Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

четвртак, 14. октобар 2010.

Interval zamene motornog ulja - Konačna granica (deo dva); Motor Oil Change Interval - Final Frontier (part two)


CASE STUDY (STUDIJA PRIMERA)

Možemo još sto dana da pričamo teorijski ali više vredi jedan primer nego deset opštih stavova. Primer je veoma zanimljiv i kazuje dosta toga.

Radi se naravno o pomenutom vozilu Z-101 (Yugo) sa DMB motorom, nove izrade (2006.) a stare konstrukcije.

Počnimo po redu iz prošlog teksta.

U vreme kada je motor bio original (Fiat, italijanski) koristila su se API SD i nešto kasnije SE ulja. Kada je DMB počeo da proizvodi motore aktuelan je bio API SE standard a ACEA nije ni postojao u to vreme.

Od osamdesetih preporuka postaje API SF kvalitet ulja uz zamenu na 5000km ili 6 meseci.

Vremenom motor ostaje isti ali se u detaljima počenje razlikovati. Ti detalji zapravo i jesu bitni za korišćenje ulja. Sedišta ventila su od kraja osamdesetih od sinterovanog čelika, zaptivke su od modernijih materijala i slično.

Kako god pred sam kraj proizvodnje proizvođač je davao sledeću preporuku:

API SG kvalitet ulja i zamena na 10.000km ili 12 meseci. Preporuke po pitanju viskoziteta ostale su iste: SAE 15W-40 kao celugodišnje (i do –15°C) ili monogradna ulja zavisno od temperature: ispod (below) –15°C SAE 10W, iznad (above) –15°C SAE 20W do (till) 0°c, iznad (above) 0°C do (till) 35°C SAE 30 i iznad 35°C SAE 40 ili 15W-40.

Nije napisano ali bi logično bilo da može i 10W-40 u rasponu –20°C do –40°C.

Nigde nije pominjano isključivo mineralno ulje ali je to iz viskoziteta lako zaključiti.

Preporučivana su ulja („fabrička“) bila su Optima i Galax, oba mineralna. SuperVisk u SG verziji (uz mogućost i SF verzija ali i kraćeg intervala zamene) a Galax Unia je u to vreme bio u API SG nivou kvaliteta dok je kasnije postao SJ.

Sredinom prve decenije XXI veka još uvek je bio veliki izbor API SG ulja na tržištu međutim u međuvremenu je bitno smanjen. Osim toga, nakon objavljivanja API SM specifikacija, ova organizacija je prestala sa licenciranjem bilo čega ispod SJ kategorije.

Dakle danas bi (da je proizvodnja bilo kojim čudom nastavljena) verovatno važeći bio API SJ mineralno 15w-40. Polu-sintetička ulja (a tek sintetička) nisu proporučivana iz više razloga. Od ekonomskih, preko neistražene oblasti visoke koncentracije polimera (modifikatora viskoznosti) zbog koje osamdesetih i devedesetih verovatno i nije bilo dobro koristiti ih, da bi to danas bila samo prošlost do takođe ranije (eventualne) nekompatibilnosti sa zaptivkama.

Galavni i opravdani razlog zbog kojeg 10W-40 i 5W-40 nije davan kao (opšta) preporuka je zahtev za HTHS viskozitetom koji kod ovih kategorija može da bude ispod 3,7 (ne traži se) dok je zahtev motora upravo taj. Kako ima raznih slučajeva (mada većina, naročito 10W ima tu vrednost kao i 15W-40) tako nešto bi bilo rizično staviti u uputstvo (servisnu knjižicu) automobila. Spisak pogodnih ulja bi se morao obnavljati i sve je to bilo nesvsishodo za tako star model kome zaista iole bolje mineralno ulje 15W-40 (SG, SH ili SJ) zaista sve što mu je neophodno i više od toga.

Starija konstrukcija bregaste osovine je takođe nešto što principijalo zahteva više ZDDP-a kao i stabilniji (deblji) uljani film što indirektno znači i veći viskozitet i što bliže monogradnosti.

Ipak kako je u tekstovima prikazano oba zahteva nisu nešto 100% obavezujuće i u skorije vreme postaje kontraproduktivno.

Osim toga, čak i VW vazdušnjaci uspešno koriste polu-sintetička pa čak i neka sintetička ulja iako je u tom slučaju jača preporuka za monogradnim ili multigradnim uljima sa malim rasponom viskoznih kategorija.

Naravno teško je osporiti da je najisplatljivije koristiti mineralna 15W-40 ulja i menjati ih na 7500km do svih 10k km a maksimalno na godinu dana.

U slučaju pogona na TNG opet je najisplatljivije koristiti neko „GAS“ ulje i menjati ga na 10 do 15k km u godinu dana. Svih 15k km nije moguće u uslovima gradske vožnje kao i kod benzina svih 10k km.

