Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

субота, 20. новембар 2010.

Menjačka Ulja - Uvod, Gear Oils - Introduction


Ulja za zupčaničke prenosnike suštinski nisu veoma različita u odnosu na motorna. Označavaju se drugačijim SAE oznakama viskoznosti ali nisu čak ni toliko drugačija u odnosu na motorna. Veća razlika je u aditivima, dok je osnova manje-više ista.

Manje opterećeni menjači mogu koristiti i motorna ulja (razni Honda modeli, Lada Samara, i drugi) ali ona mogu (uslovno) zadovoljiti maksimalno API GL-3 zahteve. Sa druge strane motori koji rade u normalnim ili srednje teškim uslovima rada i nešto nižim obrtajima motora mogu raditi i sa uljima koja imaju i nešto EP aditiva (za uslove rada menjača) i uopšte malo više su „menjački“ formulisana. Tako da postoje univerzalna ulja koja zadovoljavaju API GL-4 ali i API CD, što je uz (naravno) mogućnost da se monogradna (ili malo multigradna) motorna ulja koriste kao hidraulična (ionako ih prevazilaze po kvalitetu) iskorišćeno te su takva ulja zaista univerzalna za određene tipove mašina, neke teške industrijske mašine ali pre svega poljoprivredne – traktori. Tako da postoje UTTO (Univezalno Traktrorsko Transmisiono Ulje (oil)) i čak STOU (Super Tractor Oil Univerzal) – univerzalno traktorsko ulje za sve agregate. Ovim se ne samo uprošćava održavanje nego i izbegava mogućnost greške pri zameni ulja.

Ipak mora se napomenuti da kod teških uslova rada i velikih opterećenja zahtevi postaju bitno drugačiji što utiče na jako drugačiju koncepciju formulisanja transmisionih i motornih ulja.

Uopšte su uslovi rada znatno drugačiji te su formulacije znatno drugačije i osobine podmazivanja se bitno razlikuju. Ovo se odnosi već na GL-4 nivo kvaliteta za ulja koja se koriste pre svega kod automobila ali je naročito izraženo kod GL-5 nivoa kvaliteta i uslove koji važe kod teških teretnih vozila.

Zanimljivo je pomenuti tipičnu predrasudu da se ova ulja NIKAD ne menjaju. I pored činjenice da se ova ulja uz dobro stanje zaptivki praktično ne gubi, da se manje prlja od motornog u svakom pogledu, kao i da radi u mnogo blažim oksidacionim uslovima uz mnogo niže maksimalne temperature (iako su prosečne relativno slične): ulja za menjače NEMAJU NEGORANIČENO VREME TRAJANJA! Naročito je bitno kod automatskih menjača, a ATF ulja će biti posebno obrađena (u par tekstova).

Iako mala mogućnost zaprljanja ovih ulja postoji. Nezgodno je što im se nivo ne može (makar bez kanala) jednostavno i brzo proveriti kao kod motornog ulja. Zato ukoliko su uslovi rada menjača posebno teški (teretna ili sportska vozila) ne zaboravite na ulje u menjaču. Kod automobila se često zaboravlja da mnogi modeli imaju propisano vreme izmene (40, 75, 90 ili 120 hiljada km; vremenski: 3 do 6 godina) što je za rad menjača pogubno. Iako se ovi interali mogu i premašiti mnogo je bolje da se do njih i ne stigne ili da se tačno na vreme (makar) ulje u menjaču promeni.

Naročito je opasno to što kod većine automobila nema propisanog intervala zamene, već samo vremenski period provere koji je najčešće na godinu dana (najbolje) mada često i na 3 ili 4 godine što dodatno zamagljuje situaciju.

Još više je poguban „Full Life Time“ koncept koji uprošćeno znači da je fabričko punjenje predviđeno za pun životni ciklus vozila. Ovo je samo uslovno i često se zaboravlja da je ovaj ciklus od strane proizvođača (fabrika) zamišljen da traje tek 10 ili najviše 12 godina!!

Više o ovome kasnije u tekstu (ili narednim tekstovima). Samo da naglasim da je 10 godina zaista pravo vreme za PRVU zamenu ulja gde ona nije striktno propisana a da bi kasnije ovo ulje trebalo menjati na 5 godina.

Zabluda je i da su fabrička punjenja superiorna u odnosu na menjačka ulja koja se mogu naći u široj prodaji. Iako je ponekad teško saznati o kom se ulju zapravo radi nije nemoguće da se nađe i ulje koje je superiornog kvaliteta u odnosu na fabričko punjenje. Ovo tim više što uz duge intervale zamene ne treba škrtariti na ovoj vrsti ulja te bi sintetička trebala da budu mnogo više zastupljena a većina njih je vrhunskog kvaliteta i često prevazilazi polu-sintetička ulja fabričkog punjenja koje nema propisan servisni interval.

Gradacija viskoznosti ulja za menjače je propisana po SAE J306 a pune tablice možete lako naći na net-u. Ovde ću navesti samo skraćene podatke uz mali komentar.

SAE gradacije se kreću od 70W do 250 pri čemu se za menjače uglavnom koriste samo 75W do 140 (i samo ti podaci će biti dati) pri čemu kod automobila uglavnom samo do SAE 90 i tek u retkim slučajevima (sportski tipovi) svih 140.

Brojevi su zaista zbunjujući a njihove apsolutne vrednosti asociraju da su ova ulja mnogo viskoznija od motornih ali to zapravo nije slučaj.

W oznaka kao i kod motornih ulja označava da se radi o Zimskim (Winter) uslovima i obično se navodi kod multigradnih ulja. Ipak kod ulja za menjače je zapravo česta pojava da ulja imaju samo W oznaku a ovo stoga što se želi naglasiti ponašanje na mrazu koje za „letnje“ oznake ulja (od SAE 80 na gore) praktično nije definisano. Inače je od devedesetih na dalje tendencija korišćenja manje viskoznih menjačkih ulja uglavnom zbog štednje goriva.

Nedoslednostima u specifikacijama i oznakama je kumovala činjenica da se u USA još od šezdesetih koriste uglavnom automatski menjači te manuelnim nije posvećena veća pažnja dok Evropljani nisu smatrali ovo previše bitnim jer su osnovne API klasifikacije bile zadovoljavajuće sve do kraja osamdesetih. Od sredine devedesetih počinje mala konfuzija ali ACEA nije preuzela korake po tom pitanju tako da sada postoje nedoslednosti kako po pitanju viskozne kategorije tako i nivoa kvaliteta ovih ulja.


1) 75W 2) -40 0C 3) (min. / max.) 4,1 / −

1) 80W 2) -260C 3) 7,0 / −

1) 85W 2) -120C 3) 11,0

1) 80 2) 3) 7,0 / 1 1,0

1) 85 2) − 3) 11,0 / 13,5

1) 90 2) − 3) 13,5/ 24,0

1) 140 2) − 3) 24,0/ 41


1) SAE viskozna gradacija

2) Maksimalna temperatura (0C) na kojoj je viskoznost 150.000 mPa·s (vrednosti za SAE kategorije bez W oznake nisu propisane, simbol "−")

3) Granične vrednosti kinematičke viskoznosti (mm2/s) na 100 0C (za SAE kategorije sa W oznakom max. vrednosti nisu propisane, oznaka "−")

Nije baš pregledno ali može da se upotrebi.

Možda je 150Pa·s mnogo ali za menjače (za razliku od motora) se uzima kao krajnja vrednost upotrebljivosti. Možda je dobro od vrednosti u minusu oduzeti nekih 10 do 20% da bi dobili maksimalnu upotrebljivost na niskim temperaturama u smislu mogućnosti promene brzina jer je tačka definisana standardom izuzetno blizu tačke tečenja ulja.

Naravno mnoga ulja prevazilaze prosto ispunjenje standarda te se ponašaju znatno bolje od propisanog. To je kod ulja za menjače sve češći slučaj.

Gradacije viskoznosti za menjačka ulja kod automobila su:

SAE 75W-80, , SAE 75W-85, SAE 75W-90, SAE 75W-140, SAE 80W, SAE 80W-85, SAE 80W-90 i SAE 85W-90.

Kod teretnog komercijalnog programa su još popularna i SAE 85W, SAE 85W-140, SAE 90 i SAE 90W-140. Naravno dobar deo gradacija automobila se koristi i kod teretnih vozila.

Uopšte uzevši, još uvek, najpopularnija je 80W-90 gradacija viskoziteta ali je sve više potiskuje univerzalnija 75W-90.

Jako grubo rečeno (zbog drugačijih i uglavnom većih granica viskoznosti kod menjačkih ulja) i sasvim uslovno mogu se postaviti pribižne korelacije SAE viskoznosti motornih i menjačkih ulja (možete naći i tabelarno na net-u).

75W približno odgovara 0W ili 5W, 80W je nešto između 10W i 15W, dok je 85W jako slično 20W ili 25W. Same viskoznosti su bliže drugo navedenim brojevima ali upotrebljivost je zapravo bliža prvo navedenim (manjim) brojevima i bolje odslikava paralelu.

SAE 80 je gorni deo SAE 20 i donja polovina SAE 30 granica viskoznosti, SAE 85 su viskoznije tridesetice i ređe četrdesetice dok SAE 90 obuhvata deo SAE 40, celu SAE 50 i deo SAE 60 klase viskoziteta; ipak u proteklih desetak godina se iskristalisalo da kod menjačkih ulja za automobile SAE 90 ima ekvivalent u gornjim granicama SAE 40 klase i tek neznatnim zalaženjem u SAE 50 kategoriju.

Tako bi se moglo reći da su ekvivalenti:

75W-90 sa 0W-40

75W-85 sa 5W-30

75W-140 sa 5W-60

80W sa SAE 20

80W-85 sa 10W-30

80W-90 sa 10W-40

85W-90 približno odgovara 20W-50

SAE 90 je gotovo isto što i monogradno SAE 50 ulje (po viskoznosti naravno).

API KLASIFIKACIJA NIVOA KVALITETA (OSOBINA)

Uglavnom viši API označava viši kvalitet ali za primenu kod automobila iznad GL-4 ne mora da znači. Ova klasifikacija jeste nedorađena i često protivurečna ali je jednina kompletna.

Naravno postoji nekoliko specifikacija proizvođača automobila od kojih je najpoznatija i najvažnija VW 501.50 koja malo bliže definiše zahteve ne samo ovog proizvođača već i API GL-4 kao takav. Ipak ukoliko se ne ide u velike detalje i sa čisto praktičnog aspekta ulja po pomenutoj VW specifikaciji će sigurno odraditi GL-4 zahteve a iako ne potpuno važi i obrnuto. Čak i kod VW vozila nije velika greška ukoliko između ova dva stavi znak jednakosti (iako je samo približno) a kod drugih je to praktično zanemarljivo.

1) API GL-1
Mineralna ulja sa minimalnim sadržajem aditiva. Potpuno bez EP aditiva. Mogu da sadrže nešto aditiva protiv oksidacije i korozije. Praktično se ne upotrebljava za menjače.

2) API GL-2
I dalje mineralna ulja bez EP aditiva koja sadrže aditive kao prethodna uz (polarne) aditive protiv habanja. I ova se praktično ne upotrebljavaju kod iole novijih vozila.
Inače mogu se koristiti kod menjača koji rade u uslovima izuzetno malih opterećenja.

3) API GL-3
Prva klasa koja se još uvek primenjuje kod ručnih menjača. Sadrži aditive kao prethodna klasa samo u većim koncentracijama. Osim toga sadrže aditive za poboljšanje čvrstoće mazivog sloja. Mada i prethodne dve klase mogu da sadrže depresante tačke tečenja ovde se to podrazumeva. Iako je glavni aditiv protiv habanja ZDDP mogu da sadrže minimalne količine EP aditiva srednje efikasnosti (obično se onda obeležavaju kao GL-3+).
Koriste se za ručne menjače koji rade u uslovima normalnih opterećenja. Naročito se koriste kod Fiat vozila starije generacije (do kraja osamdesetih).
Ovo je zahtev za menjače koji maksimalno mogu da ispune i motorna ulja. Naravno samo kod konstrukcija menjača koji to dozovljavaju.
Ovo nije loše znati ukoliko se nađete u uslovima da vam hitno treba da se dovučete do servisa, menjačko ulje nemate ali imate motorno. Naravno nije preporučljivo ali za „ne daj bože“ bolje i to nego da sebe dovedete u opasnost (nepoznat kraj, nedostupnost mreže mobilnog telefona, noć i slično). I naravno uz jako laganu vožnju.
Nije loše pomenuti slučaj kada su (u Africi) za Spačeka upotrebljene banane kao mazivo za menjač i završen je put od par desetina ili stotina km. Čak nije bilo posedica po isti. Ipak niti su današnji menjači tako prosti niti za ovim ima toliko potrebe ali nije loše znati.
Inače ova kategorija nije upotrebljiva za hipoidne zupčanike. Podrazumeva se mineralna osnova.

4) API GL-4
Ubedljivo najpopularnija i praktično univerzalna kategorija za automobile. Ulja mogu biti mineralna, polu-sintetička ili sintetička. Preporučuje se za visoko opterećene menjače i nisko opterećene hipoidne prenosnike (diferencijale), bez udarnih opterećenja.
Sadrže EP aditive visoke efikasnosti. Sadržaj EP aditiva je 50 do 60% od onog kod GL-5 standarda. Odgovara zastarelim MIL-L-2105, MAN 341 i MB 235.1 standardima.
Ova kategorija će često biti pominjana i praktično je univerzalna automobilska. Pogotovu što se uglavnom može koristiti i kod menjača koji imaju GL-3 zahtev.

5) API GL-5
Za menjače gde je propisana upotreba GL-5. Za teške uslove rada hipoidnih zupčastih prenosnika (diferencijala) uključujući i udarna opterećenja. Sadrže iste EP aditive kao prethodna kategorija samo u većoj (približno dvostrukoj) koncentraciji. Zbog ovoga su često prozivana kao nepogodna za menjače sa sinhronima od bakarnih legura (praktično većina sa GL-3 zahtevima) jer su ovi aditivi korozivni za te materijale. Posebna je priča i već je spominjano da to nije čvrsto pravilo te da su moderna ulja ove kategorije manje agresivna nego ranije. Ipak ostaje preporuka da je bolje koristiti (maksimalno) GL-4 kategoriju nego ovu. Osim toga kod automobila uopšte nije posebno dobro koristiti ovu kategoriju (a svakako nije neophodno), nego samo kada je ista propisana od strane proizvođača automobila.
Praktično je vodeća kategorija kod teretnih vozila, naročito novije generacije, iako se i prethodna jako koristi.
Odgovara sadašnjim specifikacijama: MIL-L-2105 B (C i D), MB 235.0 i MAN 342.

6) API GL-6
Praktično ukinuta kategorija (stavljena van upotrebe). Ova kategorija je imala jako usku oblast upotrebljivosti, praktično samo za hipoidnih zupčanika sa velikim razmakom osa i za naročito velika udarna opterećenja.
Najavljene su specifikacije API PG-1 i PG-2 koje trebaju da ispune takve specifične zahteve. Inače sličan je standard FORD WSW-M 2C-105A.
U formalnom smislu sadrži iste EP aditive kao prethodne dve kategorije ali u većem procentu (negde trostruko u odnosu na GL-4 i 50-tak % u odnosu na GL-5).

7) API GL-7
Još neusvojena specifikacija za opterećene hipoidne prenosnike. Trebala bi delom (ili u potpunosti) da zameni (već zrelu i staru) API GL-5 specifikaciju.

