presvučen platinskim metalima (Pt, Ir) onda koristite takve (ali ne po svaku cenu ako se teh. karakteristike razlikuju). Naročito bi iridijum trebao da bude izuzetan.
   I to je to. Ništa posebno. 95%+ ljudi koje znam a voze na TNG (koriste isti) koriste svećice koje su i pre toga. Tek 10-15% ljudi smanji zazor 0,1 ili 0,15 (pred zimu) ostali ni to.
   Motor mora da radi savršeno i kada troši benzin i TNG. Nikako drugačije (ostalo je za reklamaciju).
   Većina problema sa TNG-om NIJE zbog svećica (kablova). Naravno da je obavezno da električni sistem vozila bude ispravan da bi sve radilo ali na benzinu radi a ne na TNG ili obratno, u 80%+ NIJE do toga.
   I na kraju, čvrsto sam ubeđen da su "LPG" svećice čisto marketinško bullshit-ovanje, osim u posebnim slučajevima (neki tipovi motora ... ali gde ne ide TNG ne treba ni ići po svaku cenu).
   Pozdrav!

   Избриши
  7. Došao, da pna vašom blogu nešto malo pročitam oko TBN za motorna ulja, a vidim, da nema mog poslednjeg komentara na svečice + TNG.

   Ne znam šta nisam dobro napravio, ni ne sečam se više tačno, šta sam napisao.
   Ali naravno nešto slično tome:
   Hvala na objašnjenju i da se izvinjavam za "glupa pitanja".
   Problem je, da kod nas praktički niko ne koristi TNG, pa zbog toga nemamo nikoga da bi mogli pitati.

   Pozdrav!

   Избриши
  8. Na CBC forumu ima pravih znalaca pa bih Vam preporučio.
   Nema glupih pitanja ima samo glupih odgovora (nadam se da ih nisam mnogo ostavio za sobom).
   Pogledao sam vaš komentar nije ni u nepoželjnim (nije ga google robot prebacio tamo) tako da se izgubilo (negde). U svakom slučaju sada ste ponovili zahvalnost i zašto ste morali biti uporni.
   Šteta što ne koristite TNG u Sloveniji u većoj meri jer je to (pravo) ekološko gorivo, uz veoma povoljnu cenu (veća razlika nego pre par godina, koliko se sećam (u Sloveniji)).
   Pozdrav!

   Избриши