Malo duži uvod ali tekst koji sledi će pokazati da je korisno malo razvući priču.

TEORIJSKA RAZMATRANJA

1) Samim korišćenjem TNG-a kao primarnog goriva (88%) bi teorijski mogla da produži interval zamene sa 10k km na 15k km.

2) Sam kvalitet ulja (API SL vs SG) bi u teoriji mogao da produži interval zamene za 20%. Ovo bi za benzin bilo 12k km a za plin (dodatnih 50%, ili na njih još 20% što je sve jedno) i celih 18k km.

3) Uzevši u obzir da je ulje polu-sintetičko interval se može još produžiti za 50% međutim onda otpada deo koji je spominjan za API kategoriju jer je uključen u to.
Ovo bi trebalo da znači: za benzin 15k km a za plin 22,5km!
Ipak treba biti malo oprezniji i granicu postaviti na 20k km što je prilično realno dok bi za benzin ostalo na 15k km.

Sve prethodno uz uslov da se ne pređe vremensko ograničenje od 12 meseci i da udeo gradske vožnje ne bude veći od 50% inače se brojevi moraju smanjiti na 75% prethodnih, ili dve trećine pa i na samo pola ukoliko gradska vožnja preteže 80% ili se vozi u izuzetno teškim uslovima (vuča prikolice, jako prašnjava sredina, vožnja po planinskom terenu, naročito na velikim nadmorskim visinama i sl.).

Šta na sve ovo kažu eksperimenti?

TEST

U testu je korišćeno API SL polu-sintetičko ulje, SAE 10W-40.

Uslovi testiranja i rezultati, obljavljeni su u prethodnim tekstovima.
Opšti zaključak bi mogao biti: „um (stručnost) caruje, snaga (uljanog filma) klade valja!“.

Kako se ti rezultati mogu tumačiti u smislu intervala zamene ulja?

Na nekoliko načina. Najjednostavnije i najpopularnije je poći od TBN vrednosti koja zaista pokazuje koliko je još (životnog) veka ostalo ulju. To naravno nije jedini i najvažniji kriterijum jer je čest (i sve češći) slučaj da ulje nakon ispuštanja (ili čak nakon što JESTE za ispuštanje) ima TBN koji (sam po sebi) kazuje da je ulje još uvek upotrebljivo.

Kako su me čitaoci već preduhitrili (u dobrom je lako dobar biti) već je u jednom od komentara, u tekstu gde su rezultati testa, pomenuto koje su krajnje granice TBN-a a da ulje bude upotrebljivo.

I Konzervativan pristup: TBN min. polovina početne vrednosti.

Naravno za ovo bi trebalo raditi TBN novog ulja (zapravo nakon par desetina pređenih km, kada se dobrano „napije“ sistema) a vrednosti bi mogle da budu od 7 do 8. Najverovatnije 7,6 ali kako razlika nije velika usvaja se (kataloška) vrednost od 8. Da bi bilo zasnovanije (i u skladu sa analizom korišćenog ulja) prethodna vrednost će se uzeti sa tri značajne cifre: 8,00.

TBN

Uslov za krajnju upotrebljivost ulja: 4,00 (TBNmin).

Početna (Startna) vrednost: 8,00 (TBNs).

Testirana vrednost na 12.856km: 5,28 (TBNt).

1.1. Linearna aproksimacija. Ovakav vid računanja nije onaj koji je realan u praksi a prikazuje se zbog jednostavnosti računice i zato što daje slabije rezultate od mogućih te stoga ima i dobru dozu rezerve u pogledu intervala zamene ulja. Podrazumeva se linearna degradacija ulja u ovom slučaju smanjenje TBN.
Po ovom pristupu:
IZ (CI) = TI*(TBNs – TBNmin)/(TBNs – TBNt) = 12.856km·4/2,72 = 18906km
gde je:
IZ (CI) – interval zamene (change interval)

TI – testirani interval (test interval)

Jednačina je ekvivalentna (iste oznake):

IZ (CI) = TI*(TBNt – TBNmin)/(TBNs – TBNt) + TI = 12856km·0,47+12856km = 18906km

1.2. Logaritamska zavisnost. Sve pojave u prirodi se ponašaju tako da je linearna zavisnost zapravno u sistemu gde je jedna od veličina njen prirodni logaritam (za osnovu e).

Ovo je mnogo bolja aproksimacija i realnija. Vrednost za CI (change interval) dobija grafički sa prave zavisnosti ln(TBN)-TI.

Uz iste oznake kao gore (with same marks as above):

IZ (CI) = TI*[(ln(TNBs) – ln(TBNmin)) / (ln(TNBs) – ln(TBNt))]

IZ (CI) = 12856km·1,668 = 21444km

U naučnom smislu kako se barata sa tri značajne cifre (u računu zavisno od operacije 4 ili čak 5) rezultati sa gore navedenom preciznošću nemaju (blage) veze sa stvarnošću te ih treba tumačiti kao: 18.900km (1,89·10e4) i 21.400km (2,14·10e4).