8) API GL-4 Plus
Često se navodi i kao GL-4/GL-5. Još nije usvojena. Radi se o radnom nazivu a o konačnom imenu se još odlučuje. Tema je za poseban tekst ali se radi o tome da je API GL-4 prilično nedefinisan (iako po optem kvalitetu prilično zadovoljava razne konstrukcije menjača). Otprilike bi GL-4 trebao da se prilagodi novim zahtevima evropskih proizvođača i u tom smislu koriguje. Ipak veći deo opšteg standarda bi trebao da bude zadržan a više će biti dopunjen nego prepravljen.

Što se tiče teretnih vozila API često nije dovoljno relevantan te se uzima kao okvirna i specifikacija koja se mora ispuniti (GL-4 i GL-5) ali koja sama po sebi nije dovoljna. U tom smislu su vodeći evropski proizvođači komercijalnih vozila (ili samo menjača i diferencijala za njih) propisali svoje posebne zahteve i specifikacije. Ti su zahtevi obično strožiji od API GL-4 ili GL-5 te postavljaju viši nivo kvaliteta. Ipak kod automobila ovo je od manjeg značaja. Radi se pre svega o standardima: MAN, MB i ZF.


Kao i kod motornih ulja tendencija je šire upotrebe HC baznih ulja za proizvodnju menjačkih ulja. Uz zadovoljavajući kvalitet dobiju se niski troškovi proizvodnje i prilično povoljna cena za konačnog korisnika.

Izbor ulja za menjače je veliki a cena ovih ulja je nešto veća od odgovarajuće klase motornih. Ipak obzirom na periode zamene ovo je više nego zadovoljavajuće. Zapravo je vrlo pogodno čak i za češću zamenu ovih ulja. Kod teretnog programa se preporučuju znatno kraći vremenski intervali zamene (i pored impozantnih ako se izraze u pređenim km). Čak se preporučuje da se ova ulja menjaju svake godine ili pri svakoj drugoj zameni motornog ulja. Naravno zavisno od kvaliteta i vrste transmisionog ulja koje se koristi a ima nekoliko velikih grupa (klasa) u koje su po ovom kriterijumu svrstana.

Više o ovome u sledećem tekstu.

160 коментара:

 1. Pozdrav Stevo,

  Izgleda da cu biti prvi koji je procitao ovaj text. Pretpostavljam da i ovde ima sta da se kaze, mozda ne kao za motorna ulja, ali u svakom slucaju ce verovatno biti zanimljivo. Kakav je inace plan u vezi textova? Posle menjackih ulja ide jos nesto ili se tu krug zavrsava? Generalno kakav je dugorocni plan?

  ОдговориИзбриши
 2. Vidiš koja je to "telepatija". Hvala što si među prvima pročitao novo poglavlje.
  (Inače rekao sam da neću ali samo da zahvalim za registraciju, naročito uz onako lepu sliku, oduševio si me).
  Prvo još tekst-dva teorije menjačkih ulja. Zatim par najznačajnijih proizvođača (pre svega po asortimanu ali naravno i kvalitetu), možda posle još 2-3 teksta o motornim uljima, pa opet ostalih 5-6 velikih imena (ali da ima šta da se kaže i za transmisiona ulja).
  Možda malo sređeniji tekst sa CBC-a o rashladnim tečnostima, tekst ili dva o kočionim fluidima (tu nema previše da se kaže a već malo ima na mycity forumu). To bi zaokružilo celinu.
  Dugoročno. Pa o motornim bi posle svega moglo još bar nekoliko tekstova da temu završim u potpunosti (da ne idem dalje, samo dopuna velikih imena sa početka bloga je bar par meseci) a biće i noviteta u toku sledeće godine jer će se lansirati API SN standard i odgovarajuće ulja. Nešto treba reći i o ACEA standardima (detaljnije ali i sa praktičnog aspekta).
  Posle svega i proslave III godina bloga (bože zdravlje) možda ću malo više posvetiti pažnju književnom blogu ("odgovor na sva večna pitanja") pa ga i završima za 2-3 godine.
  No ne bi tebao da bude kraj bloga. O uljima za teretni progam može bar godinu dana da se piše. Tu su i ulja za kompresore, hidraulična ulja (mada su ona prost slučaj, bazna i 2-3% aditiva), industrijska verovatno nisu previše interesantna ali bi moglo nešto o čvrstim mazivima da se kaže.
  Tu će negde (za par godina) u žižu doći i ekološka ulja (biorazgradljiva, mada ih i sad ima) a V bazna grupa će dobiti na značaju. Post aditive nisam pošteno vezao u jedan tekst (ili više njih). Može ponešto da se kaže i o aditivima koji se standardno dodaju u ulja.
  Otprilike tema ima za bar još 4 do 5 godina rada (osim ako ne osnujem tim). Ukoliko u međuvremenu dobijem i neku podršku mogu se raditi testovi te je problem u narednih 10 godina rešen.
  Uostalom niko ne živi kao kornjača. Bio bih zadovoljan i da samo zaokružim celinu motornih ulja i menjačkih uz ostale fluide u automobilima (u podnaslovu bloga tako se i kaže - automobili, za teretni program moram da menjam "osnivački" akt).
  Znači jedno 3 godine bi blog morao da bude aktivan (već je na više od pola puta) a posle ... posle možda budem više radio sa painterom (koji će dotle bar komercijalizovati HHO za uštedu goriva) na automobilu na vodu!
  Veliki pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 3. Sve u svemu, jos puno citanja... i drago mi je zbog toga.
  Veliki pozdrav
  Nikola MIlic

  ОдговориИзбриши
 4. pro4itao sam celia text o uljima za menjac za6to ima nuzda za ta ulja treba mi ulje za opel kadett svako mi kaze razli4ito aide ako ima neki stru4njak da mi to4no otgovori a ne da izmi6lja topla voda ,bicu zahvalan.

  ОдговориИзбриши
 5. Mobilube 1 SHC 75W-90,ili OMV gear oil sly 75w90,i nema greške.

  ОдговориИзбриши
 6. Poštovani "anonimni",
  Niste naveli koji kadet: "kocka" (D) ili "suza" (E), benzin ili dizel. Ipak prilično su isti zahtevi da može da se odgovori. Pošto ste naglasili "da se ne izmišlja topla voda" odgovor je kratak i precizan:
  BILO koje ulje za menjače iole respektabilnog proizvođača, mineralno po API GL-4 (bez +, ili "kroz pet") i viskoznosti 80W-90. Računam da je automobil morao da pređe makar 100k km. Pozdrav!

  Naravno nije jedini izbor ali je najprostiji, najjeftiniji pa čak i ponajbolji!

  ОдговориИзбриши
 7. Nisam računao na "telepatiju" (nije bilo dogovora) sa kristina990.
  Eto po ceni idu i ostala dva izbora (OMV i Mobil; ili slična u njihovim klasama).
  Sad kad su sva na broju OMV je najbolji kompromis kvaliteta i cene. Moj predlog je jeftiniji i naravno Mobil (i slična sintetička fela) je najbolji ali i najskuplji. Izbor je na vama. Uklopite u budžet. Pogrešiti nećete.

  ОдговориИзбриши
 8. Imao sam prilike da koristim obe gradacije,75w90 vredi svake pare,dok sa 80w90 ima poteškoća u šaltanju po zimi oko nule i na minusu prvih 2,3 kilometra.

  ОдговориИзбриши
 9. Interesuje me sta mislis o lukoil GL 4 75W90. Opet iskljucivo zbog originalnosti. Podsjecam da nije sinteticko vec polusintetisko ulje. Sta mislis o tome i kakvo je ulje?
  Pozzz

  ОдговориИзбриши
 10. Dimitrija,
  Mislim da sam i na blogu pominjao, ali na CBC-u sigurno i preporučivao ga.
  Ulje je baš idealno za 99% vozila iz osamdesetih i devedesetih godina ali i za bar 90% novijih i starijih. Ukoliko ćete bar (još) jednom menjati ulje u menjaču nema posebnog razloga da jurite skuplje full sintetike ukoliko nisu fabrički propisane. Jeste da su za nijansu manje korozivne i uopšte kvalitetnije ali POLUSINTETIKA je baš ono što većini menjača (i diferencijala) u automobilima treba. Viskoznost će sama po sebi odraditi posao u smislu da ćete u odnosu na mineralno 80W90 biti prezadovoljni. Ipak (u tekstu koji sledi) ne mogu a da ne naglasim da pojedina 75W-90 sintetička ulja za menjače NEMAJU modifikatore viskoziteta (polimere) što je zaista relevantno ukoliko imate vozilo sa velikim obrtnim momentom i/ili vozite sportski oštro. Za normalnu vožnju ovo je od manjeg značaja.
  API GL-4 je opet idealna specifikacija za većinu automobila (90-98%, zapravo možda fabrički preporučeno tek 85% ali može da se koristi u makar 95%).
  Osim toga cena mu je jako povoljna!
  I da ne dužim dalje: sasvim sigurno dobija preporuku (makar i da je iz Rumunije).
  U Srbiji je doduše problem naći ga. Nekoliko članova foruma se žalilo da nikako ne može naći ovo ulje na Lukoil pumpama uz zaključak da se možda i ne uvozi ili jako mala količina koja plane za kratko vreme.
  Pozz

  ОдговориИзбриши
 11. E sada imam jednu nedoumicu. Na skoro svim sajtovima proizvođači maziva kao preporuku ostavljaju praznu kolonu, tj. upućuju na proizvođačke specifikacije. Jedino Liqui Moly i Valvoline daju preporuku. Liqui kaže GL 5 a Valvoline GL 4. Hm, kome vjerovati?

  ОдговориИзбриши
 12. Pa MENI naravno :-)
  Znaš šta je dobro? Što imamo još 7 godina da nađemo odgovor ;-)
  Uf, zaista je teško reći. Mislim da je sigurnije GL-4 a najbolje GL-4/5 ili GL-4+.
  Zaista se većina ograđuje (ono baš žestoko).
  Kroon je još jedini koji daje proporuku i to GL-4.
  Kada imate dva sata ne znate koliko je sati sa jednim ili tri je već malo sigurnije (ha-ha).
  Naravno LM nije baš neko klasično GL-5 ulje i može da ide i u menjače kojima je propisano Gl-4 (preko mejla doduše odgovor za Daewoo Lanos i ovu nedoumicu). Tako da bi trebalo GL-4 i poneko (specijalno) GL-5. I viskoznost je pod znakom pitanja. Kroon je 75W(-80), LM 75W-90 za Valvoline i ne znam (verovatno 75W-90 ako je Durablend).
  Čini mi se da je fabrički 75W-80 ali 75W-90 (naročito nakon 10-tak godina korišćenja menjača).
  Naravno bilo bi dobro saznati šta piše u 'Owners Manual'-u? Čekam. Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 13. Trebalo je da stoji:
  ... ali i 75W-90 itekako može da zameni 75W-80 (naročito nakon ...) ...
  Pošto se ne mogu editovati da ne brišem pa da stavljam nov komentar a da bude jasnije.

  ОдговориИзбриши
 14. Ne treba baš 7 godina. Dovoljno je i 7 minuta ali uz (umetničku) inspiraciju i punu koncentraciju.
  Treba nekad i da se slože 'kockice'.
  Za Seat Cordoba-u (2007.) definitivno 75W-80 sintetičko ulje sa (čistim ili sa GL-5) GL-4.
  Ne bi bila velika greška ni 75W-90 ali ovo je ono što tačno treba menjaču.
  I naravno za klimu kao u CG 75W-90 je 90% pogodno kao i 75W-80 (inače tek "80%" od idealnog).

  ОдговориИзбриши
 15. Grrr!!! Kad ne mogu da editujem komentare!
  treba da stoji: (čistim ili UZ GL-5) GL-4.

  ОдговориИзбриши
 16. Stevo,
  kao sto sam i ranije istakao prirucnik za moje vozilo je stari i ne odgovara mom modelu, iako je kao takav dosao sa kupljenim vozilom.
  Tamo je specifikacija ulja VW 500,00, odnosno 501,01 i API SJ.
  Od standarda za rashladnu tecnost je G12 iako poslije njega ima G12+ i G12++.

  Specifikacija kocione tecnosti je za divno cudo DOT4, a sto se tice mjenjackog ulja tu nema ni rijeci.

  Pogledacu da nabavim prirucnik za najnoviju ibicu pa mozda budem mogao po njenim standardima da odrzavam vozilo.

  ОдговориИзбриши
 17. Jašta!
  Dotle ćemo se zajedno ispomagati, koliko možemo, a dobro nam ide, za sada.

  ОдговориИзбриши
 18. Dimitrija,
  eto dok smo još u 2010. da rešimo problem.
  Servisna knjižica vam je za smeće ali bi autodata ili neki od čitalaca mogli da budu od koristi.
  Treba "samo" (kao što vidimo nije baš lako) pronaći koji VW standard za menjačko ulje treba za Seat Cordobu 1.4 (2006.-2009.) i nađite odgovarajuće Fuchs ulje i problem rešen.
  Tipujem na TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W. Možda i TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Teško da je neko drugo. Kako god ovo drugo ulje bi moglo da pokrije oba zahteva kada vam menjač bude malo "razrađen" (10-tak god.) a sasvim sigurno da pre toga bilo koje od ova dva "fill-for-life" ulja ne trebate da menjate.
  Drugo rešenje je Kroon Transmission Oil SP 1081 koje je specijalizovano za menjače automobila iz VW grupacije. Ono je 75W ulje i praktično analog Fuchs-u 75W a potvrđuje specifične VW zahteve za vaš menjač.
  Iako bi iole kvalitetnije GL-4 ulje 75W-80 gradacije odradilo posao, "doživotnost" ili eventualno jednu zamenu i savršen rad menjača bi ste morali da ispunite uz izbor nekog od pomenutih ulja.
  Bićemo u kontaktu.
  Još jednom i vama lično: sve najbolje i puno zdravlja porodici od
  Steve.

  ОдговориИзбриши
 19. Pozdrav,

  Nisam znao "gdje" da se javim, pa odlučio krenuti od "čela".
  Je l' suvišno da zamolim za sugestiju oko mijenjačkog ulja, kad je u pitanju konkretan model putničkog automobila?
  Unaprijed hvala,

  Aleksandar, Banja Luka

  ОдговориИзбриши
 20. Poštovani "Grafit" (gospodine Aleksandre),
  Nije naravno. I naravno jedan čovek ne može sve da zna. Ako je nešto što znam rado ću odgovoriti ili vas makar uputiti na pravu adresu.
  Pitajte. Ovo je prava tema za to (jedna od).
  Prijava u čitaoce je poželjna ali nije obavezna.
  Za više pitanja ćete morati, a registracija (trenutno) donosi i mogućnost nagrade (traje do 15.12.2011.). Nagrada je 5 lit. Motul-a 6100 10W-40.
  Javite se!

  ОдговориИзбриши
 21. Hvala.
  U pitanju je vozilo Ford Mondeo MK3, restilizovani model proizvodnje 2003, 1.8 (125 ks) benzin, prijeđenih 137.000 km.
  Valjda je pitanju mijenjač "IB5 (MTX75)".
  Servisni priručnik kaže specifikacija "WSD M2C200-C". Ističu mnogi "SAE 75W-90" kao referencu.
  Sugestija za mijenjačko ulje?

  Svojevrsno otežanje korištenja mijenjača padom temperatura, što se popravlja sistematskim zagrijavanjem automobila. Nemam utisak da je isto mijenjano, auto prolazio (bar po servisnoj) redovne kontrole.
  Želim zamjenu ulja, radi zaštite mijenjača u budućem periodu i eventualnog boljitka u transmisiji za vrijeme zime ( biće i skijališta :-) ). Od dana proizvodnje ulja koje je trenutno u vozilu pa do danas, skromno sam uvjeren da je razvoj tehnologije na ovom polju dostigao nove nivoe kvaliteta i obuhvatanja standarda i specifikacija.

  Primijetio sam sugestije za "Kroon Transmission Oil SP 1021", a primijetio sam i osvrt na reći ću optimalni "Fuchs" (TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80, iako različite gradacije ali obuhvata specifikaciju).

  Šta je starije, koka ili jaje, specifikacija proizvođača vozila ili gradacija (ili je to nužna kombinacija). Može li mala demistifikacija, jer nisam se toliko podrobno upoznao sa tematikom (ili neka link veza ako ste već negdje to obratili)?

  Još jednom hvala i u zdravlje.

  ОдговориИзбриши
 22. Poštovani g. Aleksandre,
  Kao i u (kobajagi dilemi) šta je starije koka ili jaje (pa jaje u svakom slučaju, ako ništa drugo od dinosaurusa od koga je koka postala) dileme nema:
  uvek se polazi od specifikacije proizvođača vozila.
  Viskoznost je tek pod dva. Nekada ih ima više unutar specifikacija, inače. Naravno često su ove dve kategorije vezane.
  Malu prednost dajem Kroon SP 1021 jer osim specifikacije (makar i nivo kvaliteta) ima i 75W-90 viskoznost.
  Inače i nemate nekog drugog izbora osim odlaska u ovlašćeni servis te specijalnih Ford servisnih ulja (ako takvih i ima baš u svakom, a verovatno ne).
  Što se tiče ponašanja na niskim temperaturama brige nema, pominjano 75W-90 ulje ima tačku stinjavanja od -50cel. što znači da je upotrebljivo i do -40 ili čak -45cel. a da je do -30cel. "supertečljivo" tako da možete da svojim Fordom (ili vi lično na pravim skijama) da skijate bilo gde u Evropi.
  O samim specifikacijama ima par dobrih sajtova ali za motorna ulja. Malo njih se bavi specifikacijama za menjačka a sama standardizacija je kod ovih ulja prilično loša i nedorađena. Dugo najavljivane "GL-4+" i "GL-7" specifikacije još nisu ni izašle na svetlo dana, ACEA ćuti (a trebalo bi da se bude usklađeno sa prethodnim) tako da su specifikacije proizvođača (koje se često mistifikuju) za sada glavne.
  Teško bih vam mogao lako "demistifikovati" situaciju u ovom segmentu. Kad budem "u radnji" setiću se pa ostavljam link.
  Inače GM je odradio odličan posao otvorivši sajt "dexos2" ali uglavnom proizvođači čuvaju specifikacije kao "top secret".
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 23. Zahvaljujem.
  Znači, "WSD M2C200-C" + "SAE 75W-90", Ford (vjerovatno od BP-a).
  "Kroon" kao svojevrsna kvalitetna alternativu.

  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 24. Informativno, kod Ford centra u Banjoj Luci je izgleda ponuda ulja od "Repsol"-a i ćerke im "Storm"-a. Nisam lično provjerio, no vjerujem informatoru :-).

  Najbliži sam kupovini "Kroon Transmission Oil SP 1021".

  ОдговориИзбриши
 25. Kontaktirajte Bojana (alijas "distance r").
  Iz istog ste grada a već ima iskustva (preko šuraka) sa firmom Kedara d.o.o. (vrlo pozitivnog).
  Možde vam pomoći oko nabavke mada su iz Kedare već par puta uspevali da pošalju tražena maziva i van zemlje.
  Njih ćete lako naći (ukucajte u google kedara kroon oil i imate i adresu i telefon i mejl, sve).

  ОдговориИзбриши
 26. Hvala g. Stevo.
  Kedara d.o.o. je pronađena i kontaktirana.
  Bojan je gore navedeni informator, no animiraću ga za "uljnu" kombinaciju.
  Prebacujem se na sekciju motornih ulja, da vidim "tipove" za narednu izmjenu.

  Pozdrav,
  Aleksandar

  ОдговориИзбриши
 27. Pozdrav Stevo,
  treba mi mala pomoc.
  Servisno uputstvo mi preporucuje za menjac(manuelni 5 brzina) SAE80 ili SAE75W(za ekstremno hladne uslove. SAE80 nesto nema samo za traktore, uglavnom SAE80W. Zastupnici mi preporucuju SAE75w80, GL4 jer navodno SAE80 je samo za leto -logicno kao mesavina dva preporucena. Preporuke proizvodjaca ulja u katalozima se krece od SAE80W, SAE75w80 do SAE75w90. Na kraju sam zakljucio da mi je bitno da nije GL5 vec "samo" GL4(Moze li GL4+???), PS ili FS nebitno jer je preporuceno mineralno- jedino ostaje gradacija. Koja je ispravna od gore pomenutih ili je svejedno? Mineralno, PS ili FS?
  Chevrolet(zadnji Daewoo) Evanda 2.0 2005g.
  Veliki pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 28. Strogo gledavši SAE 80 ne postoji, postoji samo SAE 80W. Ponekada se to izostavi (iz "praktičnih razloga") a ponekad je samo greška.
  Dešava se svima (verovatno i meni, mada se trudim da izbegavam čak i ovakve greškice).
  Isto važi i za SAE 85(W).
  Tako da nije ispravno pisati 75W-80 već 75W-80W (ali glupo zvuči, zar ne?) kao i 75W-85(W) ili 80W-85(W).
  Možete koristiti i 75W-80 ulja ali ona su PS ili (često) sintetička pa su skuplja i potpuno nepotrebna.
  Ono što vama treba je: SAE 80W i API GL-4.
  Mineralno ulje, naravno.
  Nemojte da vas zbuni "monogradnost" 80W-a jer ta viskoznost je ekvivalent za motorno ulje 10W-30.
  Kako su STOU traktorska ulja obično (baš) 10W-30 a UTTO 80W, tačno je da je većina ovakvih ulja "traktorska" ali su zapravo univerzalna.
  Ovde je i mali problem jer se ova ulje često ne mogu naći u manjim pakovanjima mada skoro uvek postoji litarsko.
  Koje ulje? Koje vam se sviđa. Recimo Shell Sprirax S3 80W ili tako nešto.
  Veliki pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 29. Poštovani Stevo,
  Zastava za podmazivanje zupčaste letve upravljača navodi dve opcije:
  1) menjačko ulje SAE 90 (starija preporuka),
  2) mast Luma 00 EP MOS (novija preporuka),
  S obzirom na to da ova i druge slične masti ne mogu da se nabave, koje ulje SAE 90 preporučujete za ovu svrhu? Da li bih i u kojoj meri mogao da ga pomešam sa mašću za homokinetičke zglobove FAM FOR 2 HZ?
  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, teško je naći ove masti a pogotovu u pakovanjima manjim od 18kg.
   Ovo je (svakako) malo bolje rešenje ali svakako treba biti realan pa reći da i prvo dolazi u obzir.
   Probajte kod FAM-a (iako bez MoS2 ali dobro i zadovoljavajuće) FOR EP 00 (ima ga i u pakovanju od 0,8kg). Ako nema druge zovite direktno FAM.
   Kontaktirajet Modričinu "kuću ulja" za Litma EP
   000 a možda i INA može da se nađe (LIS CS EP).
   Inače parelele su: Mobil Chassis Grease LBZ i Shell Retinax CS 00.
   Wurth bi se (verovatno) mogao naći.
   Od skora bi trebalo biti i NISOTEC GREASE Li 00 EP i to sigurno možete naći (makar poručili poštom).
   Na kraju krajeva i ulje jeste rešenje.
   Naravno sa EP aditivima, GL-5 ili Gl-4 Plus, GL-4/5.
   Ali i GL-4 (čak) dolazi u obzir.
   Iskreno, EP 5 SAE 90 koje je najlakše naći. Praktično bilo koje.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Nije (čak ni tako) loša zamisao da malo "pojačate" ulje ali to ne bi posebno nečemu doprinelo.
   Osim toga konzistencija bi bila vrlo upitna u dužem vremenskom periodu.
   Znam da Vas ono MoS2 zbunjuje ali to nije neophodno, po pravilu za upraljvačke mehanizme vozila idu (čak) GL-4 ulja.
   O.K. hoćete nešto jače od GL-5.
   Uzmite neko menjačko SAE 90 ulje za LSD.
   Npr. Motul 90 PA.
   Ili (još prostije i jeftinije) u menjačko ulje (pa sad za koje se odlučite) dospite MoS2 aditiv (ali za menjače). Bilo LM-ov bilo Wurth-ov ili neki sličan.
   Mislim da će biti dovoljno ... i više od toga.
   Mast ima prednost jer (može da) duže traje, manja je mogućnost da manžetne propuste (iako je skoro tečna) ali za samo funkcionisanje nema veće razlike, možda je čak prednost na strani ulja (fluidnije je).
   Pozdrav, još jedared.

   Избриши
 30. Hvala na informacijama. Nisam znao da Mobil ima odgovarajuću mast. Proverio sam na sajtu uvoznika i navode je kao proizvod, s tim što treba da proverim da li je uvoze. Galax više ne proizvodi ovakvu mast, Optima je ima samo u ogromnim pakovanjima, a doći do Fam proizvoda je vrlo teško kao da stižu iz Australije. Ako ne budem pronašao Mobil LBZ, kupiću neko SAE 90 GL5 ulje i dodaću mu neki MoS2 aditiv.

  Odgovor na sledeće pitanje verovatno znate... Da li smeta motornom ulju ukoliko pocinkujem karter i sa unutrašnje strane? Trenutno je iznutra "go" lim, a spolja je ušmirglan zbog farbanja. Hladno cinkovanje bi mu produžilo vek, ali ne znam da li smeta ulju. Isto pitanje važi i za antifriz, pošto bih da pocinkujem cev pumpe za vodu.
  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Samo spolja!
   Cev pumpe za vodu, nemojte pocinkovati iznutra , nikako!
   Kod kartera je malo manje bitno, tj. "skoro nikako" i "potupuno nepotrebno" i možda (verovatno) kontraproduktivno.
   Cinkovanje (naročito "toplo") služi uglavnom za zaštitu od atmosferske korozije! (eventualno cevi u zemlji). Ima "gomila" radova na temu ponašanja u rastvorima (čak i morskoj vodi) ali to je duga priča.
   Problem je u osnovi u dve stvari:
   1) Stvorićete galvanski elemenat (naročito kod rashladnog sistema gde je izvesno)
   2) Cink štiti tako što se rastvara! To je tzv. pasivna katodna zaštita. U atmosferskim uslovima tu se stvaraju nerastvorni kompleksi cinka, ali u rastvoru (koji je u pokretu, dakle hidrodimanički uslovi) se zaštitni film "odnosi" i završava u rastvoru (ulju).
   Čemu bi tamo služio? Samo može do negativnih stvari da dovede (na duži rok).
   Cinkovanje NIJE ni za atmosfersku koroziju dovoljno, uzevši u obzir so tokom zime (čak ni toplo) pa preporučujem da posle i prefarbate odgovarajućom farbom.
   Kao zaštita u rastvorima služe legure cinka a čist cink je kilav za to (inače).
   Uprostio sam do nivoa da će neko zameriti na stručnosti ALI ne bih mogao o ovoj temi kraće od (serije) tekstova. To bi bilo zamorno za sve (a naročito mene) pa mi je lakše da Vam pošaljem naučne radove na tu temi (što neću jer ćete i vi gubiti vreme, zato što traže dobro predznanje, bar osnove elektrohemije inače ćete brzo doneti pogrešne zaključke).
   Biće u mom doktoratu desetak strana o tome (nije direktno deo teme) ali je dosadno i posmatrano u drugom kontekstu (pre svega sastav filmova na površini).
   Pozdrav!

   Избриши
 31. Poštovani Stevo,
  Hvala Vam na odgovoru. Zamalo da sve završi u kadi za hladno cinkovanje... Dobro je da sam Vas pitao. Neki elementi protočnih sistema su fabrički pocinkovani, na pr. T račva rashladnog sistema koja je ušrafljena u glavu, razvodna cev za gorivo (povezuje sve dizne)... pa sam zbog toga pomislio da cinkovanje ne smeta.
  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Može da ne smeta preterano (neće baš procureti sistem) ali sigurno potencijalno može samo da smeta (iznutra). Spolja je o.k. tome cinkovanje i služi.

   Избриши
  2. Sam blok je od sivog liva pa mu ne smeta. Hladnjak je kritičan (bakar) ali je daleko. Ali čemu "čačkati mečku". Korist je krajnje sumnjiva jer je glavno kod cinkovanja da se ne troši previše već da štiti materijal (čelik, gvožđe, železo ...) prevlačeći ga slojem nerastvornih soli (kompleksa uglavnom). Nije nemoguće da isti nastanu i u hidrodinamičkim uslovima ali to je duga i donekle druga priča.
   Dodatnu komplikaciju predstavlja korišćenje antifriza koji ima više inhibitora korozije. Uticaj cinka na njih može biti štetan. Verovatno je ta T-račva ostala kao relikt iz doba kada se leti koristila voda a zimi antifriz sa amninima, nitritima i sličnim neorganskim inhibitorima korozije (sada se ne koriste).
   Pozdrav!

   Избриши
 32. Анониман28. јул 2015. 18:18

  Uvazeni gospodine Stevo:

  Zaista na Vasem blogu je o svakoj vrsti ulja detaljno opisano.
  Mozete li mi reci vezano za menjacko ulje stare bube (proizvedene davne 72.godine) SAE 90 ,ali sto se tice samog standarda koje je najbolje po nju?
  -Kolicina ulja koje ide u nju iznosi izmedju 2 i 2.5 litra .

  Lp
  Vladan Mitrovic

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Vladane,
   Izvinjavam se što malo kasnim (mali problemi sa internetom na odmoru koji se danas završava).
   Za stare bube SAE 90 mineralna ulja, svakako.
   Od standarda je najpraktičnije koristiti API GL-4 ulja. Uzgred, mogu se koristiti i SAE 85W-90 ulja pa i neka viskoznija (unutar specifikacija) 80W-90.
   U svakom slučaju izbegavajte API GL-5 ulja, pa čak i GL-4/5 (mada se uslovno može koristiti).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Анониман31. јул 2015. 14:47

   Nema problema zaista,Vama hvala za odgovor i za izdvojeno vreme.


   -NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90
   -TRANSLUB GL-4 SAE 80W-90 (Optima Modrica,od nje jedino ovo je GL-4,bar tako na sajtu pise)
   -ADDINOL GETRIEBEÖL GL 80W GL- 3
   -ADDINOL GETRIEBEÖL GS 85W-90 , G-L4
   -ADDINOL GETRIEBEÖL GL-90 , GL-3
   - liqui moly GETRIEBEOIL GL4 85W-90
   -liqui moly HYPOID GETR.GL5 85W-90

   Od ovih gradacija ulja,njihovih standarda,kao i od gore pomenutih proizvodjaca sta je najpodesnije da uzmem?