Razlika od 2500km nije zanemarljiva. No tek smo na pola puta (zapravo i manje).

Za sada bi se reklo (procenilo) da su obe vrednosti realne i da je tu negde krajnja granica za korišćenje ulja uz nastavak dosipavanja u istoj meri kao i do tada.

II Malo liberalniji pristup, min. za TBN = 3

Pristup i formule su identiče prethodnim osim što je krajnja vrednost TBN-a manja.

2.1. za linearni pad ove vrednosti sa pređenim km dobija se: 23.632km

2.2. logaritamska zavisnost pada TBN od pređenih km: 30.347km

„Linearka“ daje vrednosti sa samog kraja mogućnosti ulja dok logaritamska zavisnost iako tačnije (i verovatnije) pokazuje pad TBN zapravo samo dokazuje da se ulje (u 90% slučajeva) menja pre nego što se iscrpi bazna rezerva istog; zbog ovoga i novija ulja (uz kvalitetna goriva) imaju relativno nizak TBN a sposobna su da izdrže 30k km ili više.

Znači: 30.000km je nesumljivo prevelika vredsnost za izmenu ulja o kome govorimo. Rezultate treba tumačiti sa dobrom inženjerskom procenom. Čak i da na 30k km TBN još uvek bude 3,1 ili 3,2 ulje neće biti upotrebljivo iz drugih (više njih) razloga.

III Analiza elemenata

Prema analizi elemenata takođe se može pretpostaviti krajnja granica za interval zamene ulja.

Ipak za ovakvu analizu nedostaje jedna ili zapravo bar dve tačke za zavistnosti, zaparavo 2 analize na manjim distancama. Prva bi moralo biti na nekih 2500km, pa zatim dve na po 5000km. Ovo stoga što je početak zavisnosti jako strm jer koncentracija habajućih elemenata po km je veća, zatim zavisnost biva linearna u „peak life“ delu života motornog ulja da bi kako se ono bliži kraju ponovo počeo brz porast (strma kriva) tipa ekponencijalna zavisnosti za manje strmom krivom (koeficijenti koji čine porast ne čistom e na x zavisnošću gde je x broj pređenih km).

Dakle po pređenom km najveće habanje jeste u prvim km ali bez dodatnog dolivanja ulja postaje i pri kraju mogućnosti korišćenja ulja.

Krenimo redom:

1) Bakar (Cu)
nije element koji bi ograničio upotrebu ulja. Svakako da bi graničnu vrednost imao za menje od petostruke vrednosti pređenog puta ali sigurno probija sve druge granice te se neće razmatrati.

2) Cink (Zn)
2.1. Linearni pristup
Uzeće se da je vrednost 1050ppm (zbog uticaja prašine i sl.) da je početna bila 1200ppm a da je granična vrednost 960ppm.
Dobija se: IZ (CI) = 1,6·12856km = 20570km
2.2. Eksponencijalni pad koncentracije, jako je teško pretpostaviti za razliku od habajućih elemenata osim toga u ovom slučaju može pre biti logaritamska zavisnost i nešto veća vrednost pre nego manja.
Po logaritamnskoj zavisnosti (koja se za trošenje aditiva može uzeti kao realna) dobija se: 22446km. Dakle aditivi (ZDDP pre svega) bi mogli potrajati od 20,5k km do 22,5k km.
Ne treba ni naglašavati koliko je ovo u skladu sa rezultatima računatim preko pada TBN.

3) Gvožđe (Fe)
je značajan element koji ukazuje na habanje motora prilikom rada.
3.1. Linearni pristup
Za ovaj pristup uzeće se strožiji kriterijum od 75ppm kao krajnja dozvoljena vrednost ovog elementa u motornom ulju.
Prostim odnosom 75 i 37 dobija se: 26059km
Iako ne izgleda nemoguće kao i kod rezultata 2.2. kod TBN analize treba uzeti da je ovo ipak nerealna vrednost iako ukazuje na eventualno mogućih 25k km.
3.2. Eksponencijalni rast koncentracije habajućih elemenata
je realnija slika pravih događanja u sistemu, za ovu namenu uzeće da 100ppm kao maksimalno dozvoljena vrednost elementa u motornom ulju. Kako su jednačine koje koristim prilično složene i uključuju nekoliko parametara našao sam da je odlična aproksimacija jednostava korena funkcija: x1/2 od odnosa dozvoljene i aktuelne koncentracije. Za konkretan primer to izgleda ovako:
IZ (CI) = (100/37)1/2 · TI = 1,644 · 12856km = 21135km
ne samo da zvuči dobro (realno) već je i u skladu sa prethodnim računicama.