   Srdacan pozdrav!
   Vladan

   Избриши
  3. Poštovani,
   Lično mi se najviše sviđa Lm gETRIBEOIL GL4 85W-90, naravno dobro je i addinol GL-4 85W-90.
   80W je gde zimske temperature (često) budu oko -20 cel. 85W nije baš za jake zime ali je svakako bolje od SAE 90 i za blage zime kakve su poslednih 20 ili 30 godina (sa tek par izuzetaka) trebalo bi da je dovoljno.
   80W-90 je možda najbolji kompromis za područja sa niskim zimskim temperaturama a korišćenjem i na visokim letnjim.
   Ipak, sve u svemu 85W-90 GL-4 mi se čini sveukupno najboljim rešenjem.
   Trebalo bi ulje menjati na cca. 25000km. Upravo zato je nepraktično (originalno) rešenje leti SAE 90 a zimi 80W.
   Pozdrav!

   Избриши
 33. Stevane,molim Vas za preporuku koje ulje staviti u menjac od Fiat Punta mk2 1.2 8v 2002god.problem je nastao kada sam hteo da dopunim menjacko ulje ali prethodni majstor nije upisao koju je gradaciju stavio!Razmisljao sam o TITAN SINTOFLUID 75W-80 ali ako postoji nesto bolje sa neznatnom razlikom u ceni ja sam vise za to jer nisam od onih za radi ustede da uzimju losiji kvalitet!Unapred hvala!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Titan Sintofluid jeste jedna od opcija za Vaš menjač.
   Ipak, ovde bih (bez mnogo razmišljanja) ipak izabrao fabričko punjenje (i preporuku) Selenia Tutela Transmission TECHNYX ili (eventualno) Matryx. Ona su SAE 75W-85 API GL-4(+).
   Jednostavno to je za taj menjač (ipak) no. 1.
   Ne radi se o novcu ili brendu.
   Pogotovu što se radi o dolivanju a majstor je sigurno sipao jedno od dva navedena! (i bez toga bi ovo bio prvi izbor).
   Pozdrav!

   Избриши
 34. Iskreno ,nisam bas siguran sta je majstor do sada sipao i koje je delove stavljao pa sam ga zamenio sa sigurnijim zbog toga sam i mislio kao sigurniju varijantu da zamenim ulje !Hvala na preporuci!Sipacemo Tutelu!

  ОдговориИзбриши
 35. Treba mi misljenje i o Mannol FWD Getriebeoel 75W-85 GL-4!
  Vidim da se bitno razlikuje cena od ostalih proizvodjaca tacnijke 50% je jeftinije od selenie i motul-a!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nisam se setio ovog ulja ... iskreno, moglo bi lepo da posluži. Značajno niža cena je dodatni motiv. Da se ulje menja češće ne bi se imalo šta razmišljati, ovako ostaje da je razlika u ceni po km (hiljadu km) i dalje mala. U svakom slučaju nećete pogrešiti ni sa ovim uljem.
   Pozdrav!

   Избриши
 36. Pozdrav Stevane,
  Zeleo bih da cujem vase misljenje o ovom proizvodu i potrebi za njegovim koriscenjem u slucaju da se javlja manje ostecenje na nekom zupcu menjaca!?
  Takodje me interesuje dali postoji neki bolji aditiv i na MOS2 bazi koji bi mogao da produzi radni vek menjacu!
  ( GALAX NANO ADD
  Aditiv koji se primenjuje na masinama koje rade pod ekstremno velikim opterecenjima. Baziran je na jedinstvenom materijalu, Volfram disulfid fularenu.
  Na trzistu se pojavljuje u obliku uljnog koncentrata nano cestica u mineralnom ulju BS 150 pakovan u plasticnim bocama od 1 litar. Galax Nano Add svojim izuzetnim svojstvima obezbedjuje znacajno smanjenje trenja i habanja i u najtezim uslovima rada.
  Galax Nano Add moze se koristiti sa mineralnim, sintetickim ili polusintetickim uljem. Zavisno od radnih uslova preporucuje se aplikacija 5-16% ovog aditiva na ulje u upotrebi.)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Oštećenje se ne može reparirati nikakvim aditivom. Zubac se mora zameniti i analizirati zašto je do oštećenja došlo.
   Volfram disulfid nano čestice kao aditiv su u prednosti nad MoS2 (submikronskim) česticama (klasični MoS2 aditivi za motor ili menjač, LM).
   Dakle bolje od WS2 nećete naći. Ipak, pitanje je zašto bi ovako nešto uopšte bilo potrebno ako se koristi odgovarajuće ulje? U svakom slučaju vredi probati jer se radi o EP aditivu koji (pride) nije korozivan. Mislim da je i cena o.k.
   Koristite po uputstvu (ne prekoračujte maks. koncentraciju, čak je neka "srednja", 10% verovatno i najkorisnija).
   Pozdrav!

   Избриши
 37. Dr Stevo, bez saznaja da ovako precizno objašnjenje mogu da dobijem u vezi menjačkog ulja u menjač svog Hyundai Atosa 1998 god nasuo sam Nisotec Hipo SAE80W90 API Gl-5. Od zamene pre jedno 500 km nema nikakvih problema čak mi se čini da i lakše šalta. Pre par dana nađem u autodati da je preporučeno menjačko ulje za njega API GL-4 pa sw bojim da nisam pogrešio sipavši GL5. Ulje koje sam zamenio dosta je bilo pocrnelo i imalo ke na zavrtnju dosta opiljaka. Autodata takođe kaže da za to vozilo ide 75W90 a i to sam pogrešio.. Da li sam čineći ne namernu greško potencijalno naškodio menjaču ili čak naprotiv pošto od zamene na ovamo nema više curenja na poluosovinama gde ulaze u menjač? Cenio bih Vaše mišlnjenje. Atos je inače 1.0 benzinac sa oko 195000 pređenih kilometara.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Na žalost jeste pogrešili što ste sipali API GL-5 ulje.
   Sama viskozna gradacija je o.k. te bi to moglo da prođe (do nekih -18 ili -20) ali je GL-4 obavezno za vaš menjač zbog dugoročnih posledica na njega (u vezi korozije). Dakle eventualno bi mogli stradati sinhroni ali ne preko noći već posle više godina.
   Šta raditi?
   Možete koristiti već sipano ulje do proleća ali bi onda zaista bilo dobro da ga zamenite.
   Da li ići na 75W-90? Ne nužno. Iako u severnoj Evropi sipaju (i) 75W80 za menjač koji je pregrmeo pola puta do meseca (i sledeće godine će biti punoletan) i uzevši u obzir naše klimatske prilike, 75W80 bih odmah zaboravio a čak i 75W90 ne bih uzeo za prvi izbor (inače jeste). Dakle može neko PS (polu-sintetičko) 75W-90 ali može i mineralno 80W-90 čemu dajem malu prednost (i lično bih za sebe izabrao).
   Dakle, Nisotec je o.k. (naročito ako imate karticu za popuste) ali ne HIPO GL-5, nego HIPO GL-4 ili GL-4 Plus (ovo drugo ima nešto nižu tačku stinjavanja i uopšte je za nijansu kvalitetnije ali je prvo prilagođenije menjaču (opet za nijansu), pa je u zbiru otprilike nerešeno). Dakle svejedno koje od dva pomenuta.
   I to je to.
   I da ... imate preporuku da se ulje u menjaču menja na dve godine ili 30.000km. Možda je i previše (često) ali bi 4god./60.000km uzeo kao apsolutni maksimum.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Doktore, da rezimiramo. Vi mi preporučujete mineralno menjačko ulje gradacije 80W90, API GL-4 ( + ) i čini mi se da manje više proizvođač nije bitan mada Nis-u niste našli zamerku. Mislim da ima Nisotec 80w90 API GL-4 ali se ne navodi u specifikaciji da li je mineralno. U menjač staje 2,2 lit pa sam čak kupio i treći litar koji će sada ostati po strani jer ne znam da li bih mogao tih 0,2 l da koristim za dopunu kada budem menjao postojeće sada ili na proleće. Cena je bila ok ali nije presudna jer druga nisam ni gledao pošto mi je bilo na dohvat ruke na najbližoj pumpi pa još i GL-5 a ja mislio što vise to bolje, neiskustvo. Ne bih da zvučim zlobno ali iskreno se nada da u Nisotec pakovanju GL-5 i GL-4 nije isti sadržaj :) . Još da Vam se zahvalim na brzom i detaljnom odgovoru i vremenu koje odvajate za nas. Sa zadovoljstvom čitam sve sto ste napisali a toga, na sreću, ima puno.

   Избриши
  3. Nemam šta da dodam, sve ste rekli.
   Proizvođač je manje bitan (dok je renomiran) a NIS-u se toliko može verovati.
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Dr Stevo. Iako mi je Nisotek favorit ( kupujmo domaće ili šta već ) ne mogu naći 80W90 API GL-4, šta više jedino sam uspeo pronaći Comma ulje navedene spefifikacije ali me cena po malo odbija, košta čitavih 499 din/lit....??! Glupo mi da kažem da je prejeftino ali mi nekako ne uliva poverenje sama cena. Da li to "toliko košta" ili ja živim u zabludi?

   Избриши
  5. To toliko košta. Iskreno, ne uliva poverenje ali bi trebalo da je o.k.
   "Šta reći?!" Najbolje ništa ... (ko je ovde lud i zašto).
   Cena bi bila sasvim o.k. ali se ne uklapa sa prevozom iz Engleske (što ukazuje na pogon u Istočnoj Evropi ili na izvozne premije ... u oba slučaja "nije fer").
   Ipak, ako nema drugog ... mislim da "može da prođe" kako se kaže.
   Pozdrav!

   Избриши
 38. Kada ste toliko fer da mi ovako brzo odgovorite ne vidim razlog zašto ne bih ni sam bio dovoljno fer prema sebi pa da sporno ulje zamenim ( opet po Vašoj preporuci ) na proleće a do tada ću valjda naći traženi Nisotek. Sad proverih, autodata kaže 75w85 ali ću Vas i to poslušati te idem na 80w90. Hvala lepo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Ako već nije hitno i ako želite beskompromisno rešenje, 75W-90 API GL-4(+) bi moglo biti i najbolje rešenje. Mannol ima takvo ulje (možda se može i naručiti, lako je izguglati), pripada sintetičkim uljima.
   Osim toga Mannol ima i mineralno 80W-90 GL-4 pa čak i 75W-85 GL-4 (polu-sintetičko).
   Ovo poslednje bih stavio (ipak) tek na mesto br. 3 jer je previše "kompromisno".
   Ako ne koristite vozilo na temp. ispod -18 (20)°C, ipak ostajem pri 80W-90 preporuci jer se sintetika neće posebno bolje pokazati.
   Prednost sintetičkog ulja (osim niskih temp.) je i u dužem trajanju, ali ni sa tim ne treba preterivati.
   Preporuka je da se ulje menja na 30 hiljada km, ali bi to moglo da se rastegne i do 60 a sa sintetičkim (možda) i 90. Ipak, što je auto stariji mineralna ulja su sve preporučljivija u smislu kompatibilnosti sa zaptivkama a i GL-4 ipak ima nešto manje EP aditiva od Gl-4+ što je opet (koliko-toliko, makar i akademski) bolje za sinhrone.
   Sve u svemu nećete pogrešiti ni sa jednim od tri.
   Za auto do 10 god. 75W-90 pod jedan a posle 80W-90 (75W-85 je uvek opcija ali tek pod dva pa pod tri).
   Nadam se da Vas nisam dodatno zbunio.
   Jednostavno, podaci autodata-e, različite preporuke oil-finder(a) (čak i 75W-80) valjda više zbunjuju.
   Pokušao sam da dodatno pojasnim šta se čime dobija.
   Pozz

   Избриши
  2. Poštovani Stevo.
   Da znam bolje od Vas ne bih ni čitao što pišete ali moram ostati dosledan pa da ispratim "problematiku" do kraja te da iznesem svoje iskustvo. Naime, poslušavši savet danas zamenih ulje u menjaču te je usipano Commo ulje gradacije 75W 90 API GL4. Prva stvar koja mi je "zapala za oko " je to da je ulje dosta "ređe", svetlije i manje oporog mirisa od prethodno sipanog NISOTEC 80W90 API GL5. Tečljivost ulja je, odokativno gledano, zasigurno više od 3 puta veća jer je isto usipano preko prazne kantice i produžetka creva koje se uliva u menjač te je Comma ulje proteklo ko od šale a NISOTEC sam na jedvite jade usipao u menjač.Boja ulja je veoma različita. NISOTEC je jarko zlatno žute boje, boje " meda" koji u našem narodu uliva poverenje kao garant za kvalitet dok je Comma gotovo bezbojno, tek sa malo mehurića. Da Comma nema miris motornog, tj, menjačkog ulja, nikada ne bih ni pretpostavio da se radi o istom. Kada smo već kod mirisa, Nisotec ima dosta jak, gotovo opor miris. Miris ne podmazuje i ne održava menjač pa nije nešto što je bitno za ispravan rad menjača ali eto, nađoh za shodno da i to pomenem kao nešto što je u meni iniciralo mišljenje da je Nisoteck-ovo ulje ili "reciklirano" ili na neki drugi način dobijeno od Comma ulja. Razlika u promeni stepena prenosa i bez starta motora je evidentna. Posle starta motora još i veća. Posle zamene ulja menjač neuporedivo bolje, lakše i preciznije menja stepen prenosa. Auto "lakše" ubrzava, pruža manji " otpor", jednostavno kako da je u njemu 2 ili više putnika manje. Elem. Kao neko ko voli da kupi domaće, bez ikakvog razloga da ikoga favorizuje ili pak omalovažava, posle ovoga ozbiljno sam se zapitao i došao u dilemu da li ( namereno neću navesti ime zamenjenog ulja posle samo 1700 pređenih kilometara ) uopšte ima smisla kupovati to ulje ili je svako iole renomirano " strano a originalno " ulje dosta boljeg kvaliteta? Bez da sumnjam u Vas kao čoveka i, po mom mišljenju vrhunskog stručnjaka ( nisam samo ja tog mišljenja, i Vaše trudom zarađene diplome govore u prilog tome ) postavljam sebe u dilemu, da li je dosta toga ovde napisanog samo prevod specifikacija određenih proizvođča motornih ulja uz određeno lobiranje distributera istih kod nas...