4) Olovo (Pb)
se pokazalo kao element koji najviše ograničava primenu ulja. Ne uzaleći u polemiku odakle i zašto uzmimo rezultate takvim kakvi su i izvucimo zaključak.
4.1. Linearni pristup
Uz 50ppm kao gornju granicu i dobijenih 35ppm dobija se: 18366km
napomena: ovim se za 20k km dobija koncentracija od tek 54ppm a za još uvek podnošljivih (kao singl osobina) 60ppm i čitavih 22k km.
4.2. polinomna zavisnost (modifikovana eksponencijalna).
Zbog loši rezultata ovog elementa i činjenice da jedan ne čini proleće i da nije ograničavajući fakor računaće se i vrednost od 50% veća (75ppm) kao i pravih 50ppm.
Uz strogu granicu: 15366km ili malo felskibilniju: 18819km

IV Komplikovane formule (ovde će biti izostavljene)
One su previše komplikovane za razmatranje na blogu. Na net-u nađene su ovakve ili onakve u svakom slučaju autoru se nijedna (posebno) ne sviđa. Sam sam napravio nekoliko ali za njih nedostaju neki podaci. Pre svega oksidativna sposobnost ulja. Inače same formule uključuju i vremenski period. U skraćenim oblicima i pretpostavljenim nedostajućim vrednostima daju rezultate 19 do 24k km odnosno faktor 1,5 do 1,85 za pređeni put u odnosu na testirani.

Aritmetička sredina je nekih 21.500km ali zasnovanija geometrijska je 21.200km.

V Faktor vreme
Kako je ulje korišćeno 11 meseci, može se uzeti 5 do 10% zalihe kilometraže na sve dobijene rezultate ali kako je to malo nije uzeto u obzir već je vremenski okvir aproksimiran na punu godinu. Ukoliko bi se ulje koristilo duže od jedne godine dobijeni rezultati bi morali da se množe odnosom (12/BM)2 gde je BM – broj meseci korišćenja ulja, što znači da sa 20k km na 14 meseci pada na samo 15k km ili 22k km na 14k km ako se koristi 15 meseci.

Vodite računa da je krajnja (ali krajnja) moguća upotreba ovog ulja u automobilu u kome je testirano 18 meseci uz maksimalnih 10k km uz TNG ili 7500km uz benzin. U nekim modernijim automobilima bi moglo i (kao svoj pun životni vek) da provede i 24 meseci ali uz isti uslov pređenih km.

ZAKLJUČAK

Gore je navedeno više kriterijuma a pravilo ja da prvi najmanji nameće maksimalni interval zamene. Oprezniji i sigurniji interval se može dati u opsegu: 18.500km do 23.500km. Sa užim granicama to je interval 19.000 do 22.500km

Ovo je zapravo interval zamene od 20.000km

Maksimalne vrednosti su dvostruko (i više) veće od broja km iz testa i kreću se od 26km do (čak!) 30k km, što bi zapravo uz malo stručne (inženjerske) procene značilo 25.000km sa izvesnom dozom faktora sigurnosti.

Krajnja granica (final frontier) za korišćenje ovog ulja: 25.000km.

Za uslove koji su bili u testu.
Maximal Oil Change Interval (Final Frontier) for the oil in test and conditions in it is 25000km.

Krajnja razumna granica može se utvrditi uzimajući vrednosti 20,5k km do 23,6km i najčešće 21k km do 22,5km kao one najbrojnije i čak najzasnovanije. Tu bi izeo i vrednost od 22k km kao krajnju mogućnost za koncentraciju olova (Pb). Srednja vrednost (aritmetička srednina) ovih 6 vrednosti je 21.871km.

Krajnja razumna granica korišćenja ulja pri uslovima testa: 22.000km
Maximal Rational Oil Change Interval: 22000km

Niže dobijene vrednosti su najbliže 19k km (18.906, 18.819, 18366).

Interval zamene sa dobrim faktorom sigurnosti (rezerve) za uslove testa: 18.000km
Oil Change Interval with big margin from maximal one: 18000km

Vredi pomenuti i „paranoja“ interval koji bi po najmanjoj od diskutovanih vrednosti bio 15.000km. Čak iako uzmemo zasnovanost ovoga (što je previše bojažnjivo) može se lako reći da je sve ispod ove vrednosti čisto bacanje para (osim ukoliko se ulje koristi neki mesec preko godinu dana što je već poseban slučaj).

Minimalni isplativi interval zamene: 15.000km
Minimal payablle oli change interval: 15000km

Kada se pogledaju svi gore navedeni intervali zamene i na osećaj ali i kao sredina svih njih, čak i bez mnogo zaokruživanja nameće se vrednost od 20k km. To bi se moglo označiti kao optimalan period zamene.

Optimalan interval zamene ulja (u testu): 20.000km
Optimal Oil Change Interval (in test): 20000km

Ovim je Case Study (studija primera) završena. Na osnovu ove studije biće napisan i treći tekst na temu „Final Frontier“ sa uopštenim zaključcima i većem broju primera.

Koristiće se naravno metod indukcije koji za slučaj intervala zamene ulja nije tako dobar kao dedukcija ali za ovaj drugi morate imati ogroman broj rezultata.

Zapravo deduktivni metod se koristi iz fabričkih preporuka (opšti principi i stavovi) kao i velikog broja iskustava iz perioda kada je Mobil davao duže intervale za svoja sintetička ulja a AMSOIL i dalje koristi iste.

Znači da će uopštavanje ipak biti kombinacija indukcije i dedukcije. Ovakav pristup je već dao dobre rezultate. Teorijske vrednosti mogućeg sa početka testa su se u velikom delu poklopile sa rezultatima i zaključcima testa.

Završna primedba:

Kao što se u tekstu vidi najčešće pominjane vrednosti su oko 19k km i 21k km. Ovo bi mogli zapravo da budu inervali koji su u tekstu zaokruženi na 20 i 22(22,5)k km. Razlika nije velika ali ukazuje da naša zaokruživanja nisu uvek u saglasju sa pravim stanjem stvari. Ipak 5% nije velika razlika u odnosu na praktične prednosti (lakše se pamti, prati i sl.).

Ne treva ipak cepidlačiti. Kada se bolje zagleda niti je teško pamtiti brojeve koji nisu celi niti zaokruživanja (na parne ili brojeve koji se u nekoliko, 4, množenja pretvaraju u cele desetice) mnogo remete zasnovanost postavljenih intervala. Rezultat 17k km je bolje zaokružiti na 15k km kao i 21k km na 20k km ali ni prelazak sa 19 na 20 nije ništa što bi škodilo motoru.

Ova primedba je bitna i zbog sledećeg teksta u kome će biti date zaokružene vrednosti: na cele desetice, 5000km ili u retkim slučajevima 2500km.

13 коментара:

 1. Stevo, znaci ipak Mobil Super 2000 = 20.000km, bar u "normalnim zemljama" gde je gorivo kvalitetno, ili kod nas ko koristi TNG.
  Ne vidim zbog cega bi upotreba 10W-40 ulja u stojadinu bila problematicna kad ono ima istu viskoznost na 100 stepeni kao i 15W-40.
  Na kraju okreni-obrni dodjosmo do zakljucka da je fabricka preporuka ipak najbolja i najmerodavnija. Sustina je: "Sipaj sto kvalitetnije ulje bez obzira koliko kosta (postovati gradaciju i nivo kvaliteta koji fabrika zahteva), i nek interval zamene bude onaj koji je fabrika preporucila".

  ОдговориИзбриши
 2. Upotreba 0W-40 i 5W-40 kod zahteva 10W-40 je sigurna i ne treba se proveravati, sve su to "četrdesetice". Kod 15W-40 postoji i zahtev za većom HTHS viskoznošću što neka 0W-40 ulja nemaju ali većina 5W-40 i 10W-40 ima. Uostalom ima par tekstova o tome.
  Ipak što bliža gradacija to bolje te je u tom smislu kvalitetno 10W-40 optimum kao celugodišnje ulje. Idealan slučaj 15W-40 ili 20W-40 leti a 10W-30 zimi može da košta i isto a komplikuje stvari pogotovu što ovog drugog nema baš puno na tržištu.
  Naravno ulje mora imati jako kvalitetne polimere ne bi li održalo uljni film jačine prave monogradne četrdesetice (ili bar blizu tome).
  Naravno da je pravilo da se sipa što kvalitetnije ulje dobro. Ipak treba imati granicu. Iako sintetika može i u neke oldtajmere za stojadina je razlika između full sintetike i polu-sintetike eventualno u malo čistijem motoru i ništa više. Tako da bi one bile optimal kvalitet za vozilo. Naravno ukoliko prelazite manje od 10k km (ili maksimalno toliko) godišnje dobro mineralno ulje je više isplati. Doduše za jaču zimu 15W-40 je na samoj granici upotrebljivosti.
  Kvalitetna polu-sintetička ulja bi ipak trebalo menjati na 15k km ili u oblasti 15 do 20k km.
  Uz benzin 10-12k km i maksimalno 15k km.
  Vodite računa da je ovo ipak "Case Study" i da je induktivni metod zaključivanja ipak ograničen za slučaj intervala zamene motornih ulja.
  Ukoliko vozite 60% ili više van grada i u godinu dana pređete 20k km ne trebate isto menjati (uz TNG). Tako bi trebalo tumačiti rezultate. A da gurate na silu svih 20k km nije nikako dobro. Jednostavno 15k km ili 12 meseci je bolje postavljen kriterijum. Znajući rezultate moglo bi se reći da postoji dobra rezerva, taman tolika da par hiljada km preko ovoga unutar jedne godine ne mora da iziskuje obaveznu zamenu ulja.
  Potrebno je bar 5-6 ovakvih analiza da bi se produženi interval zamene mogao i "ozvaničiti".
  Osim toga mnogo zavisi i od stanja vozila, podrazumeva se idealno podešeno paljenje, nove svećice, dobro naštelovani ventili, dobro podešen "plin", itd.