   Избриши
  3. Poštovani,
   Hvala za komentar. Eto i preporuke iz prve ruke za Comma 75W-90 GL-4. To je PS ulje solidnog kvaliteta. Nema baš mnogo takvih kod nas (većina je GL-4/5), npr. Valvoline Durablend i Addinol imaju slična (PS GL-4). Alternativa može biti (verovatno još bolje) Mannol 75W-90 Gl-4+ koje je sintetičko ulje i slično Liqui Moly (High Performance) 75W-90 GL-4+.
   Ako se već upoređuju ulja trebalo bi da budu iste kategorije kada već samo laboratorija može da bude od koristi.
   Miris je posledica duplo veće koncentracije (ili možda i trostruke) EP aditiva, teško da se kod GL-5 ulja može primetiti miris baznog ulja. Moderna reciklirana ulja ne smrde, ako su još hidrohrekovana, to se čulima ne može ni primetiti ... grčki Cyclon koristi veliki udeo (ne isključivo, kako mnogi misle) recikliranih ulja ali to (nikako) NE utiče na njihov kvalitet (brojna odobrenja to potvrđuju).
   Comma je jedan od vodećih brendova "economy" klase u Evropi. Sigurno su solidna ulja. Ipak, ima tu malo nelojalne konkurencije budući da mnogi (mnogo manji) nemački proizvođači (i mnogi drugi) imaju veliki broj odobrenja dok Comma recimo nema (tako možete spustiti cenu proizvoda i 10%).
   Nemam (ama baš) ništa protiv ovog brenda ali čisto da se zna. Na poljoinfo-u (npr.) su uglavnom zadovoljni ovim uljima ali svakako nisu među hvaljenijima (ima i (doduše malobrojnih) kritika).
   Ako ćemo uzeti samo nisku cenu kao reper (a da proizvođač bude renomiran) onda je svakako Comma uz (npr.) Mogul i slične u samom vrhu.
   Ipak, ako ćemo uzeti najpovoljniju cenu uz posedovanje odobrenja onda su tu pre svega:
   Elf (kao najveći i najjači i deo Total grupe), Wolf, Lotos i Cyclon i niz manjih nemačkih proizvođača (svih ima kod nas ... poslednja dva skromno).
   I tu bi priči bio kraj, bloga ne bi ni bilo. Blog nije namenjen kao vodič za nabavku šefovima voznih parkova ili ljudima koji bi pre svega da uštede novac pri kupovini ulja. Blog je namenjen pre svega onima koji NEĆE da štede pri kupovini ulja i to je osnovni motiv da uopšte postoji. Da li se isplati kupiti 20, 30 ili 50% skuplje ulje samo zbog brenda? U većini slučajeva NE (naravno). To nije sporno.
   Blog između ostalog objašnjava i zašto dati više para nego što je (verovatno i samo) neophodno.
   Ako neki skup brend opstaje 50 ili 100 godina na tržištu onda za to postoji razlog. Mi tu (kao Balkan) ne da nismo relevantni nego bez nas MOGU (ama baš) SVI (nikakvo mi trđište nismo, jedan Štutgart ili Bristol (bar sa okolinom) su verovatno isto ili veće tržište nego cela Srbija ... eto toliko smo značajni.
   Lobiranje ... jadno moje lobiranje ... to znači da bih mogao da imam i koristi od ovoga ... avaj, stvari su sasvim suprotne (moji lobisti malo malo pa me pritiskaju zbog ovog ili onog).
   Hvala što me podsećate da je ovo Sizifov posao i da treba da ga se manem (što pre to bolje). Dakle, osim par ulja koje sam dobio za Џ (za probu, iskreno dobijao sam od čitalaca i više) i što sam podelio 2x5 lit. čitaocima (e vidi mene budale) i još 1x5 lit. na jednom forumu ... drugu korist imao nisam (osim što sam par ljudi upoznao preko bloga, značajniji su oni koji nisu iz sveta prometa mazivima nego (samo) čitaoci).
   Dakle, ako je to lobiranje - neka ga!
   O Comma uljima nisam direktno pisao ali imam u planu. Uostalom u komentarima ima toliko o Comma (na forumima još više) da prosto i ne vidim da bi morao da žurim.
   Stav je da su to jako isplativa ulja i da su o.k. (uglavnom dovoljno). Ako mi se neki njihov uvoznik obrati direktno (uvek je tako bilo do sada) može računati da će stići preko reda ... eto Yacco sam čak prevideo (da ga uopšte ima kod nas, čovek mi skrenuo pažnju i dobio tekst ... dobro, pre svega kao premium brend). Dakle, da li kupovati bilo šta osim Comma?! Mislim da bi bilo dosadno. Da nam je standar kao na zapadu isto bi važilo i za Motul, Mobil 1 ili Castrol Edge (stvarno bi bilo dosadno kupovati samo tako nešto od tolikih mogućnosti).
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Poštovani Stevo.
   Ja Vama dugujem izvinjenje jer sam očito a potpuno nenamerno napisao prethodni komentar na način koji je za Vas uvredljiv. Primite moje izvinjenje.
   Sve i da postoji lobiranje u pravom smislu te reči ja uopšte nemam ništa protiv istog, na protiv. Poznajete materiju što i da ne postoji opipljivi motiv da istu podelite sa nama a da pritom svi imaju realniji interes osim puke edukacije. Očigledno je da takav vid " satisfakcije " Vi nemate te Vas je moj prethodni komentar naveo da razmislite da li da nastavite da se bavite ovim sizifskim poslom. Što se lično mene tiče, sumnjam da je drugačije kod ljudi koji čitaju to što pišete, voleo bih da pišete još 100 godina. Ne samo da su Vam tekstovi vezani za motona ulja zanimljivi već i sam pristup svemu o čemu pišete i životne kao i poslovne sfere koje tek dotaknete u tekstovima su veoma pitko napisani. Ne, zasigurno nisam razočaran Vama, koji deli svoje visoko profesionalno znanje sa nama laicima ničim izazvan osim profesionalnim zagovoljstvom, ne da nisam zadovoljan, već prezadovoljan. Ej, pa za usluge koje u relanom životu "debelo" platimo pa ne dobijemo 20% od onoga što nam pripada a ovde u pola dana ili noći baš svako pa i ja, može naći za shodno da Vam postavi pitanje i uvek dobije brz, razložan i razumljiv odgovor. To, relano mislim, ne postoji nigde drugde! Ako sam ičim zadovoljan, to je onaj proizvođač ulja jer eto, valjda moje rodoljublje zaslepoljuje moj razum pa me svaki sudar sa relanošću zaboli.
   Hvala Vam što nalazite vremena za sve nas, što delite svoje mišljenje i znanje. Ne, nemojte prestajati da pišete, nemojte prestajati da radite jer nije ovo sizifski posao, naprotiv, svaki iskren trud se pre ili kasnije isplati na ovaj ili onaj način.
   Srdačno Vas pozdravljam!

   Избриши
  5. Izvinjenje i sa moje strane!
   (uh! svi mi imamo loš dan, zar ne?)
   No, kritika je uvek dobrodošla.
   U principu ću sve manje navoditi sve podatke (mogu se naći na sajtovima) ALI uvek sam to radio uz komentar (šta je tu bitno i šta različito od konkurencije ili na šta treba obratiti pažnju ... a koje podatke koristiti nego one koje (daje) sam proizvođač).
   U pravu ste i za ekonomski patriotizam. Ali sam i tu bio jasan (na CBC-u malo više pa nisam možda ovde direktno ponavljao), rodoljublje ali ne po svaku cenu. Ipak FAM (naročito, nadam se da će i nastaviti), RNB nekad (verovatno i sad ali su i oni marginalizovani i pitanje je opstanka) i NIS su sasvim o.k. (u svojim kategorijama). Naravno, nećete koristiti nešto čega nema (nijedan domaći proiz. nema 75W-90 GL-4 ... možda neki od manjih). Sve što ste rekli stoji (ponašanje sa 75W-90 u odnosu na 80W-90) ali nije bilo baš na mestu (i ne znači da je Comma bolji proizvođač od Nis-a ... zapravo su relativno slični (s tim da Nis ide ka sve većem broju odobrenja što do skora nije bio (baš) slučaj).
   I za preplaćivanje brenda ste u pravu ... nije uvek skuplje bolje ili i ako jeste nije koliko je razlika u ceni.
   Ali to stalno ponavljam ...
   Zato se još jednom izvinjavam ako sam bio grub (nije namerno) ... malo mi je samo zaparalo uši kraj vašeg prvog post-a (nije bilo namere ali se moglo tumačiti (od strane drugih) da forsiram pojedine brendove i da nisam objektivan i da samo prepisujem sa sajtova proizvođača ...). Izvinjenje prihvatam a nadam se da i Vi moje.
   Jednostavno, ja priznajem da nisam 100% objektivan (to sam već priznao više puta), jednostavno kao autor (solo) to i ne mogu biti (čovek kao i svaki drugi, imam i ja svoje favorite, čak ponekad i pomalo i iz iracionalnih razloga).
   Ipak, trudim se da (više u komentarima) naglasim to da je što više novca trošite sve manje dobijate. ALI forsiram (jeste priznajem) skuplje brendove da bih naglasio (prostu) činjenicu: NISAM DOVOLJNO BOGAT DA KUPUJEM NAJJEFTINIJE i ULJE NIKAD (ALI NIKAD) NIJE PRESKUPO!
   Evo za mesec-dva me čeka registracija ... uvek se osećam kao opljačkan (za moj skroman automobil 5-10x skuplje od promene ulja, u principu tu je negde i kod drugih). Osećam se opljačkan za onaj atest TNG instalacije od pre 2 god. (čista, čistijata KRAĐA; nije smelo da važi (bar) retroaktivno). Osećam se opljačkan i na pumpi kada pun rezervoar TNG-a bude 50% više od zamene ulja (i to sad kad je nafta jeftinija nego ikad, ispod 30$ po burencetu), još gore kad sipam 10-tak lit. benzina što je skoro kao zamena ulja (sa filterom, bez ruku).
   I šta mi znači da li 4 lit. ulja platio 1200 ili 1500 din.? Ili 2000?!
   Naravno jedan čovek nije (uvek) najpametniji pa ću ('ladne glave) sigurno iskoristiti Vašu kritiku da poboljšam rad. Problem i jeste u tome da sve manje imam vremena za blog, pa bi mi malo podrške više značilo od kritike (koja je, naravno, uvek dobrodošla).
   Da smo mi živi i zdravi, a ostalo ćemo rešiti (ako ne iz prve, onda u nekom sledećem pokušaju, zar ne?). Uostalom sva svetska dostignuća nisu nikada bila "na prvu" pa neće ni ovaj blog.
   Srdačan pozdrav!

   Избриши
 39. Poštovanje gosp. Stevo. Prvo da Vas pohvalim za sav trud i zalaganje u vezi dosadašnjih odgovora iz kojih može dosta toga da se nauči i primjeni. Sad bih i ja Vas molio za pomoć. Naime radi se o Renault masteru 2.5dci 120 PK6 mjenjač. Kombio je već prevalio preko 400tkm. Prošle sedmice je zamjenjeno ulje u mjenjaču(pošto je skidana lijeva poluosovina) i od tada mjenjač se veoma teško salta. Čak dok se ne ugrije nekad je neizvodivo da se ubaci u drugu brzinu. Sumnjam da u servisu nisu stavili odgovarajuće ulje(pošto je prije toga sve bilo ok). Fabrički je propisano Tranself TRX 75w-80 api gl5. Koja je alternativa tom ulju i da li stvarno može da bude ovo opsano stanje do ulja? Unapred hvala.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Tranself TRX 75W-80 nije (i ne treba da bude) API GL-5, već je GL-4(+).
   Alternativa je bilo koje GL-4 ulje u viskoznoj gradaciji 75W-80 (sintetičko).
   Obavezno se obratite servisu jer ponašanje nije uobičajeno. Po opisu je najverovatnije (samo) sipano viskoznije ulje (jer nije rasturan menjač). U svakom slučaju nešto jeste do njihove intervencije i morali bi da rešite to na licu mesta (eventualno i nije do ulja ali o tome ovde možemo samo nagađati, to se mora ustanoviti samo u servisu).
   Ukoliko je zaista sipano viskoznije ulje (nikad neće priznati, a teško je utvrditi bez laboratorije) preporučujem baš ulje koje pominjete.
   Ne mora biti ALI može i da je do ulja (viskozne gradacije, naročito sada u hladnijem periodu ... mada razlika mora biti velika ... kao da su sipali SAE 90 monogradno, po opisanom).
   Pozdrav!

   Избриши
 40. Postovani Stevo. Imam jedno pitanje za vas.Vozim osam god.rovera 25,76kw 2003 god.benzinac.Hteo bih da menjam ulje u menjacu,ali ne znam koje?Po forumima sam citao razne price,svi nesto razlicito savetuju.Nasao sam na jednom sajtu da su od 2003 god. u njih ugradjivani IB5 menjaci(fordovi). Vidim da je u njemu neko ulje crvene boje. Moj izbor je pao na Total bv 75w80 i da li bih pogresio sa tim uljem? Hvala u napred! Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Znam da je nepopularno ali ZAISTA neću više odgovarati neregistrovanim članovima.
   Žao mi je ali objasnio sam najnovijim tekstom na blogu taj stav (tri dana pre vašeg pitanja).
   Nema izuzetaka!
   Da ne budem do kraja baksuz, odgovoriću još sad ali bez objašnjenja i kratko (a više ni to na dalje, okrenuo sam drugi list (makar se "prozlio", možda mi je i krajnje vreme ... da opstanem).
   Odgovor:
   Niste pogrešili sa izborom.
   Pozdrav!

   Избриши
 41. Poštovani doktore Stevo. Laički se interesujem za jednu stvar. U čemu je "kvaka" da se menjačko ulje gradacije 75W85/90 po specifikaciji nekih "istočnjačkih" proizvođača menja na 30-60k km dok se monogradno ulje 75W sipa u VW menjače for life? Ne kontam. Jel to VW pravi superiorne sklopove od vrhunskih materijala ili su pak ovi drugi mnogo obazriviji i žele da ti menjači malo potraju?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Malo jedno malo drugo ALI ni jedno ni drugo. Istočnjaci su razni. Ako je npr. Lada, ona je još 80-tih postavila zamenu na 75000km (Samara) i pratila tada najmodernije tokove (motorno ulje u menjaču). 15-tak god. kasnije (110 serija je zadržala promenu na 5god./75000km) i oni imaju (zapravo nemaju propisan) "produžen" interval zamene (preko 100k km). Japanci, kako-koji, uglavnom 6-8 god. uz 90 do 120k km.
   VW i većina "zapadnjaka" imaju "fill-for-life". Ovaj koncept potiče još od 80-tih godina prošlog veka (npr. BMW sa hermetički zatvorenim menjačem i ATF-om za manualne menjače). Naročito ga je forsirao (i forsira, kao i motorno ulje u menjačima) ZF koncern.
   Ipak, (kao što sam pisao u tekstovima) "fill-for-life" NE znači da se ulje ne treba menjati dok se vozilo ne raspadne.
   To podrazumeva da se ne mora menjati do 10 god. (200-300k km) a onda vam je automobil amortizovan pa mu je "komercijalni life" gotov (a posle ko hoće naka menja a ko neće i ne mora, "derbi do uništenja").
   Sintetička menjačka ulja zaista mogu da izdrže više hiljada sati te čak i 300k km tako da šta će te posle njih baš i nije (mnogo) briga, eventualno će vam zameniti u ovlašćenom servisu po paprenoj ceni a kod nas će Vas (uglavnom) ubeđivati da to ne radite.
   ITD.
   Pozdrav!

   Избриши
 42. Postovani G Stevo koje ulje preporucujete umesto Selenia ZC 75w80 za Fiat bravo 1.6 16v 76kw 2001 god.?

  ОдговориИзбриши
 43. Mozda malo pomognem do Stevanovog preciznijeg odgovora
  1.TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
  2.Mannol 75w80 api gl 4
  3.Shell SPIRAX GSX SAE 75W-80

  Mannol je najjeftinije a Fuchs najbolji od ova tri koja sam naveo.Ulje koje sam ja stavio u moj menjac je Mannol 75w85 i sasvim sam zadovoljan.Nadam se da sam malo pomogao.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala g. Marvin na pomoći, duplirane komentare sam izbrisao da ne opterećuju tekst, samo ću Vas malo dopuniti kasnije.

   Избриши
 44. Manol nisam nasao na googlu. A neki ELF i slcni proizvodjaci koji su popularni kod nas? Sta je sa domacim uljima? Sta bi odgovaralo za mog Fiat-a?