  ОдговориИзбриши
 3. Za Mobil ste mogli još bar koji dan da se uzdržite, ali dobro, nisam ljut.
  Ionako je prava vrednost teksta u tome da se zna o kom se ulju radi. Već sam najavio da ću posle mesec dana to i objaviti (2. novembar) ali nema više svrhe da krijem.
  Korišćeno ulje bilo je Mobil Super S 10W-40 polu-sintetičko. Sada pod nazivom Super 2000 X1.
  Ovim jeste potvrđen vrhunski kvalitet Mobil ulja ali kao što je u mejlu "kristina990" lepo primetio zaključak i nije mnogo koristan jer svi znamo da ova robna marka ima vrhunski kvalitet ali i visoku cenu (koja se nečim i mora opravdati).
  Naravno da bi bilo zanimljivo uporediti Velikog sa nekim manjim i jeftinijim.
  Sasvim je izvesno da bi slične (naravno i mene kopka na čiju bi stranu otišle nijanse) rezultate postiglo ulje iste klase većine renomiranih proizvođača (Shell, Castrol, Total, ...) ali i oni imaju sličnu cenu.
  Nije teško pretpostaviti da bi ulja iole renomirane firme imalo sličan rezultat na nešto manjoj kilometraži (npr. 10k km) te da bi uz 20-tak % manje pređenih km moglo da bude alternativa čak i isplatljivija. Naravno tako nešto treba prvo dokazati.
  Naravno da je sigurnije koristiti vrhunsko ulje uz maksimalan interval zamene ali nije i jedino dobro rešenje.
  Čitaocu "kristina990" sam već objasnio da je Mobil bio i mali splet okolnosti a kad je već završio u autu analiza je trebala (osim očekivane potvrde kvaliteta) da odgovori i na pitanje da li vrhunsko ulje može (malo) i da produži interval zamene.
  Kako su analize pokazale, odgovor je - DA.
  Ipak sa ovim ne treba preterivati i uvek je bolje biti bliže fabričkoj preporuci (u ovom slučaju "fabrička" je 15k km, kako zbog višeg kvaliteta ulja tako i zbog TNG-a) i ne više od 80-90% krajnjih granica (npr. 17,5k km).
  Par hiljada km neće ništa značiti u budžetu a imajte na umu da bi pomenuto (ili bilo koje drugo ulje) već na 16-18k km bilo jako zaprljano te iako to ne bi ograničilo primenu (pogotovu uz promenu filtera na 13k km) nije baš ni poželjno jer bi na par takvih zamena bila nametnuta potreba da se motor ispere, što opet nije nešto posebno skupo ni komplikovano ali jeste nešto o čemu treba voditi računa.

  ОдговориИзбриши
 4. Poštovani Stevo,
  Uživao sam mesecima čitajući o sadržaju šarenih kantica o kojima obično utisak stičemo samo na osnovu količine reklama. Mnoge zablude, predrasude, ali i pitanja su otklonjena ovim tekstovima. Ipak, ova tri teksta o konkretnoj primeni određenog ulja u konkretnom motoru su apsolutni vrhunac koji može da se dobije po bilo koju cenu, a ako je cena znanja ovolika koliku plaćamo (FRAJ!!!), pa to je ravno čudu kakva se na internetu retko sreću.
  Na kraju nije mi ostao još neki superlativ kojim bih iskazao posebnu radost što je ovo praktično neizmenjeno primenjivo i u mom slučaju - na Z101 voženom na TNG :))) Preostaje mi da nakon nekih 15K km istočim nedavno nasuti Mobil iz svog motora i da se nadam da će motor i dalje veselo da vrti kao i danas (Stevo, ako ne bude tako, grrr:)
  Ipak, ono što mi je u ovolikom izlaganju (mislim na kompletan blog) ostalo zamagljeno, jesu pitanja u kojoj meri bi se ovi rezultati promenili sa istim motorom i načinom korišćenja ali u različitom početnom stanju (očuvanost i starost motora, prethodno korišćena ulja i sl) i koliko sami vremenski uslovi imaju uticaja na pad kvaliteta ulja (zamislimo da je ova kilometraža ostvarena samo tokom zime ili leta)? Da li bi i korišćenje nekog hi-tek filtera imalo značajan uticaj na merenje?
  Pozdrav, Milan.

  ОдговориИзбриши
 5. Poštovani Miki,
  znam da su tekstovi često dugi ali obično to moraju da budu (možda ne u ovoj meri doduše).
  Vremenski interval ima jak uticaj na interval zamene ulja i malo je dotaknut u samom tekstu.
  Da vas podsetim: već 14meseci obara 15k km na nekih 11k km (ovo je jako okvirno).
  Samo leti korišćeno ulje sigurno može i nešto više nego kada se koristi cele godine a svakako nego zimi ali to je za poseban tekst i zavisi i od uslova vožnje.
  Stanje motora sigurno ima uticaja i pomenuto je u jednom od prethodnih komentara (u ovom tekstu).
  Interval zamene koji se spominje (15k km) nije i GARANCIJA ali kako se kod nas tretira ta kategorija (recimo zvaničnim servisima Zastave dok ih je bilo) onda je i super-garancija.
  Pošto znam kako koristite automobil 99,9% je 15k km optimum za vas.
  Naravno vodite računa da filter za ulje (kod keca) ne može toliko da izdrži već najviše 10k km. Najbolje bi bilo promeniti ga na 8 do 9k km za planiranih 15k km.
  Mislim da na navedene rezultate hi-tek filter (sintetički) ne bi imao veći uticaj ali bi mogao da potraje i svih 15k km i sigurno bi omogućio sigurnije ostvarenje produženog intervala zamene.
  Naročito bi bio dobar oslonac u Extreme sportu zvanom "go to the limit" kada bi bolje izlazio na kraj sa neminovnim zaprljanjem ulja nakon 12 ili 15k km.
  Uh, ovo sam hteo kasnije ali ... jako je dobro da dok je ulje novo provozate njime malo dužu relaciju bez sportskih detalja u vožnji. Ovo nije obavezno ali jeste neka vrsta "inicijacije".
  I na kraju (a i po značaju): navedeni intervali su okvirni i nisu 100% sigurni.
  Nije loše malo zagledavati ulje nakon 10k km ali to ništa posebno ne kazuje, neće biti kao novo ali ni posebno tamno.
  Nema ničeg lošeg ukoliko zadržiš 10k km kao interval zamene, mada je sve ispod 12k km čisto bacanje para. Znajući kako koristiš auto (ovo je isto trebalo kasnije ali samo naznaka) uz tvoj "psihološki profil" (pedanterije 9 do 10) možda je i 12,5k km i idealno.
  Ragazzoni sa CBC foruma je više "profil" za 20k km ali on je ipak mašinski inženjer i malo slobodniji u kršenju pravila.
  Ja se trudim da budem malo iznad zlatne sredine (15k km) te bih (posle ovoga) terao i do 17 ili 18k km samo kad bih toliko vozio godišnje.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 6. Ne razumem coveka koji je otkrio o kom je ulju rec!!! To je mogao i autor tekstova ali bi dalji tekstovi bili (mozda) naklonjeni proizvodjacu ulja ili favorizovanju istog. Sve u svemu neoprostiva glupost.
  Sve pohvale za autora odlicnih tekstova

  ОдговориИзбриши
 7. Poštovani "ninem",
  Potpuno razumem vašu reakciju ali moram da napomenem da osim što Aleksandar iz NS ima kredita i za više od ovoga (kod mene i uopšte takav ugled na blogu) postoji još jedan detalj koji ste možda prevideli ili ga ne znate.
  Naime kada sam slao informaciju o kome ulju se radi (na zahtev ili članovima koji su se već javljali mejlom) već sam napomenuo da ću i zvanično objaviti (uz objašnjenje) o kom se ulju radi ali VEROVATNO tek za mesec dana (ili tako nekako već se i ne sećam), osim toga mislim da sam sa Aleksandrom imao i mejl više pre i posle teksta.
  Ne želeći da posebno branim Aleksandra (mada neka bude i to u krajnjem slučaju) mislim da je samo NESPORAZUM ili nehat. Nije ni bitno, već sam rekao da se ne ljutim.
  Prava konotacija objave je u stvari u činjenici da se to može shvatiti kao reklama za pomenuto ulje.
  Dve stvari ipak to čine manje relevantnim:
  kao što sam već rekao (a "kristina990" i pre mene) za tako skupo ulje nije ni neočekivano a drugu sam takođe već naglasio: VEĆINA ULJA ISTE KATEGORIJE RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA bi verovatno postigla SLIČNE rezultate. Naravno da bi bilo zanimljivo uporediti ma kako male razlike među njima. Za zaključak bi ipak bilo potrebno više testova (5-6 ili više zbog statističke zasnovanosti) što prevazilazi mogućnosti autora.
  Zato i nisam davao zaključke u smislu konkretnog ulja i davao mu superlative iako je test pokazao izuzetne rezultate.
  Možda kratkoročno izgubim nekoliko prijava čitalaca ali dugoročno mislim da je bolje da sve ostane na dobrovoljnoj osnovi, kao i do sada.
  U svakom slučaju hvala za komentar.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 8. zbog cega je habanje motora najvece odmah po zamjeni ulja i koliko je to od prilike kilometara?