  ОдговориИзбриши
 45. U principu bitna je gradacija i specifikacija koju fabrika propisuje.Jedino razlog zbog kojeg sam uzeo Mannol je odnos cena kvalitet.Menjacko ulje se neenja toliko cesto kao motorno pa i da se promeni na 30000_40000 nije neka velika investicija.

  ОдговориИзбриши
 46. Poštovani g. Janoše,
  Kao što je već rečeno, mislim da je TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 najbolje rešenje za Vaš menjač.
  U originalnom upustvu se navodi Selenia ZC 75W Synth a to ulje je API GL-5 i 75W-80.
  U uputstvu za noviju verziju se prešlo na Car Technyx ili Matryx, a to su 75W-85 API GL-4+.
  Pretpostavljam da mogu sva tri ulja da se koriste.
  Ne znam razlog zašto baš mora da se koristi nešto što nije Selenia, jer se ulje menja retko pa cena nije od posebnog značaja (dva litara).
  Ako baš ne možete naći ZC probajte sa nekim od druga dva navedena Selenia ulja.
  Elf nema odgovarajuću zamenu (75W-85 ili 75W-80 GL-5) kao i domaći proizvođači i zbog toga mi se čini da je Selenia (bez obzira na, verovatno, zabiberenu cenu) najbolji izbor.
  Osim navedenog Fuchs-a (koji svakako preporučujem i koji je najbliži ZC-u) u obzir dolaze i sledeća dva ulja:
  1) Fuchs Sintopoid FE 75W-85 (API GL-5)
  2) Ravenol MTF-1 SAE 75W-85 API GL-4/5 (4+)
  (naročito ovo drugo!)
  U principu bi bilo koje "kršteno" 75W-80 API GL-5 moglo da posluži ali je "vic" u tome da je ZC ulje više GL-4/5 (ili GL-4+) zbog nešto manjeg učešća polisulfida (3-4% umesto 5-6%) pa je zaista pitanje koliko treba (baš) "trčati" da se zameni ZC. Lično mislim da ne. E sad, ako se baš ne može naći (mada treba kontaktirati Slodes trade koji već dugo godina zastupa ovaj brend) onda tek ići na "zamensko" ulje.
  Po meni bi Ravenol bio pun pogodak (kao "zamena za") jer ispunjava skoro sve (i staro i novo).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 47. Evo jos malo pomoci.Ravenol uvozi firma iz Subotice imaju stranicu na facebook-u i mislim da postoji mogucnost slanja proizvoda brzom postom.

  ОдговориИзбриши
 48. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 49. Hvala momci na pomoci.Za elf sam pitao jer imaju ulja 75w80 API GL4+ (dve vrste) po veoma pristupacnoj ceni(skoro duplo jeftinije od selenie) a mogu ih kupiti u komsiluku :)

  ОдговориИзбриши
 50. Poštovani g. Stevo, pratim vaš blog već duže vreme i suvišno je reći o vašim temeljnim izlaganjima, koji nesumljivo pomažu nama laicima da "zagrebemo površinu" i lakše pristupimo problemu. Naime, imam dilemu kod promene menjačkog ulja kod yarisa 04, 160k km.Znam da bi trebalo ispuniti GL4 standard, mada po propoziciji Toyote GL4 ili GL5 multigradne viskoznosti 75w-90. U prilici sam da uzmem Mogul syntrans 75w90, Total Transmission SYN FE 75W-90 ili MOBILUBE 1 SHC 75W-90, ili da potažim nešto adekvatnije po vašem mišljenju? Inače, mišljenja sam, pošto se ovo ulje ne menja stalno, da bolje staviti što kvalitetnije, odnosno adekvatnije i pojednostavniti stvari. Hvala veliko!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Hvala na pohvalama (pozitivnoj kritici bloga).
   Slažem se sa vama ("po svim tačkama").
   Kako je Toyota napisala, sva tri ulja koja ste pomenuli dolaze u obzir.
   Razmotrite i (npr.): LM Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90 GL-4+.
   Moram priznati da je izbor u ovoj kategoriji nešto skromniji.
   Inače, mislim da je originalna Toyota SAE 75W--85 pa bi Ravenol MTF-1 (PAO osnove) bilo (verovatno) idealno (inače je GL-4/5).
   Pozdrav!

   Избриши
 51. Poštovani g.Stevo vidim da je specifikacija ulja gl4,gl4+,gl5 ,gl4/5 ili gl4igl5 i njegova primjena dosta nedefiniran s obzirom na proizvođače ulja.Konkretno ,trebam promjeniti ulje u mjenjaču i transmisiji u Suzuki Jimny-ju i po manual-u to je 75w90 api gl 4.Problem je što je to ulje teško naći od renomiranih brendova u Splitu svi su gl5.Pitanje:mogu li staviti Total trans 75w90 GL4iGL5.Drugim riječima je li zadovoljava korozivne specifikacije kao gl4 a udarne i ostale kao gl5.Total gl4 i gl5 piše odvojeno jedno ispod drugoga na pakovanju a ne kao gl 4/5.Unaprijed hvala na razumijevanju.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Zvonko,
   Teorijski je zamišljeno kao što ste naveli:
   EP svojstva GL-5 a (anti)koroziona GL-4.
   Tako bi GL-4/5 trebalo da bude (i rešen problem).
   Međutim ... stvarnost je malo drugačija.
   Mislim da je problem podcenjen ali više nikoga nije briga. Kad je rešavan problem (korozije) rešavali su ga ljudi koji isti nisu shvatili do kraja.
   Ukratko: iako je sistem inhibitora korozije poboljšan ("rešen problem"), inženjeri (profesori) koji su tako to "rešili" su zaboravili prostu činjenicu:
   statični testovi korozije nisu relevantni (100%) u praksi!! (neverovatno ali tako Vam je to, "gluvi telefoni" ... prosto neverovatno kako je to prošlo tako lako (i na silu), ušlo i u "standarde" (zapravo i nije, jer su to prilično nestandardna ulja), "uljari" su se ovde propisno obrukali).
   Zato: i pored "teorije" preporučujem da nađete GL-4 ulje, GL-4 straight (samo to i ništa drugo, ništa GL-4+, Gl-4/5, GL-5 koji nije korozivan i slično).
   Ako imate mesingane sinhrone (tipično za GL-4 zahteve), to je neminovnost.
   Ništa se neće desiti u sezoni, dve pa i tri (i onda "stručnjaci" likuju) ali dugoročno hoće.
   Mejdžorsi zaista nemaju takva ali ima npr. Ravenol (jako dobro ulje, generalno), to je Motogear SAE 75W-90 GL-4.
   Pokušajte ga naći (makar naručili poštom).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. "statični testovi" nisu relevantni jer postoji "nano" (mikro) abrazija sklopa, što (taman) "skida" nano (mikro) slojeve koji trebaju pružiti zaštitu od korozije. Uprošćeno ali tako otprilike.
   Prosto, samo se niko do "nadležnih" nije setio (na vreme).

   Избриши
  3. Poštovani g.Stevo , pažljivo sam pročitao nekoliko puta vaše obrazloženje mog problemčića.Nisam stručnjak za maziva ali sam siguran da prvi put na tom području netko ZNA ,a pokušavao sam na više mijesta nije da nisam.Spadam među one kojima auto ne služi za od točke A do točke B.Poslušat ću vaš savijet.Bila mi je čast .Pozdrav.

   Избриши
  4. I meni (je bila čast).
   Molim i drugi put.
   Jednostavno, ovaj detalj je više problematika korozije (moja uža struka) nego maziva. Nisam se doduše bavio korozijom u nepolarnim rastvaračima ali "imam kefalo" za širu problematiku.
   Obzirom da imam (itakako) iskustva sa korozijom obojenih metala u rastvorima sulfida ... no o tome neki drugi put.
   Pozdrav!

   Избриши
 52. Treba da mjenjam ulje u mjenjacu za nissan almera 2.2di iz 2002. godine, u uputstvu stoji ulje NISSAN MT XZ. Negdje sam našao da je to 75w80 a negdje 75w85 ulje, GL4 standard je sigurno. Na koje ulje i specifikaciju da idem, ili bar na koje bi ti išao, vidim neki sipaju i 75w90 GL4? Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 53. Poštovani,
  Zaista nisam siguran.
  Nissan se dobrano potrudio da zbuni svoje korisnike, tako da ne znam ni koje MT-XZ ulje da sipate, a kamoli koja im je paralela.
  MT-XZ (kako je navedeno u Nissan katalogu) postoji u DVE varijante: 75W-80 i 75W-85, oba su GL-4+.
  Iskreno, najbolje da zemenite u servisu Nissan-a, gde imaju servisne knjige (tačno po modelu šta ide). Bez dokumentacije ne želim da dajem pogrešne savete.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 54. Nissan traži 30€ za litar tog ulja, kupio sam total 75w80 gl4+, čini mi se gear 8,75w85 je kao za teže uslove. Te pare za nissan xz ulje mi ne pada na pamet da dajem, preteruju maksimalno za nešto što inače košta 6-7€.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. U prvu ste, čista pljačka (legalna).
   to je toliko preterano da sa životom (kako se kaže) veze nema (a ni sa pameću).
   Kao da je od "zlata".
   Mislim da će total biti o.k. (da, 75W85 je za terenska vozila i/ili teže uslove).
   Pozz

   Избриши
 55. Postovani, gdine Stevo, pre enkoliko meseci sam Vas konsultovao u vezi menjackog ulja za moj BMW E34 1990. 520i M50B20 motor i manuelni petobrzinski menjac i diferencijal. Utvrdili smo da je zahtev za menjacko ulje api gl4 i SAE 80 (na menjacu nema nalepnice), mada na mnogim E34 tih godina pise da je potrebno ATF ulje. Ipak, na mom nema nikakve nalepnice a i servisna knjizica kaze SAE 80. U nedostatku "boljih" resenja, kupljeno je ulje marke Divinol Mehrzweck-Getriebeöl SAE 80 API GL-4, po ceni od 460 din za litar. Izvrsena je zamena i sipano je skoro 1,5 lit ulja. Kako je zamena izvrsena u letnjem periodu, nikakvih problema nije bilo u radu menjaca, sve uobicajeno. Lepo menja brzine, nije bucan, cak bi se reklo da radi nesto mirnije, jer sam ranije primecivao zvuk "klokotanja" pri radu u leru kada sam u nekom haustoru ili sl... nista drasticno, samo toga sada vise nema. Kako se zima priblizila i dosla su hladnije jutra, primetio sam da je saltanje brzina veoma otezano, narocito u pravih nekoliko minuta rada motora. Svakako mnogo vise otezano, nego ranijih zima sa "starim" uljem koje je bilo u mnejacu. Nakon postizanja radne temperature,nakon duze voznje i sl menjac ponovo radi dobro, tiho i nema problema u saltanju. Da li je u pitanju gustina ulja (s obzirom da ranije nisam imao takav problem) ? Hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Verovatno je samo do viskoznosti ulja.
   Ne bi trebalo da bude drugih problema.
   Deluje normalno.
   Ako vas baš mnogo (ali MNOGO) nervira, možda i da zamenite (ATF-om ili 75W-80 GL-4 uljem, koga je doduše teško naći).
   Ipak, probao bih da nekako preživim (ovu) zimu pa eventualno sledeće promenim (ili ako po mrazu postane nepodnošljivo).
   Ipak, naveli ste i benefite u letnjem periodu što ukazuje na to da je sve o.k.
   Malo se treba navići i manje menjati stepene prenosa dok se ulje ne ugreje (ništa nije (baš) savršeno).
   U krajnjem slučaju, ulje koje ste sipali nije skupo pa ... ipak, bar bih ga iskoristio koliko-toliko (ali sve je na Vama). Bolje ovako nego da ste ATF a da nije bilo za to (obično je nalepnicom jasno označeno kad jeste).
   POzdrav!

   Избриши
  2. Bitno da menjaču ništa ne fali a malo "lenjosti" je i stvar navike.

   Избриши
  3. Da, pa vec sam poceo da se navikavam. Do skoro je islo bez probelma, sada ce ipak morati maaalko da se priceka da se zagreje, pa malo duze prvom...ali ok. Kao sto kazete, bitno je da podmazuje i da je u tom smislu odgovarajuce. Mada, i godine menjaca cine svoje, suguran sam. Praticu i dalje situaciju, ali me hrabri barem to sto zaista sve lepo radi kada se zagreje, necujan je i ide kao "kroz sir". :) Definitivno, sledeca zamena (ako je doceka), ce biti okrenuta nekom poznatijem brendu (Liqui Moly, Shell i dr...). Svako dobro

   Избриши
 56. Sipano u menjac peugeot 307 1.6hdi nisotec sint 75w-90. Da li je nacinjena greska?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Jeste. Ulje nije odgovarajuće, po (bar) dve osnove (ni viskoznom gradacijom ni API standardom) ... totalni promašaj.
   No, nije pitanje dana da se zameni, par nedelja je sasvim o.k. (ne treba paničiti), da ulje promenite (jer na duži rok nije dobro po menjački sklop, a i ne menja se često da bi se prepustilo "sudbini" (pa šta mu bude)).
   Za menjač Vašeg vozila trebate da koristite SAE 75W-80 sintetička (ili sintetska) ulja, API GL-4+.
   Prvenstveno Total Transmission BV ili Gear 8, alternativno Elf NFJ, u principu i druga ulja sa gore navedenim osobinama (karakteristikama).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Hvala puno na savetu. Pozdrav

   Избриши
 57. Pozdrav!Gosp.Stevo,mozete mi reci koje menjacko ulje ide za moju Opel Astru 1.6,16v,god 2003 i koja kolicina?Ne mogu vam reci kakvih sam se sve gluposti nacitao na internetu..Mislim da dolazi involucija interneta..POZDRAV!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Slično pitanje (za sličan menjač) bilo je predmet rasprave pre 3 god. na CBC forumu.
   https://cbc.rs/threads/18827-Menjate-li-Menja%C4%8Dko-ulje/page39
   I kod Vas je preporuka SAE 75W-85 API GL-4 što uopšte nije lako naći.
   Ostaje vam (najbliže preporuci):
   1) Naći takvo Opel ulje (part 09 120 541)
   2) Ravenol MTF-1
   3) Selenia Matryx ili Technyx
   4) Mannol (ima takvo, ne sećam se oznake)
   U principu 75W-90 TDL (API GL-4/5 ili 3/4/5) kao što su Kroon SP 1011 ili Total (TDL) SYN FE 75W-90 (ako ga još ima pod tim imenom).
   Treba Vam oko 1,5 lit. (1,6) što znači da morate kupiti 2 lit.
   Nivo se proverava na dve godine ili 30 hiljada km (možete bar u naredne dve godine koristiti ostatke za eventualno dolivanje, posle bi bilo bolje da kupite nov litar).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. U principu ... 75W-90 će odraditi posao (zaboravih da završim rečenicu).
   Čak i 75W-80 ali više mi se sviđa viskoznija varijanta ako već ne 75W-85 što je (ipak) primarni izbor.
   Pozz

   Избриши
  3. zaboravih da vam kazem...drugar ima istu astru kao moju.menjao lamelu pa ajd i da zameni ulje u menjacu.Nasao 75w-90 i kaze na ovom hladnom vremenu slabo ubacuje u brzine dok ga malo ne razbije...mislim da cu ja ipak sipati 75-85..POZDRAV!

   Избриши
 58. Pozdrav gospodine Stevo. Jedno amatersko pitanje. KAkve su sanse da ulje gradacije 75w90 iscuri iz menjaca vozila starog 17 godina. Posto ste u tekstu napisali da je u ekvivalent motornom 0w40. Kada bi u motor sipao 0w40 brzo bi ga motor pojeo a zaptivke ispustile.