  ОдговориИзбриши
 9. Poštovani g. Milane,
  Zapravo i nije (mnogo).
  Radi se o tome da je koeficijent trenja manji kod malo "razrađenog" ulja ali je to na akademnskom nivou. Osim toga značajniji efekat je kod menjačkih ulja (za vozila a naročito industriju, gear oils).
  Navedeno je u tekstovima sa značenjem da ne samo što je skupo (i anti ekološki) prečesto menjati ulje, već je i kontraproduktivno.
  Jednostavno "time realising" aditivi ne stignu da deluju. Tu je i ČUVENI (i još uvek nezaobilazni) ZDDP kao i detergenti.
  Ako se takvi aditivi ne razgrade neće imati ni potpuno dejstvo (zar ne?).
  Naravno već stvorena staklasti sloj (razgrađenog ZDDP) će štititi motor dovoljno dobro i sa novim uljem. Efekat bi bio značajniji ako se ulje stalno menja posle kratkog perioda.
  Ne može se tačno reći koliko je to, jer zavisi od mnogo faktora.
  Recimo da je kontraproduktivno menjati mineralno ulje na manje od 5000km ili PS na 7500km.
  Naravno u teškim uslovima eksploatacije to može biti i 3000km za mineralke a 5000km (okvirno) za PS jer se i sami aditivi brže razgrađuju u takvim uslovima (viša temperatura ulja, veće sile smicanja, itd.).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 10. Da li radite privatne analize koristenog ulja ?
  Vidim da je to u U.S. jako popularno a i iskreno npr. kod ljudi koji imaju uobicajene rutine (tip i proizvodjac ulja, redovno servisiranje ) mislim da se ispalti jer mozete pokazati da li ulje zadovoljava ili ne zadovoljava kriterijume za izmjenom, da li je promjenjeno prerano ili je mozda u medjuvremenu nesto se pogorsalo kod voznih navika sto se odrazilo na ulje u motoru.
  Bas sam tragom vasih preporuka ovi dana njuskao po Honda forumima i covjeku koji ima istu Hondu kao ja se M1 0W40 na UOA analizi koristenog ulja ono pokazalo najbolje, cak i bolje od fabricki preporucenog 5W30 , bez problema je prelazio izmedju 10h milja i 15h milja , auto ima ispod sebe predjeni 110h milja i sve je u savrsenom stanju, cak je i predocio slike prilikom podesavanja vantila, unutrasnjost motora je idealno cista.

  ОдговориИзбриши
 11. Analize ulja su najmerodavnija stvar u vezi eksplatacionih karakteristika koje više pokazuju od puke analize novog ulja.
  Ne radim privatne analize jer bi mi za tako nešto trebalo (bar) 100 hiljada evra (verovatno i više) i to bez akreditacije.
  To na ovim prostorima ne bih otplatio ni za hiljadu godina.
  Uopšte je malo laboratorija koje to rade jer osim proizvođača (ozbiljnijih) i univerzitetskih ima tek par njih (recimo Jugoinspekt).
  Analize ulja su ipak najmerodavnije na konkretnom automobilu ali u nedostatku boljeg isti model (drugi vlasnik) daje dobre smernice o tome kako će se ulje ponašati u toku eksploatacije.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ovde sam se snašao, jedan deo platio drugi "preko veze" koristeći dve laboratorije (u jednoj nisam mogao da obavim sve analize, a za kompletne bih morao da odem i do treće ili da sam sve platio na jednom mestu, i pukao stotinak evrića).
   Sada bih meć mogao da odradim za lične potrebe (već malo više poznajem ljude iz branše) ali ne i komercijalno (pa čak i da se plati).

   Избриши
  2. Stvarno steta, bilo bi lijepo da tako nesto ima kod nas i za komercijalne potrebe, evo vam link sa foruma je Joe prezentuje svoj UOA od prve prvi dana do danas, negdje na netu kod "Bob is the oil guy" ima i sa manjom kilometrazom posto izvjestaj nosi samo zadnjih 6 evidencija. Link--> http://www.8thcivic.com/forums/mechanical-problems-technical-chat/280161-uoa-06-civic-si-13k-m1-0w40-114k-eng.html

   Vidite osim informativne tu je i prakticna korist, ako malo pregledate forum vidjecete da se Ameri stari navika (zamjena na 3000milja) tesko rijesavaju a koliko vidim to jos ispane kontra produktivno zbog ne aktiviranja TBN.
   E sad zamislite nas, cijene su nam hvala bogu kakve i jesu a i sami standard(plata-potrosnja), kad bi covjek npr. mjenjao kvalitetno ulje na vise od uobicajeni km mislim da bi mu se ova analiza dobro isplatila.

   Избриши