  Prednost bi dao nisotecu kao domacem proizvodjacu. Verujem da je godisnja kontrola kriticna za starija vozila i redja ulja.

  Srdacan pozdrav.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Teško je reći uopšteno. Ako je zahtev (preporuka proizvođača) za vozilo 75W-90, svakako koristite isto.
   Ulje neće iscureti ako su zaptivke (manžetne) u dobrom stanju, tj. neće iz menjača ali hoće možda iz diferencijala.
   Ako je u pitanju (npr.) Golf 2 (dobro to bi bilo pre 27 nego 17 god. ali još bolje za temu) onda bi bilo dobro sipati baš 75W-90 a npr. u Zastavu ne bi (doduše tu zbog lošeg kvaliteta "domaće radinosti" ne pomaže ni SAE 90).
   Dakle, ako je propisano, onda je o.k. ako nije onda ne.
   Obratite pažnju da li je zahtev API GL-4 ili GL-5, GL-4/5 su negde između.
   Više puta je bilo o tome (tribokorozija), Gl-4/5 je tek uslovno i za GL-4 zahteve (ako nema odgovarajućeg).
   Svakako ćete češće proveravati starije vozilo, bez obrzira da li sipali 75W-90 ili 80W-90.
   Uopšteno, manje je kritično kod menjačkih ulja nego motornih (curenje, veća potrošnja (brže padanje nivoa)).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Btw. Nisotec je u svojoj kategoriji (SAE 75W-90, API GL-4/5) sasvim o.k.

   Избриши
 59. Pozdrav,
  imam punta 2 1.3mj iz 2005, kod mene 3 godine, mjenjac radi skroz ok al mislim se mijenjat ulje koje pretpostavljam nikad nije mjenjano u 200 000 kolko sad ima.. preporuka je gl4 75w85 al technyx ni matryx nemam sanse za pronac nigdje.. mannol ima al ne znam kakvo je to ulje i hoce li posluzit za jos 100k km? :) ii jel mogu ocekivat kakve nuspojave s getribom s obzirom da nije nikad mjenjano(pretpostavljam) pa nakon toliko vremena ulit cisto ulje.. kakve su sanse ce pocne zapinjat, blokirat iako sad radi uredno?
  hvala!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Ulje može da izdrži i 300k km ali ima dosta godina u njemu, pa nije loša ideja da se zameni. Ipak, ne bih žurio (nije pitanje dana, meseca pa čak ni ove sezone). Naročito bih izbegavao surogate, Mannol bi mogao da posluži (ipak je prava visk. gradacija i GL-4) ali bih sačekao pa zamenio originalnim uljem (pa još 200k km, taman da više ne menjate).
   Pokušajte naručiti preko interneta ili kada idete u krajeve gde bi moglo biti takvog ulja (neko da vam donese ili slično, takođe).
   Ako (baš) ne planirate više od 100k km i ne nađete Selenia ulje u dogledno vreme Mannol jeste opcija, ali toliko će vam poslužiti i originalno.
   Nemojte menjati (surogat uljem) bez znakova da problema ima, ali na prvi znak (sumnju), udri, novo je ulje ipak novo, uz svo poštovanje "fill-for-life" koncepta, posle tolikih godina ... viđao sam mnogo stvari koje "ne mogu" da se pokvare pa su posle 10 i više godina izgledale grozno (npr. neki alkoholni prarati čak, a o mazivima da i ne govorim).
   Pozdrav!

   Избриши
 60. Koja je razlika izmedju matryx gl-4 i technyx gl-4+ hvala unapred

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Treba da promenim na Suzuki Baleno 1998 1.3 16v pa se dvoumum izmedju matryx ili technyx

   Избриши
  2. Poštovani g. Vlado,
   Technnyx je za nijansu kvalitetnije, ali nije od većeg značaja za Vas.
   Zahtev je API GL-4 i oba ulja ga ispunjavaju. Dakle, Techyx ako ga nađete a Matryx kao "zamena".
   Detalje o oba ulja imate u tekstu o Selenia uljima za menjače.
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Ok hvala ti na brzi odgovor. Sve najbolje pozdrav.

   Избриши
 61. koje menjačko ulje ide u opel corsu c 1.4 twinport 2006 god.Da li može npr. motulgear 75w85 POzdrav Dragan

  ОдговориИзбриши
 62. Postovani za golf 2 1.3 b po fabrickom uputstvu sae 80 W.koje bi mi ulje preporucili,sobzirom da sam cuo 75 w 90 gl 4 za auto iz 1988 godine,uputstvo kaze sae 80 gl 4

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Zašto ne po uputstvu? Nije lako naći SAE 80W ali bi trebalo da ih ima. Npr. Nisotec ima takvo (API GL-4, izbegavajte GL-5, ima obe varijante), FAM takođe ... od stranaca ... ne bih znao (imaju u proizvodnom programu ali ne znam da li i uvoze).
   Može i SAE 75W-90 ili 75W-85 ALI isključivo kao API GL-4 (Selenia ima u 75W-85 a 75W-90 ćete malo teže naći).
   Pozdrav!

   Избриши
 63. Одговори
  1. Evo i jednog dobrog iskustva, može nekom koristiti.
   Btw. bilo koje SAE 80W90 je za Golf I i II najjednostavnije rešenje (gore sam predlagao "komplikovanije" (verovatno bolje ali i skuplje)). Ipak, pre Gl-4 ili GL-4/5 neko čisto GL-5.

   Избриши
 64. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 65. Poštovani Stevane ,
  Molim Vas za kratak odgovor na pitanje koja bi bila alternativa za menjačko ulje Tutela 75w 85 za Fiat Punto 1.2 8v?Unapred hvala.Konketnije da li bi moglo da se koristi i Galax HIPOL LD SAE 85W-90.Zadovoljava specifikacije: API GL -5; MIL-L-2105D; ZF TE – ML 01/05/07/08; MB 235.0; MAN 342

  ОдговориИзбриши
 66. Poštovani gospodine Stevo fucsh titan sintofluid sae 75w-80 u opel zafira b 1.9cdti 120 ks, oznaka menjača je , čini mi se m32 , 6 brzina . To ulje je bilo izbor na njihovom sajtu za ovaj auto ali je api 5 a posle vidim da u zafiru ide api 4 . Pozdrav i živi bili

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Nikola,
   O ovome je bilo više puta. Nije lako naći pravo ulje za Vaš menjač. Zahev je SAE 75W-85 i API GL-4. Možda bi takvo Opel ulje bilo najprostije, ali ga je teško naći u slobodnoj prodaji (no, za retku zamenu, verovatno još ovaj put, ni zvanični servis nije preskupo rešenje).
   Možda RAVENOL MTF-1 predstavlja dobru alternativu, kod uvoznika se može (makar) naručiti (nadam se).
   Pozdrav!

   Избриши
 67. Hvala na odgovoru. Sipao sam fucsh titan sintofluid sae 75w-80 pa šta bude. Imao sam intervenciju majstora u menjačkom delu pa mi je ulje bilo hitno, nisam mogao da čekam uvoznika. Jedino što mi je majstor ulio 2,8L umesto 2,4L u menjač, da potopi sinhrone i 6 brzine, kod ovih menjača je to boljka.U motor sipam titan gt1 5w-40 i pokazalo mi se odlično. G. Stevo znam da ste u gužvi, još jednom hvala na odgovoru i želim vam svako dobro. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Nikola,
   "Pa šta bude" ... neće biti ništa loše. Fuchs sigurno ima razloga za svoju preporuku i poverenje u svoj proizvod.
   Ipak, principijalno sam morao da naglasim da API GL-5 ulja treba izbegavati.
   Titan GT1 je odlično ulje.
   Pozdrav!

   Избриши
 68. Cao Stevo! Imam neke nedoumice vezane za menjacko ulje, pa bih te zamolio za strucnu pomoc. Vozim alfu 156 1.9 jtd 2001 god, fabrika preporucuje tutelu 75w80, i do sada je ona bila u autu medjutim ja nesto i nisam zadovoljan. Narocito u zimskim danima se osetno teze menjaju brzine. Kako ti deluje Motulovo motylgear 75w80 ili imas nesto bolje za preporuku? Buni me sto taj motylgear nije full sintetika kao npr. pomenuta Tutela. Ima li nesto sto od Liqui Moly-a, Shella, Mobila da ispunjava fabricke standrade a da je pritom kvalitetnije. Molim za odgovor i hvala puno! Milos

  ОдговориИзбриши
 69. Poštovani,
  Odgovoreno je u mejlu (jer ste i tamo postavili pitanje).
  Ovde samo ukratko:
  teško da je (samo) do ulja, Selenia/Petronas su kvalitetna ulja sa tačkom tečenja od oko -40 cel.
  Vredi probati Kroon SP 1051 koje ima -48 ili neko slično (doduše mnoga PAO ulja imaju takođe tek oko -50, tj. Castrol ima i manje ali možda ne i onaj koji stiže na "divlji Istok" (kod nas)).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 70. Postovani g. Stevo, koje ulje da sipam u menjac Honde civic 2004, 1.4, 66kw, benzinac, ugradjen gas pre godinu dana. Prelazim 20k godisnje.
  Honda MTF-3
  Motul 300 ls gearbox 75w-90
  Motul 300 gearbox 80w-90
  Za koje Vi smatrate da je najbolji?
  Pozdrav, Dragan

  ОдговориИзбриши
 71. Poštovani g. Dragane,
  Svakako ne ulja SAE xxW-90, eventualno SAE 75WE-80 i GL-4. Najbolje je da koristite Honda MTF ili (još i bolje) MTF-3.
  Honda je projektovala menjače da koriste motorna ulja (pa ispalo da baš "obična" i nisu najbolja, ali svakako nešto kao SAE 10W-30 treba, eventualno Motul Gear 10W-40 GL-4, ako ste ljubitelj Motul-a, no opet mislim da je Honda MTF-3 najbolje rešenje).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 72. Postovani g. Stevo, hvala na savetu i potrudi cu se da obezbedim MTF- 3. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 73. Poštovani g. Stevo,
  Imam neke nedoumice da ne kažem zbunjozu u vez kinematičke viskoznosti ulja(znam osnovno).Konkretno radi se o ulju 75W90.Većina poznatih svjetskih proizvođača kao Mobil,Castrol,Motul,Valvoline,Total daju vrijednost za kinematičku viskoznost na 40st.C između 100 i 120 mm*/s (Total 101 mm*/s) dok Liqui Moli za ulje Hipoid gear oil TDL 75w90 - 81 mm*/s.Zatim ARAL Getribebeoel kin.vis.77,6 mm*/s.Dalje Shell ima dva ulja iste gradacije viskoziteta 75w90 a velike kinematičke razlike,jedno 81mm*/s a drugo 115 mm*/s.Molim vas ako mi možete kazati kako je moguće sa deklariranom viskoznosti 75w90 imati toliku razliku kinematičke vis.Mislio sam da su više te dvije vrijednosti proporcionalne ili vezane.Molim vas za odgovor.
  Pozdrav !

  ОдговориИзбриши
 74. Poštovani g. Zvonko,
  Uf! (o ovome bi moglo letnji dan do podne).
  Ajd' samo ukratko (uz kopi-pejst, jer sam odgovor pisao sinoć).
  Moguće je iz više razloga. Glavni je indeks viskoznosti jer pomenuti LM ima oko 180 a Total nešto ispod 160 (157 po Total-u, 156 po računici).
  Moguće je jer je SAE 90 malo razvučenije nego SAE 40 kod motora i pokriva i SAE 40 i SAE 50 (ne baš u potpunosti zapravo ali skoro). Kod pomenutih nije slučaj jer je visk. na 100 cel. slična (14 vs. 15, ovo je za 14 prema 17 npr.).
  Dakle ulja sa cca. 80 mm2/s su zapravo "prikrivena" (prerušena) SAE 75W-85 ulja (granica za SAE 85 je 13,5).
  Dve vrednosti jesu proporcionalne ali (očigledno) uz priličnu marginu.
  Pozdrav!


  P.S.
  Kod menjačkih ulja NE bih insistirao na enormnom ind. visk. (tj. umeren, baš 150 ili 160 deluje baš idealno, nizak nivo polimera, uz kvalitetno bazno ulje, za SAE 75W-90 u većini slučajeva bolji izbor). Pozz

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Stevo,
   hvala vam na objašnjenju,sad mi je puno toga jasnije.Nisam vam naveo razlog mog zadnjeg interesa za ovu temu da ne bi bilo preopširno pa ću to navesti sad i nastojat ću biti kratak.U proljeće ove godine dok sam se vozio na otvorenoj cesti laganim gasom čuo sam slabo brujanje ispod auta (Suzuki jimny).Nakon nekog vremena sam zaključio da je ležaj u mjenjaču kojega sam promjenio i sad je vrlo tih.Ulio sa po manualu ulje 75w90.Sad sam malo pravio pokuse.Uzeo sam novi otvoreni ležaj bez masti podmazao ga s uljem vis.75w90 i vrtio na 0 do 2000 o/min.Nakon nekoliko min.ležaj se dosta grijao,zatim sam ga oprao i podmazao s uljem 5w40 istog proizvođača(Total) ležaj se sad jedva primjetno grijao.Sad vezano za prošli tekst bi li pomogao ležajevima u mjenjaču a da ne ugrozim zupčanike ako bih stavio ulje 75w85 ili kako sam prošli put naveo neko ulje vis. 75w90 kinematičke vis. oko 80 ?(Sve APIgl4).Hvala.
   Pozdrav!

   Избриши
 75. Poštvovani,
  Vaš eksperiment ukazuje upravo na tako nešto.
  75W85 ili neko 75W-90 manje viskoznosti (na 40 i 100, ponavljam, onih 14 je "prikriveno" SAE 75W-85, gde je gornja granica 13,5).
  Pozz

  ОдговориИзбриши
 76. Poštovani Stevo,
  Nedavno sam kupio land rover freelander iz 2005. godine sa td4 motorm (bmw m47).
  Hoću promjenim sva ulja (motor, mjenjač, reduktor i zadnji diferencijal). Za mjenjač mi treba MTF94 ulje, međutim Texaco ga pakuje samo u kantama od 20l pa sam našao da tu spec. ispunjava Ravenol MTF-2 75w80 GL4, dok mi za reduktor preporučuje MTF-1 75w85 GL4/GL5 ali bez MT-1 specifikacije a koja je navedena kao neophodna, inače oba ulja su iz PAO baze.
  Koja ulja bi mi ti preporučio da naspem jer sam ostao bez ideje, svaki katalog mi drugo preporuči.
  Fabričke preporuke su motor 5w30 ili 5w40 acea a3 b3, mjenjač MTF94, reduktor gl5 MT-1 (preporuka 75w90) i zadnji diferencijal GL5 (preporuka 75w90 ili 80w90).
  Mnogo pitanja ali svaka pomoć bi mi dobro došla.
  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 77. Uf!
  Mnogo toga i mnogo toga nezgodnoga.
  Iskreno (najiskrenije), mi se čini da osim motora ostala ulja možete najjednostavnije makar i malo skuplje da promenite u nekom od ovlašćenih servisa. Onda nemate problem šta sa 17 ili 18 litara ulja.
  Što se Ravenol ulja tiče, NE mogu ništa reći o njima jer proizvođač NE daje (skoro nikakve, pa ni na .de sajtu) podatke, tako da nisam siguran.
  A kad nisam onda ćutim. Zaista ne mogu napamet.
  Onaj MTF-2 liči da je o.k. MTF-1 mi se ne čini dobrim izborom (niti je visk. gradacija o.k. niti je MT-1 što je GL5(+)).
  Problem je što ćete teško naći 2-3 vrste menjačkih ulja, a još će biti tek "zamena" (više ili manje dobra).
  Za reduktor je Kroon SP 1011 sigurno o.k. (TDL ulje, sa GL-3/4/5 i MT-1).
  Za zadnji diferencijal može i isto ili (skoro uvek bolje) neko SAE 80W-90 GL-5 (npr. Kroon takvo ili bilo koje, ovo je lako naći).
  I sad ... menjač. Kroon ima SP 1061 što je je prilično dobra zamena (malo je viskoznije ulje od originala ... doduše ne mnogo u granicama tolerancije za fluide).
  Možda, makar u menjaču da zamenite u servisu?
  Za motor je već mnogo lakše, bilo koje BMW Longlife-01 ulje, SAE 5W-40 primarno (može i 0W-40 ali i 5W-30). Ovde bi Total Quartz 9000 "leglo" k'o ladno pivo leti.
  Btw. oil-finderi pominju i 10W-40 što strogo gledavši nije o.k. ali je opcija za terene (mada ne i zimske) ... ipak, prednost dajem 5W-40 uljima ako je motor u dobrom stanju (u principu tako ćete i bolje videti kolika je realna potrošnja ulja, nadam se umerena do "nulta").
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 78. Što se tiče servisa oni nemaju to ulje jer je skupo i neće niko da ga kupi od njih pa i ne nabavljaju,tako land rover BiH otapada.
  Kroon bi bilo dobro ali u BiH ne mogu da pronađem da ga bilo ko prodaje tako da i ono manje više otpada.
  Mislim da sam izbor sveo na ravenol MTF 2 za mjenjač jer drugo ne mogu da pronađem da ima mtf94 specifikaciju.
  Za diferencijal i reduktor sam našao mobilube 1 shc 75w90, ima i gl4, gl5 i mt1 specifikaciju i 2l bi mi bila dovoljna za oboje 1.1l i 0.84l a na blogu sam pročitao da ima bolju viskoznost od 80w90 pa sam pomislio da bi bilo zadovoljavajuće. Oba su kod ovlaštenih zastupnika.
  Da li je ovo ok po tvom mišljenju?
  U motoru je trenutno 5w30, mobil 1 i ne troši ga koliko vidim, mada koliko sam shvatio za ovaj motor bi bilje išao 5w40.
  Auto se inače ne vozi po terenu.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Imenjače,
   S obzirom na okolnosti, sasvim o.k.
   Ravenol bi trebalo da bude baš dobro ali zaista ne daju mnogo (dovoljno) informacija.
   U svakom slučaju možete proveriti i kod njih.
   Ostalo je vrlo dobar izbor.
   Za motor ... SAE 5W-30 je takođe dobro ako motor ne troši ulje (a to i jeste slučaj).
   Dodatno, nema značaj ako se ne vozi na terenu (kada bi 5W-50 možda bilo i najbolje).
   Mora samo da bude High HTHS (preko 3,5) tj. da ima BMW LL-01 i/ili LL-04 (standardna odobrenja, ne "energy saving" i slična).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Po svemu izgleda dobro osim što ne daju dovoljno informacija, mjenjam u ponedeljak pa ćemo vidjeti kako se ponaša.
   Za motor nisam još odlučio, u izboru (trebalo bi biti original) imam Shell, Mobil, Ravenol i naravno Optima.
   Auto se svaki dan koristi i upali po nekoliko puta (osim ljeti kada više vozim motor) i godišnje prelazi oko 30000km. Ulje mjenjam na 10-12000 max. Smeta li mu ulje C specifikacije jer ja nemam dpf, a većina 5w30 je upravo ta?
   Koje bi ti koristio od gore nabrojanih i koju gradaciju?

   Hvala ti za predhodni odgovor i srećni predstojeći praznici.

   Избриши
 79. Postovani Stevo,

  Koja ulja za menjač i kočionu tecnost preporučuje te za Hondu Civic 1.4IS 2004godiste I koji je interval zamene?
  Pozdrav, Dragan

  ОдговориИзбриши
 80. Poštovani g. Dragane,
  Za motor je izbor neverovatno širok. Od 0W-20 (fabričko punjenje), SAE 0/5W-30 (idealno za vozila srednje starosti, tj. između 5 i 10 god.) do SAE 0/5/10W-40 (za oštriju vožnju, teške uslove eksploatacije i/ili starija vozila, naročito sve navedeno).
  U principu SAE 5W-40 bi trebalo da je optimalno.
  I cena je jedva više od 10W-40 (uz bolji kvalitet za klasu), a osetno niža od 0W-40 (uz lošiji kvalitet ali samo za nijansu, dodatno, možda i manja potrošnja ulja sa 5W40).
  Ulje menjajte na 10 do 15 hiljada km (ili godinu dana). 10 ako je pretežno gradska voznja i 15000 km za više km Van grada. Po EU je default 20.000 km, no to je za novija vozila.
  Za menjač je ubedljivo najbolje rešenje Honda MTF (odnosno MTF3). Jeste skupo ali se ne menja svake godine (nego na 7 god. ili 120 hiljada km).
  Postoje Kroon, Motul i Ravenol alternative, ali to su samo alternativna rešenja, najbolje je "original".
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 81. Poštovani G dine Stevo,
  uvažio sam Vaše savete i naručujem :
  za motor : Motul Specific 5w/40 Lpg/Cng.
  za menjač: MTF-3 Honda genuine.
  Kočiona tečnost : BF Ultra Dot 4 Honda genuine.
  Hvala na savetima i ujedno Srećni novogodišnji i božićni praznici.
  Dragan

  ОдговориИзбриши
 82. I Vama takođe (evo iz 2021.) sve najbolje!

  ОдговориИзбриши
 83. Poštovani Stevo, imam fiat grande punto abarth 1.4t 2009god,e sad sam u dilemi šta od ulja za motor i menjač koristiti, konkretno između selenie/tutela ili motul, mada za motor razmišljam i o mobil peak life.voleo bi da čujem šta bi ste Vi preporučili onako što kvalitetnije, i da li ima smisla sipati aditive tipa liqui moly. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 84. Poštovani g. Vladimire,
  O ovome je bilo naširoko na CBC forumu (može se izguglati). Svako dobro SAE 5W-40 ulje je o.k. može i Selenia i Motul i Petronas ... Da, M1 5W-50 je dobar izbor iako nije strogo "po knjizi" (ACEA C3, što 5W-40 mogu da ispune), no ako se vozi po propisima i ne ide na pistu, nije prednost, naprotiv.
  Što se tiče menjača, e tu sam za Tutel-a ulje.
  Jednostavno, zato što je SAE 75W-85 (Technyx) i to se ne može nadoknaditi (ničim drugim). To je optimalna VG ... ne, ni Ravenol ne bih uzeo preko (hleba preko pogače).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 85. Hvala Stevo na odgovoru dosta ste mi pomogli,potražiću na guglu,taman sam počeo u glavi da fantaziram, motul,millers...

  ОдговориИзбриши
 86. Gospodine stevo sta preporucujete za rucni menjac vw pasata iz 2001, 1.6 5 brzina uzduz postavljen. Uglavnom nalazim u oil finderima razno. Da li ide GL4 ili GL5 u taj menac, i koja viskozna gradacija? Hvla

  ОдговориИзбриши
 87. Poštovani,
  Ne mogu dati 100% precizan odgovor jer ni VW nije rasčistio sa tim (zato i razni odgovori na oil finderima). Trebalo bi (99%) da je najbolja inicijalna preporuka a to su ulja VW 501.50 (G50) koja su viskozna gradacija SAE 75W-90.
  Koji API? E to ni "milicija" ne zna. Najbolje GL-4 ili "GL-4+", eventualno GL-4/5 (a još bolje GL-3/4/5, dakle neko TDL ulja, npr. Kroon sP 1011).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 88. Poštovani gospodine Stevo,
  Imam citroen xsaru 2001. godina, 150000 km.
  Ulje u getribi nije nikad mijenjano.
  Prije dvije godine sam odlućio promjenit ulje i kupio total gear 8 75w80 (GL 4+) ali me je mehaničar odgovorio od promjene uporno tvrdeći da ne treba mijenjat.
  Odlučio sam ipak promjenit ulje ali neznam da li bi GL 4+ bio dobar izbor.
  Primjetio sam da ga total više ne nudi nego je sad traxium gear 8 75w80 (GL 4)bez plusa.
  Možda je bilo problema sa PSA mjenjačima pa su se vratili na prijašnji standard.
  Zanima me Vaša preporuka šta bi bilo najbolje učinit.
  Hvala

  ОдговориИзбриши
 89. Poštovani,
  Mit je da se ulje u menjaču NE menja (ima na CBC forumu ceo serijal o tome, pisao sam ga pre skoro 10 god. ali je aktuelan i dan-danas).
  Važi da prvih 7-8 ili 10 god. ne treba menjati bez potrebe (zavisno od pređenih km, ranije ali ne mnogo kasnije). Otprilike svaki drugi "veliki servis" je dobro vreme i za promenu ulje u menjaču (makar bilo i "fill for life" ... što je 7 do 10 god. a Vaš citroen ima više).
  Ne znam da li je bilo problema ili šta je već u pititanju ali GL-4 je o.k. i verovatno bolje za sinhrone od obojenih metala.
  Transmission Gear 8 75W-80 je sasvim u redu.
  Potrebno vam je 2 lit.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 90. Hvala Vam na odgovoru.
  Sa mjenjačem nemam nikakvih problema.
  Nisam naveo da je kod mene 1.6 16v i da valjda ide 1.8 litara.
  Lijepo ste mi naveli da je Gl 4, 75w80 sasvim u redu ( tvornička je preporuka bila transmission BV 75w-80).
  Meni je samo ostala dvojba da li uliti gear 8 (GL 4+)kojeg imam ili je bolje da kupim novi traxium gear 8 koji je GL 4.
  Cijena litre je oko 6 eura tako da mi kupnja dvije litre ulja ne predstavlja nikakav problem.
  Hvala i lijep pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 91. Stvar je više akademskog nivoa, jer je gotovo svejedno. Ipak, GL-4+ ima nešto više EP aditiva (sumpornih) pa mala prednost za GL-4 (nijansa prednosti). Ukoliko ne možete naći takvo i GL-4+ je više nego dobro (teorijski i GL-4/5 no ipak bih izbegavao, a GL-5 svakako).
  Pozz

  ОдговориИзбриши
 92. Poštovani Stevo - imam nedoumicu u vezi izbora menjackog ulja za Mazdu 3 BL (druga generacija) 2009. godiste 1.6 Benzin 105KS. Naime, prosle godine je ovlasceni servis sipao 75W-90 (na fakturi pise samo Trans Synt 75W90), ali sam naknadno video da je proizvodjac predvideo 75W-80 GL4. Interesuje me Vase misljenje, da li ima potrebe zameniti ulje koje odgovara fabrickoj specifikaciji, ili je mozda i ovo dobro - s obzirom na predjenu kilometrazu i godine starosti vozila. Unapred hvala! Darko.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ovo pitam, prvenstveno jer ste u jednom drugom clanku navodili da cesto 75W-90 moze da zameni 75W-80, bez nekih posledica - ali bih voleo to da potvrdim s vama, sta bi bilo idealno resenje - s obzirom da je tek pre godinu dana sipano 75W-90.

   Избриши
  2. I da - auto je presao 217.000km, kao dodatni parametar.

   Избриши
 93. Poštovani g. Darko,
  Čudna odluka ovl. servisa jer je zaista predviđeno SAE 75W-80. Verovatno je uzeto u obzir da je vozilo starije od 10 god. i ima preko 200k km, mada bi ih trebalo pitati.
  Uglavnom, ne bi trebalo da bude nekih problema (nadam se da niste ni primetili). Čak ni zimi.
  Možda 1-2% veća potrošnja goriva i to je to.
  Mislim da Vam duguju makar objašnjenje, a ne verujem da ne može i da su baš pogrešili (možda postoji i servisna preporuka za razne starosti vozila ili tako nešto).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 94. Btw. SAE 75W-85 je bolje rešenje (zbog 200k km+) ali nije baš dostupno, tj. ima svega par takvih ulja, pa se ne uklapa u njihov asortiman (i namenu, za Mazda modele). Pozz

  ОдговориИзбриши
 95. Postovani Stevo!
  Molim za savet,koje ulje za menjač bi mi preporucili za Golf 5,1.9 TDI 77 kW,2005g
  Rekoše mi da mi je potrebno 2 litra(odnosno tacnije 1.9 litara)
  E,sad
  Preporucuju mi original Swag(koje je naravno skuplje)
  Ono je bas po Normi VW
  Zatím,preporucuju mi jeftinija recimo Total 75w80,pa isto Mannol ,ili recimo mozda Fuchs ili Ravenol?
  Koji bi bio Vas savet?
  Koje da uzmem i zašto?
  Neki kazu gl 4,(valjda mineralno)
  Drugi opet go 5(valjda sintetika)
  Zato pitam Vas,nisam jos nikad menjao ulje!
  Mozete li mi pojasniti?
  Hvala
  Darko

  ОдговориИзбриши
 96. Poštovani g. Darko,
  Zavisi koji menjač imate u vozilu.
  Ako je petobrzinac onda neko SAE 75W (da samo to) i API GL-4. Ako je menjač sa 6-brzina onda 75W-80 i API GL-4 ili neko "MTF" (Manual Transmission Fluid).
  API GL-4 ili GL-5 nije vezano za to da li je ulje mineralno ili sintetičko (obe kategorije mogu biti i jedno i drugo).
  Iskreno Swag (pa koji je već za koji menjač) mi se tu čini najprostijim rešenjem. Skupo? Posle 16 godina?! Da li ćete u sledećih 10 godina menjati? (verovatno ne). Kroon ima seriju pogodnih ulja (npr. SP 1081 za menjač sa 5 brzina a SP 1051 ili 5015 za onaj sa 6) ali mislim da je cena takođe visoka.
  Total Gear 8 SAE 75W-80 je sintetičko API GL-4 ulje i moglo bi da dođe u obzir za menjač sa 6 brzina (odradilo bi posao i za petobrzinac), ali sam Total na svoj sajtu (oil assistant) kaže - "specijalan proizvod" (za menjačko ulje).
  Nije da ne može ali se ograđuju jer nisu 100% unutar standarda (tj. nemaju VW odobrenje, što nije uvek neophodno ALI je UVEK dobro imati).
  Zato Swag ima preporuku br. 1 (ponavljam, ulje u menjaču se ne menja često te sama cena ulja nije odraničavajući faktor; osim cene ulja tu je i cena zamene pa 2x skuplje ulje je tek 1,5x skuplje, ako i toliko).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 97. Postovai g.Stevo!
  Mnogo,mnogo hvala na pojasnjenju!Pomogli ste mi!
  Sve na svom mestu!
  Svaka Vam je Zlatna!
  Pravo u metu,sto bi se reklo!
  Bas znate "znanje"!
  Zato i ova konsultacija sa Vama!
  Dilema rešena,naravno,uzecu SWAG ulje!
  Inače,menjač je petobrzinac!
  Pozdrav
  Ziveli
  Darko


  ОдговориИзбриши